Wszystkie wydarzenie związane z Gminą Lesznowola w Powiecie Piaseczyńskim
poniedziałek Grudzień 18th 2017
Subiektywne podsumowanie wydarzeń Kamila M.

Treści własne

Archiwa

Powiat Piaseczyński: Linie telefoniczne zajęte przez rozległość awarii…

Po ostatniej awarii prądu skierowałem kolejne pismo do PGE rejonu Jeziorna. Tym razem dotyczące braku informacji dla mieszkańców o czasie przywrócenia zasilania energetycznego. Zaprezentuje wam część tego obszernego pisma:

„W procesie usuwania awarii zaangażowano wszystkie dostępne brygady złożone nie tylko z własnych służb ruchowych i technicznych, ale także wielu wynajętych firm zewnętrznych. Dodać trzeba, że prace te mogą wykonywać tylko osoby o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach. Mimo wykorzystania wszystkich dostępnych służb, proces usuwania awarii jest trudny i wymaga w realizacji stosownego czasu.

Od 17.06 do 26.06 wszystkie ekipy monterów nieprzerwanie pracowały w terenie, starając się usunąć awarie i w możliwie najkrótszym czasie przywrócić zasilania u wszystkich Odbiorców. W tym samym czasie nasze linie telefoniczne były bez przerwy zajęte z uwagi na rozległość awarii i tysiące zgłoszeń. Bardzo przepraszamy za trudności w połączeniach telefonicznych z numerem Pogotowia Energetycznego. Stosowane systemy łączności oraz fizyczne możliwości pracowników powodują, że w czasie masowych awarii przedsiębiorstwo energetyczne nie jest w stanie obsłużyć wszystkich połączeń telefonicznych.

Zdając sobie sprawę. że uzyskanie połączenia telefonicznego będzie dla Odbiorców problemem, nasza firma natychmiast podjęła inne możliwe w takich przypadkach działania. Stosowne komunikaty o zaistniałej sytuacji zostały przekazane do sztabu kryzysowego Wojewody, a niezbędne informacje znalazły się na naszej stronie internetowej. Zdajemy sobie sprawę, że przekaz jakichkolwiek informacji od Odbiorców pozbawionych zasilania jest bardzo utrudniony.

Jednocześnie pragniemy wyjaśnić, że pomimo całorocznych starań i nakładów ponoszonych na remonty i modernizację sieci, nie ma możliwości całkowitego wyeliminowania przerw w dostawie energii, zwłaszcza przerw wynikających z działania sił natury. Jak pokazują liczne przykłady, kraje dużo bogatsze i w teorii dysponujące lepszą infrastrukturą, doświadczają podobnych problemów. Podejmowane przez energetyków działania mają na celu uzyskanie coraz większej niezawodności pracy sieci i pewności zasilania, lecz całkowite wyeliminowanie przerw w dostawie energii elektrycznej, zarówno planowanych jak i awaryjnych, jest niemożliwe.

Za trudności związane z przerwami w dostawach energii elektrycznej bardzo przepraszamy, zapewniając, że dokładamy wszelkich starań aby korzystanie z naszych usług przebiegało w sposób możliwie niezawodny”.

Komunikat od PGE nie wiele tak naprawdę wyjaśnił, bo kiedy dochodzi do awarii sieci, to trudno jest gdziekolwiek uzyskać informację, kiedy szkody zostaną naprawione. Podczas ostatniej awarii próbowałem szukać jakichkolwiek informacji na stronach internetowych firmy PGE i niestety nic nie znalazłem…Mimo, że PGE w piśmie zapewnia o zamieszczeniu takiego komunikat dla swoich odbiorców…

 OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Z wyrazami szacunku

Kamil Myszyński

Gmina Lesznowola: Nowy system wynagradzania członków komisji GKRPA

Pod koniec każdego roku kalendarzowego wszystkie gminy w Polsce podejmują Gminne Programy Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także Przeciwdziałania Narkomanii. Głównym zadaniem tych programów jest zmniejszenie liczby przestępstw, a także wczesne im zapobieganie. Zwykle problemy alkoholowe i narkotykowe prowadzą do rodzinnych kłótni i awantur, a ich konsekwencją jest przemoc w rodzinie. Wtedy potrzebne jest odpowiednie wsparcie terapeutyczne i profilaktyczne, które powinno być zawarte w gminnych programach. Jednak nie program będzie głównym tematem tego artykułu, a zasady wynagradzania członków komisji oraz stawki za wykonanie poszczególnych zadań w ramach realizacji programu w gminie Lesznowola przewidzianego na rok 2016.

W Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 przewidziano następujące stawki dla członków komisji:

§ 1

Członkowi Komisji przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie w wysokości 200 złotych brutto za posiedzenie.

§ 2

1.Przewodniczącemu Komisji i Przewodniczącym Zespołów za prowadzenie posiedzenia przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie w wysokości 270 złotych brutto.

2. Wynagrodzenie zryczałtowane w wysokości 270 złotych brutto przysługuje również wiceprzewodniczącemu w przypadku prowadzenia posiedzenia.

§ 3

1.Członkom Komisji pracującym w Zespołach:

do kontroli placówek prowadzących

ds. uzależnionych i współuzależnionych

zespole interdyscyplinarnym/grupie roboczej ds. przemocy

przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie w wysokości 150 złotych brutto za każde posiedzenie zespołu.

§ 4

Za wyjazd do Sądu w charakterze oskarżyciela publicznego członkowi Komisji przysługuje wynagrodzenie zryczałtowane w wysokości 150 złotych brutto.

Już te stawki były dość wysokie…Jednak okazało się, że mogą być nawet jeszcze wyższe! Wszystko dzięki uchwale nr. 197/XIV/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 15 grudnia 2015 r., która w załączniku nr 2 do rzeczonej uchwały wprowadziła nowe system wynagradzania dla członków komisji oraz stawki za wykonanie poszczególnych zadań w ramach realizacji programu:

1.Przewodniczącemu Komisji oraz Przewodniczącym Zespołów Problemowych przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie miesięczne w wysokości 70% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego w trybie i na zasadach określonych ustawą z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ( t. j. Dz. U. z 2015 r poz. 2008.) zwanego dalej minimalnym wynagrodzeniem, z zastrzeżeniem pkt 6.

2. Zastępcy Przewodniczącego Komisji, w przypadku prowadzenia Posiedzenia Komisji przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie miesięczne w wysokości 70% minimalnego wynagrodzenia, z zastrzeżeniem pkt 6.

3. Członkowi Komisji za posiedzenie Komisji i Zespołu Problemowego przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie miesięczne w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia , z zastrzeżeniem pkt 6.

4. Członkowi Komisji dodatkowo za udział w posiedzeniu grupy roboczej do spraw przemocy przysługuje 5 % minimalnego wynagrodzenia za każde posiedzenie grupy roboczej.

5. Za wyjazd do Sądu w charakterze oskarżyciela publicznego członkowi Komisji dodatkowo przysługuje wynagrodzenie zryczałtowane w wysokości 10 % minimalnego wynagrodzenia

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1- 3 obniża się za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność na posiedzeniu Komisji lub Zespołu Problemowego o 10 %

7. Ogłoszenie zmiany podstawy wymiaru wynagrodzeń, o których mowa w pkt 1-5 powoduje zmianę ich wysokości począwszy od miesiąca następującego po ogłoszeniu zmiany.

8. Podstawę wypłaty wynagrodzeń, o których mowa w pkt 1-4, stanowią podpisane przez Przewodniczącego Komisji lub jego Zastępcę listy obecności.

9.Pozostałe stawki wynagrodzeń nie wyższe niż rekomendowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Warto przypomnieć, że minimalne wynagrodzenie za pracę jest co roku przedmiotem negocjacji przez Radę Dialogu Społecznego. Rada Ministrów, w terminie do dnia 15 czerwca każdego roku, przedstawia Radzie Dialogu Społecznego propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia w roku następnym wraz z terminem zmiany wysokości tego wynagrodzenia. Rada Dialogu Społecznego, po otrzymaniu propozycji i informacji od Rady Ministrów uzgadnia wysokość minimalnego wynagrodzenia w roku następnym w terminie 30 dni od dnia otrzymania propozycji. Wysokość minimalnego wynagrodzenia podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów, w terminie do dnia 15 września każdego roku. Z roku na rok minimalne wynagrodzenie za pracę w Polsce sukcesywnie rośnie:

-> w 2003 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wyniosło – 800 zł brutto.

-> w 2013 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wyniosło – 1600 zł brutto.

-> w 2015 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wyniosło – 1750 zł brutto.

-> w 2016 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi - 1850 zł brutto.

Wybór tej metody wynagradzania członków komisji GKRPA to wzrost stawek w każdym roku budżetowym, a co za tym idzie wzrost wydatków dla budżetu gminy. Przy poprzednich regulacjach Przewodniczący Komisji i Przewodniczący Zespołów otrzymywali zryczałtowane wynagrodzenie za prowadzenie posiedzenia w wysokości – 270 zł brutto. Przy nowym programie przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie MIESIĘCZNE w wysokości 70% minimalnego wynagrodzenia – 1295 zł brutto (minimalne wynagrodzenie za pracę w 2016 wynosi – 1850 zł brutto, a 70% tej stawki to 1295 zł brutto). Wzrosły także wydatki dotyczące członków komisji. W poprzednich regulacjach członek komisji był wynagradzany w wysokości 200 zł brutto za posiedzenie. Przy nowym programie przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie MIESIĘCZNE w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia. W tym przypadku jest to: 925 zł brutto (minimalne wynagrodzenie za pracę w 2016 wynosi – 1850 zł brutto, a 50% tej stawki to 925 zł brutto). Pozostaje pytanie: Czemu zdecydowano się na takie wysokie podniesienie wynagrodzeń członków komisji GKRPA w gminie Lesznowola? Warto przyjrzeć się innym gminom w tym aspekcie:

1. Gmina Piaseczno - Przewodniczącemu i członkom GKRPA zwanym dalej „komisją” za udział w jej pracach przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie wg. wyliczenia:

a) za udział w posiedzeniu GKRPA – 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100) brutto za każde posiedzenie,

b) pracującym w zespołach:

- do oględzin i kontroli placówek prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych – 100,00 zł

(słownie: sto złotych) brutto za każdy wyjazd,

- ds. uzależnionych i współuzależnionych – 100,00 zł (sto złotych 00/100) brutto za każde posiedzenie,

- ds. przemocy – 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) brutto za każde posiedzenie,

c) za sporządzanie apelacji do postanowień sądu – 100,00 zł (słownie: sto złotych) brutto za każdą apelację,

d) za wyjazdy do sądu w charakterze oskarżyciela publicznego – 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) brutto za każdy wyjazd,

d) za udział w kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych – 100,00 zł (sto złotych brutto za każdą kontrolę).

e) zryczałtowane miesięczne wynagrodzenie za pracę Przewodniczącego lub członka Komisji nie może wynosić więcej niż 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) brutto.

2. Gmina Duszniki (województwo wielkopolskie) - 1.Członkowie GKRPA otrzymują wynagrodzenie ryczałtowe miesięczne z potrącaniem za nieobecności na posiedzeniach komisji, na podstawie przedłożonych list obecności w wysokości (brutto) na podstawie minimalnego wynagrodzenia ogłoszonego w obwieszczeniu prezesa Rady Ministrów na rok, w którym realizowany jest program:

a) za udział w posiedzeniach komisji (miesięcznie) – 15% minimalnego wynagrodzenia.

b) za przeprowadzenie kontroli jednego punktu sprzedaży napojów alkoholowych 8% minimalnego wynagrodzenia.

3. Gmina Żyrzyn (województwo lubelskie) - Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żyrzynie:

1.Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żyrzynie za udział w posiedzeniach otrzymywać będą wynagrodzenie.

2.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 dla przewodniczącego Komisji wynosić będzie 110,00 zł (słownie: sto dziesięć złotych) za każde posiedzenie.

3.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 dla pozostałych członków Komisji wynosić będzie 80,00 zł (słownie: osiemdziesiąt złotych) za każde posiedzenie.

Tylko na tych trzech gminach widać dobitnie, że wynagradzanie członków komisji biorących udział w pracach GKRPA są na dużo niższym poziomie, niż w gminie Lesznowola! Przy obecnym stanie finansów publicznych i zadłużeniu gminy Lesznowola sięgającym na koniec 2015 roku – 81 287 669,99 zł. Podwyższenie wynagrodzenia dla członków komisji jest co najmniej kuriozalne! W przypadku tak dużego zadłużenia gminy należy systematycznie obniżać wydatki, a nie je zwiększać! Trudno w tym działaniu doszukać się jakiejkolwiek logiki…może poza tym, że każdy absurd ma także swoją logikę…

 Piwa małe zdjęcie

Z wyrazami szacunku

Kamil Myszyński

Łazy: Czy ktoś widział nasz plac zabaw?

Powrócił koszmar mieszkańców Łaz związany z ograniczonym dostępem do placu zabaw. Dwa lata temu przez budowę szkoły podstawowej wraz z świetlicą środowiskową mieszkańcy Łaz mieli ograniczony dostęp do placu. Wszystko przez budowę płotu okalającego przyszłą szkołę podstawową i świetlicę środowiskową. Na początku lipca br. rozpoczęto długo wyczekiwaną kontynuację budowy nowej filii Zespołu Szkół w Łazach. Jednak tuż przed rozpoczęciem prac remontowo-budowlanych przez firmę z Kielc z terenu zniknął cały plac zabaw wraz z elementami siłowni zewnętrznej!

Ten plac zabaw była bardzo uczęszczany, zwłaszcza w okresie letnim przez dzieci i młodzież. Jego brak spowodował, że jedyny dostępny plac zabaw dla dzieci z Łaz jest na terenie Zespołu Szkół w Łazach, a ten znajduje się po drugiej stronie Al. Krakowskiej. Już na początku wakacji przekonaliśmy się jak niebezpieczna jest Al. Krakowska.! Bilans to dwa wypadki, w tym jeden ze skutkiem śmiertelnym. Stąd nikt nie zdecyduje się na puszczenie swoich dzieci samopas na drugą stronę Łaz.

Zrozumiałe jest, że przez budowę filii Zespołu Szkół w Łazach trzeba było usunąć plac zabaw i siłownię zewnętrzną, ale niezrozumiałe jest już to, że nie zabezpieczono żadnego terenu pod postawienie tam wspomnianego wcześniej placu zabaw dla mieszkańców! Po stronie starych Łaz przy ul. Łączności jest kawałek gminnego gruntu. Od dawna trwają dywagacje, co na tym placu postawić. Temat był wałkowany na Radach Sołeckich, mimo tego nadal nie podjęto wiążących decyzji. Wniosek nasuwa się sam – plac zabaw dla dzieci i siłownię zewnętrzną…Osobiście marzyłem o miejscu wspólnej integracji a’la Magdalenka, ale raczej nie ma na to szans, bo sąsiedzi wspomnianej działki na to się nie zgodzą. Jednak plac zabaw nikomu nie wadzi, czy nawet małe boisko do gry w piłkę nożną, czy siatkówkę. Niestety nikt z naszych radnych, ani nawet Sołtys o tym nie pomyśleli…Dzisiaj zostaliśmy w Łazach z jednym placem zabaw, a mieszkańcy domagają się interwencji w tej sprawie. Marta Siwińska matka trójki dzieci zauważyła następującą sprawę – „Uważam, że taka duża gmina powinna zapewnić dzieciom plac zabaw oraz bezpieczne miejsce do spędzania czasu. W Raszynie są trzy duże place zabaw dla dzieci, a w Łazach został jeden plac zabaw na terenie Zespołu Szkół w Łazach”.

W związku z zaistniałą sytuacją, a także prośbami samych mieszkańców skierowałem odpowiednie pismo do naszej gminy. Oczekuję konkretnej odpowiedzi, a także działań związanych z zapewnieniem nowego placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną dla dzieci i młodzieży ze starych Łaz od Walendowa.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Z wyrazami szacunku

Kamil Myszyński

Piaseczno: Gwiazdy wygrywają III Charytatywny Turniej Piłki Nożnej KPM Równy Start

III Charytatywny Turniej Piłki Nożnej KPM Równy Start 2016 już za nami! Mimo ogromnego upału, rywalizacja była wyjątkowo zacięta. Najlepsza okazała się drużyna Gwiazdy, drugie miejsce przypadło warszawskiej ekipie z Bielan – CHZB, a trzecie – Bobofrutom.

Wzorem poprzedniej edycji drużyny zostały podzielone na trzy zespołowe grupy. Awans do półfinałów można było tylko wywalczyć dzięki wygranej swojej grupy (A-D). W grupie A zwyciężyła drużyna – CHZB, która okazała się zdecydowanie lepsza od Los Paralitos i Companeros. Bobofruty wygrały grupę B pokonując Starszaków, niestety Trójka wycofała się tuż przed turniejem. W grupie C, ku zdziwieniu publiczności wygrała sportowa redakcja PSNEWS pokonując ONR Piaseczno i Bardzo Poważną Drużynę. Gwiazdy wygrały grupę D i w pokonanym polu pozostawiły ekipy: SMLOK Fighters i Teletubisów. W pierwszym półfinale zagrały drużyny – CHZB i PSNEWS. Goście z warszawskich Bielan pokonali (4:1) sportową redakcję PSNEWS, tym samym zapewniając sobie miejsce w wielkim finale – III Charytatywnego Turnieju Piłki Nożnej KPM Równy Start 2016. W drugim półfinale walczyły – Bobofruty i Gwiazdy. Mecz wygrały (2:0) Gwiazdy, które awansowały do ścisłego finału. W małym finale zagrało PSNEWS z Bobofrutami. Był to jeden z najdramatyczniejszych meczów całego turnieju. Wynik został ustalony tuż przed końcowym gwizdkiem, lepsze okazały się Bobofruty, które pokonały sportową redakcję PSNEWS (3:2). Przed finałem większość przegranych zespołów jak i publiczność stawiała na rewelacyjne warszawskie CHZB, nie wielu typowało drużynę Gwiazdy. Lepsze okazały się jednak Gwiazdy, które wygrały wielki finał (2:1). Było to najlepszy mecz turnieju, jak z resztą przystało na ścisły finał tegorocznych rozgrywek.

Gratulację dla wszystkich zespołów za to, że zagrały w turnieju i wspomogły swoim udziałem akcję charytatywną Równy Start na rzecz zakupu wyprawek szkolnych. Duże podziękowania dla Radia Piaseczno, które transmitowało całość rozgrywek. Z resztą finał można obejrzeć na kanale youtube. Dziękuję także wydziałowi sędziowskiemu i klubowi FC Lesznowola za pomoc i kontakt z sędziami, którzy poprowadzili całość tegorocznych zawodów sportowych. Nie może zabraknąć podziękowań dla redakcji Gazety Lokalnej Ostoja Południa. Wszyscy redaktorzy grali w III Charytatywnym Turnieju Piłki Nożnej KPM Równy Start 2016. Na koniec jeszcze miłe słowa dla naszej gruzińskiej restauracji Gaumarjos, która jak zwykle poszła nam na rękę z rezerwacją obiadów dla sędziów. Dziękuję wam wszystkim i do zobaczenia za rok!

006 małe zdjęcie

015 małe zdjęcie

020 małe zdjęcie

026 małe zdjęcie

BOBOFRUTY na III miejscu

027 małe zdjęcie

GWIAZDY wygrywają III Charytatywny Turniej Piłki Nożnej KPM Równy Start 2016

Z wyrazami szacunku

Kamil Myszyński

Lesznowola: UWAGA!…niebezpieczne skrzyżowanie

W powiecie piaseczyńskim są skrzyżowania, które są wyjątkowo niebezpieczne dla uczestników ruchu drogowego. Do tej kategorii z pewnością zaliczymy skrzyżowanie ul. Słonecznej z ul. Postępu w miejscowości Kolonia Lesznowola.

Na wspominanym skrzyżowaniu w ciągu każdego roku dochodzi do licznych wypadków i kolizji drogowych. W 2014 roku były to: 2 wypadki, 13 kolizji w których rannych zostało 2 uczestników ruchu drogowego. Podobnie wyglądała sytuacja w 2015 roku, bilans to: 3 wypadki, 17 kolizji i 3 rannych. Jeżeli chodzi o rok 2016 to do 20 czerwca br. były to już: 3 wypadki, 7 kolizji i 3 rannych. Wpływ na taką sytuację na pewno ma bardzo duże natężenie ruchu pojazdów na tym skrzyżowaniu. Dodatkowo Wydział Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie po dokonaniu kontroli skrzyżowania ul. Słonecznej z ul. Postępu w Kolonii Lesznowola wytknął szereg błędów: Ustalono, że sygnalizatory świetlne są starego typu z widocznymi uszkodzeniami, natomiast linie oznakowania poziomego zużyte – poinformował zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Piasecznie asp. szt. Maciej Piotrowski. Wydział Ruchu Drogowego ma dodatkowo poinformować o bieżącej sytuacji na skrzyżowaniu w Kolonii Lesznowola Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie.

Zupełnie inaczej stan skrzyżowania ul. Słonecznej z ul. Postępu w Kolonii Lesznowola widzi rzecznik prasowy Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie Monika Burdon – Sygnalizatory na tym skrzyżowaniu nie są wadliwe. Sygnalizacja świetlna jest w utrzymaniu naszego wykonawcy, w przypadku jakiejkolwiek awarii jest ona usuwana na bieżąco – dodała. Warto dodać, że w dniach 27-28 czerwca 2016 roku sygnalizacja na w/w skrzyżowaniu w Kolonii Lesznowola nie działała!

Jedyną szansą na poprawę stanu bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Słonecznej z ul. Postępu jest jego gruntowna przebudowa. Aktualnie w ramach zawartego porozumienia z Urzędem Gminy Lesznowola, na zlecenie gminy opracowywana jest dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy skrzyżowania. Ze względu na ciągłe i liczne zmiany właścicieli nieruchomości przylegających do pasa drogowego procedura uzyskania decyzji ZRiD wydłuża się. Zakres opracowania obejmuje nową geometrię skrzyżowania (m.in. wydzielenie lewo i prawo skrętów). Docelowym rozwiązaniem odciążenia istniejącej drogi 721 jest budowa nowej drogi. MZDW opracowuje dokumentację projektową w zakresie budowy nowego przebiegu drogi 721 – poinformowała rzecznik prasowy MZDW w Warszawie Monika Burdon. Warto dodać, że dokumentację dotyczącą przebudowy skrzyżowania ul. Słonecznej z ul. Postępu w Kolonii Lesznowola wykonuje na własny koszt gmina Lesznowola.

Niestety przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać na poprawę stanu bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Słonecznej z ul. Postępu w Kolonii Lesznowola. Dlatego zachowajmy szczególną ostrożność przejeżdżając przez w/w skrzyżowanie, bo wypadek to dziwna rzecz. Nigdy go nie ma, dopóki się nie wydarzy…

Zniszczony sygnalizator ul. Słoneczna Lesznowola

Zniszczony sygnalizator na skrzyżowaniu ul. Słonecznej z ul. Postępu w Kolonii Lesznowola

Brak znaków poziomych skrzyżowania ul. Słoneczna Lesznowola

Brak znaków poziomych na skrzyżowaniu ul. Słonecznej z ul. Postępu w Kolonii Lesznowola.

Z wyrazami szacunku

Kamil Myszyński

Góra Kalwaria: Maksimum emocji siatkarskich

Za nami już emocje sportowe związane z Charytatywnym Turniejem Siatkówki Plażowej KPM Równy Start, który odbył się w Górze Kalwarii. Zawody wygrała ekipa – Trochę Spięci. Nie zabrakło walki i siatkówki na bardzo wysokim poziomie. Niestety zawody utrudniały bardzo wysoka temperatura i gorący piasek.

Do rozgrywek przystąpiły zespoły z całego terenu powiatu piaseczyńskiego. Mieliśmy drużyny z Piaseczna – Chłopaki z Piaseczna, ZSP Józefosław, Konstancina-Jeziorny – Turbina z Konstancina, Prażmowa – Marta i Karol, czy też nawet z Lesznowoli – Równy Start. W rozgrywkach wzięło udział 12 różnorodnych dwójek: 4 drużyny były miksami, 4 drużyny były reprezentowane przez panie i 4 przez panów. Panowie z resztą zdominowali całe rozgrywki. Najlepsza okazała się męska dwójka – Trochę Spięci, która w finale pokonała żeński duet – Ekipa z Sękocina. Trzecie miejsce przypadło w udziale drużynie – Turbina z Konstancina, która także była reprezentowana przez panów.

Mimo wysokiej temperatury – 33°C w cieniu, wszystkie mistrzowskie dwójki dały z siebie absolutne maksimum. Maksimum sportowych umiejętności i serca dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu piaseczyńskiego. Wszystkie zebrane środki finansowe podczas trwania turnieju zostaną przekazane na rzecz zakupu wyprawek szkolnych.

Stowarzyszenie Krajowe Porozumienie Mieszkańców chciało serdecznie podziękować Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii za udostępnienie obiektu sportowego i pomoc w organizacji turnieju. Podziękowań nie mogło także zabraknąć dla drużyny młodzieżowej ASTO KZD Piaseczno – współorganizatorów zawodów siatkarskich. Dziękujemy także wszystkim graczom za wsparcie akcji charytatywnej Równy Start!

Walka o piłkę Marta i Karol

Piłkę przebija drużyna Marta i Karol

Turbina z Konstancina

Drużyna Turbina z Konstancina w walce o piłkę

Finał Trochę Spięci z Ekipą z Sękocina

Wielki finał Trochę Spięci z Ekipą z Sękocina. Wygrali Trochę Spięci.

Z wyrazami szacunku

Kamil Myszyński

Piaseczno: Kradniesz = Wpadniesz dzięki kodowi DNA

Na terenie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie odbyło się wyjątkowe spotkanie poświęcone akcji bezpieczeństwa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy Piaseczno.

Kradzieże elementów infrastruktury wodno-kanalizacyjnej to problem z którymi wodociągi borykają się od lat. W tym roku na terenie powiatu piaseczyńskiego doszło do kradzieży około 20 studzienek. Brak nawet jednego włazu na drodze to bardzo duże niebezpieczeństwo dla pieszych i ruchu kołowego. Wpadające koło samochodu do studzienki powoduje, że pojazd zatrzymuje się w miejscu i zostaje wyrwane zawieszenie – zauważył Rafał Marton motocyklista i uczestnik rajdów DAKAR. Zniszczony w ten sposób pojazd jest trudny do naprawy. Jeszcze gorzej wygląda sytuacja jednośladów. Wjazd na otwartą studzienkę motocyklisty kończy się najczęściej śmiercią! Wpadające przednie koło powoduje, że motocyklista przelatuje przez kierownik, upada na asfalt, krawężnik, bądź też ma bezpośredni kontakt z innym pojazdem, słupem. To kończy się tragedią! – dodał Rafał Marton. Złodzieje infrastruktury wodno-kanalizacyjnej nie zdają sobie sprawy, że mogą przyczynić się do śmierci drugiego człowieka…

Dlatego PWiK Piaseczno wraz z Policją podjęli wspólne działania zmierzające do przeciwdziałania dalszym kradzieżom. Stąd wprowadzenie nowoczesnego systemu zabezpieczeń DNA, czyli nadania niepowtarzalnego „kodu” mieniu piaseczyńskiego PWiK-u. Wszystko będzie odbywało się przy pomocy mikrocząsteczek niewidocznych dla ludzkiego oka. Zabezpieczanie metodą DNA jest bardzo trwałe i trudne do podrobienia. Dla Policji będzie to wyjątkowa pomoc przy identyfikacji skradzionych włazów, bądź też hydrantów znajdujących się na złomowiskach. Funkcjonariusz Policji, bądź też Strażnik Miejski przy pomocy latarki UV będzie mógł zidentyfikować właściciela skradzionego mienia. W Wielkopolsce poznański Aquanet wdrażał ten program. Kradzieże spadły do absolutnego minimum ze 120 studzienek rocznie do około 2-óch!

Podstawowym założeniem wdrażania systemu przez PWiK Piaseczno jest prewencja. Zmierzamy do tego, żeby nie dopuścić do kradzieży, ale przede wszystkim do tego, aby nie dochodziło do nieszczęśliwych wypadków na terenie naszej gminy. Według naszej wiedzy jest to pierwszy program pilotażowy na Mazowszu – dodała Prezes piaseczyńskiego PWiK-u Barbara Rudzińska-Mękal.

Testowanie KODu DNA PWIK

Marton studzienka

Z wyrazami szacunku

Kamil Myszyński

Piaseczno: Demokracja żywa, bezpośrednia to najlepsza definicja funduszu sołeckiego

Fundusz sołecki jest związany z przemianami na wsi. W ostatnich latach miejscowości wiejskie zmieniły się nie do poznania! Mijające lata były nie tylko czasem rozwoju technologicznego, ale także wzrostem świadomości społecznej środowiska wiejskiego. Teraz przyszedł czas na wykorzystanie tego kapitału społecznego i dalszy rozwój środowiska wiejskiego poprzez fundusz sołecki. O tym jak budować nową polską wieś dyskutowali paneliści konferencji pt. „Dobry Sołtys, Dobry Rolnik”, która odbyła się w Piasecznie.

Na samym początku gości powitał Starosta Piaseczyński Wojciech Ołdakowski, który zauważył jak ważną rolę pełnią Sołtysi w swoim środowisku lokalnym – Dobrzy Sołtysi to są ci, którzy potrafią rozumieć potrzeby swoich mieszkańców, to są ci którzy dbają o swoje miejscowości. To od Państwa zaczyna się rozwój, to Państwo muszą być inicjatorami tego, co się ma w waszych miejscowościach dziać – zauważył Starosta. Wicestarosta Arkadiusz Strzyżewski zwrócił uwagę na wartość samego szkolenia dla Sołtysów – To, że Państwo przybyliście na spotkanie znaczy, że chcecie pogłębiać swoją wiedzą, to bardzo dobrze dla Państwa środowisk. Samo spotkanie w gronie innych Sołtysów to bardzo cenna rzecz – podkreślił Wicestarosta.

Fundusz sołecki jest związany z przemianami na wsi. Główne to: zmiany strukturalne w rolnictwie, migracja ludności, wyższy poziom wykształcenia czy też rozwój technologiczny. Są to szanse, które należy wykorzystać. Na tych nowych warunkach trzeba budować społeczny kapitał – podkreślał przedstawiciel Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów. Fundusz sołecki działa już od 2009 r., w 68% gmin w Polsce, w ciągu ostatnich siedmiu lat wydano na inwestycje sołeckie – 373 000 000,00 zł. W Polsce najbardziej popularnym sposobem wydatkowania funduszu sołeckiego są tzw. projekty twarde, czyli chodnik, wiata, kosz na śmieci itd. To są bardzo ważne inwestycje, które wpływają na komfort życia mieszkańców poprzez zapewnienie bezpieczeństwa, czy też czystości w danej miejscowości.

Sołtysi powinni pamiętać, że fundusz sołecki, a w szczególności katalog inwestycji jaki jest kierowany do budżetu gminy powinien być jak najszerzej konsultowany. Najwyższą wartością funduszu sołeckiego jest demokracja żywa, bezpośrednia. Każdy mieszkaniec powinien zdawać sobie sprawę, że ma prawo decyzji i wpływania na konkretne inwestycje, które będą realizowane w jego miejscowości. W ten sposób można budować tożsamość wsi, bo mieszkańcy przyjdą na Zebranie Wiejskie zagłosować na wybrane projekty, a przy okazji poznają się. Jest to bardzo ważne dla rozwijających się gmin i miejscowości, gdzie odsetek nowych mieszkańców jest bardzo duży! Dobrym przykładem jest gmina Lesznowola. W tej gminie nie wielu nowych mieszkańców bierze czynny udział w Zebraniach Wiejskich i w życiu swojej miejscowości. Na Zebranie Wiejskie dotyczące inwestycji sołeckich potrafi przyjść od 5% do 10% uprawnionych do głosowania mieszkańców. Wiele w tej mierze zależy właśnie od Sołtysów, bo są miejscowości w powiecie piaseczyńskim, gdzie jest bardzo duża aktywność społeczna to choćby: Henryków-Urocze (gmina Piaseczno) czy Zalesie Górne (gmina Piaseczno).

Sołtysi powinni pamiętać, że fundusz sołecki jest dopiero początkiem, fundamentem inwestycji. Można także pozyskać środki zewnętrzne na realizację przedsięwzięcia od: gminy, Lokalnej Grupy Działania, ze środków Wojewódzkich Programów Odnowy Wsi. W takiej formule zrealizowano Rodzinny Park Rozrywki ALFA w sołectwie Pomarzany Fabrycze w gminie Kłodawa. Wartość całej inwestycji wyniosła – 124 400,00 zł, a z funduszu sołeckiego było tylko przeznaczone – 13 900,00 zł! Warto dodać, że ta dobra praktyka została doceniona przez sejmik województwa wielkopolskiego i Rodzinny Park Rozrywki ALFA został nagrodzony w konkursie „Wieś Wielkopolska – Wsią Europejską”.

Bardzo ważną częścią pozyskania środków na odnowę wsi stanowią funduszu Unii Europejskiej. O te mogą aplikować nie tylko jednostki samorządu terytorialnego, ale także stowarzyszenia, czy też fundacje. Na konferencji pt. „Dobry Sołtys, Dobry Rolnik” była obecna Lokalna Grupa Działania „Perły Mazowsza”, która zaprezentowała swoje przedsięwzięcia współorganizowane z czterema gminami: Tarczynem, Prażmowem, Górą Kalwarią i Konstancinem-Jeziorny. LGD zajmuje się organizacją naborów i realizacją projektów finansowanych w ramach programu „LEADER”, który funkcjonuje przy programie Rozwoju Obszarów Wiejskich – podkreślał w swojej wypowiedzi kierownik LGD Marcin Kiliański. Do 2023 r. LGD „Perły Mazowsza” będą dysponować budżetem w wysokości – 9 500 000,00 zł. W poprzedniej perspektywie finansowej LGD wydało na inwestycje łącznie – 6 000 000,00 zł. Dotychczas zrealizowano blisko około 60 projektów. Wachlarz przedsięwzięć był bardzo duży od przebudowy placu targowo-parkingowego w Tarczynie, do budowy placu zabaw w Gabryelinie, czy też projekt budowy stadionu sportowego w miejscowości Baniocha. Projekt stadionu był warty ponad 3 000 000,00 zł, ale finansowanie ze strony LGD „Perły Mazowsza” dla tego przedsięwzięcia wyniosło – 500 000,00 zł. Trzeba pamiętać, że dofinansowanie od Lokalnej Grupy Działania jest tylko elementem planowanej inwestycji. Oprócz inwestycji LGD „Perły Mazowsza”, co roku organizuje Kongres Lokalnej Przedsiębiorczości, bo także przedsiębiorcy mogą korzystać z dofinansowania. Kongres był zawsze idealnym miejscem do spotkań lokalnej społeczności i wymiany doświadczeń.

Fundusz sołecki nie jest narzędziem doskonałym i wymaga nadal zmiany w perspektywie kolejnych lat. Jednak, gdyby nie te środki finansowe, a także wsparcie płynące z Unii Europejskiej, to nasze lokalnej ojczyzny nie zmieniłyby się w tak szybkim i dynamicznym tempie! Dzięki lokalnym inwestycją mamy nowoczesne place zabaw, boiska do gry w piłkę nożną, czy też świetlice środowiskowe, które integrują lokalną społeczność. To jest olbrzymi kapitał, który będzie dalej procentował.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

W spotkaniu licznie uczestniczyli Sołtysi z powiatu piaseczyńskiego.

Z wyrazami szacunku

Kamil Myszyński

Powiat Piaseczyński: Zapraszamy na zawody sportowe

Od miesiąca trwają już prace nad przygotowaniem zawodów sportowych w ramach tegorocznej akcji Równy Start. Dzięki naszej pracy udało się nam przygotować dwie znakomite imprezy. Pierwsza to Charytatywny Turniej Siatkówki Plażowej KPM Równy Start, który zostanie rozegrany na obiekcie OSiRu Góra Kalwaria w dniu 25 czerwca od godz. 9:00, a drugi to co roczny Charytatywny Turniej Piłki Nożnej KPM Równy Start gramy oczywiście na ORLIKu przy ul. Chyliczkowskiej 17 w Piasecznie w dniu 2 lipca od godz. 9:00. Już dzisiaj zgłaszajcie się do rywalizacji, ilość miejsc jest ograniczona. Razem z Pracownią Rzeczy Różnych SYNAPSIS przygotowujemy piękne statuetki dla najlepszych drużyn na dwóch wspomnianych turniejach. Pamiętajcie zbieramy na wyprawki szkolne. A potrzeby są naprawdę duże :) Turniej Siatkarski oczywiście realizujemy we współpracy z klubem ASTO KZD Piaseczno.

plakatsiatka

 

Plakat turniej piłkarski

Lesznowola: Działania inwestycyjne doskonale wpisują się w potrzeby naszych mieszkańców

Po raz pierwszy w Lesznowoli była organizowana konferencja techniczna pt. „Gospodarka wodna i ściekowa w gminie Lesznowola. Dzisiaj i Jutro”. Podczas debaty przedstawiono zrealizowane dotychczas inwestycje przez Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne, ale także przedstawiono najbliższe plany inwestycyjne przewidziane na rok 2016. 

Swojej radości z organizowanej konferencji w Lesznowoli nie kryła wójt Maria Jolanta Batycka-Wąsik – Bardzo, bardzo się cieszę, że ta problematyka, ta tematyka, ta kwestia znalazła swoje odzwierciedlenie właśnie w tematyce dzisiejszej konferencji – dokończyła. Konferencja pt. „Gospodarka wodna i ściekowa w gminie Lesznowola. Dzisiaj i Jutro”, była organizowana z inicjatywy zarządu Lesznowolskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego. Na panel dyskusyjny zaproszono znamienitych ekspertów z Politechniki Warszawskiej: prof. dr hab. inż Zbigniewa Heidrich, dr. inż Grzegorza Stańko, dr. inż Jacka Wąsowskiego i inż. Marcina Widomskiego, dla których tematyka wodno-ściekowa jest bardzo ważna. Co ciekawe inż. Widomski swoją pracę inżynierską poświęcił właśnie tematyce gospodarki wodnej  i ściekowej gminy Lesznowola. Promotorem tej pracy był prof. dr hab. inż. Zbigniew Heidrich.

W dalszej części dyrektor LPK – Kazimierz Jabłoński rozpoczął przedstawianie obiektów spółki, a także dokonań LPK w mijających sześciu latach. Podkreślił, że nie byłoby dokonań spółki, gdyby nie było odpowiednich działań władz gminy Lesznowola i oczywiście przychylności w tym zakresie. Przedsiębiorstwo obsługuje prawie 10 tys. odbiorców na terenie gminy Lesznowola. W tym do 8 tys. dostarcza wodę i ścieki. Natomiast pozostali odbiorcy zaopatrywani są tylko w wodę, ponieważ jeszcze nie cały teren gminy Lesznowola został skanalizowany. Spółka eksploatuje osiem Stacji Uzdatniania Wody o łącznej wydajności – 8878 m³/d zaopatrywanych z dwudziestu studni. Także eksploatowane są trzy oczyszczalnie ścieków o łącznej wydajności – 3000 m³/d. Spółka obsługuje prawie 218 km sieci wodociągowej i 285 km sieci kanalizacyjnej.

Przedsiębiorstwo zajmuje się przede wszystkim uzdatnianiem i dostarczaniem wody, a także odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, ale również świadczy usługi w zakresie budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. W ubiegłym roku spółka dostarczyła mieszkańcom ponad 1,5 mln m³ wody. Co ciekawe możliwości dostarczenia wody przez LPK są duże wyższe i wynoszą ponad 3 mln m³ wody na rok. Obecnie Stacje Uzdatniania Wody wykorzystywane są w 48%. Spółka odebrała ścieki od swoich odbiorców w wysokości ponad 1 mln m³. Ponad 400 tys. m³ zostało odprowadzonych do Piaseczna, a ponad 15 tys. m³ do Warszawy.

Spółka w okresie 6 lat przeprowadziła remont sześciu Stacji Uzdatniania Wody w tym: cztery stacje przeszły remont kompleksowy, a dwie stacje częściowy. Wybudowano także dwie nowe Stacje Uzdatniania Wody w Łazach i Marysinie. Ze względu na szybką urbanizację gminy, LPK szykuję się do rozbudowy trzech swoich oczyszczalni ścieków. Najszybciej będzie wykonana rozbudowa oczyszczalni w Wólce Kosowskiej, bo już w czerwcu 2016 roku ma być oddana do użytku. Dzięki przebudowie oczyszczalnia ścieków zyska przepustowość do 2041 m³/d ścieków. Koszt rozbudowy tej oczyszczalni wyniósł 12 mln zł. Spółka chce także przystąpić do rozbudowy oczyszczalni ścieków w Zamieniu. Dzięki przebudowie oczyszczalni ma mieć przepustowość – 5800 m³/d. Także mają być podniesione moce przerobowe oczyszczalni ścieków w Łazach z przepustowości 900 m³/d do ok. 5200 m³/d. To będzie kolejna bardzo ważna inwestycja dla Lesznowolskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego.

W latach 2014-2015 spółka prowadziła inwestycje w sieci kanalizacyjne m.in w Jastrzębcu i Garbatce wybudowano ponad 5260 metrów bieżącej sieci kanalizacyjnej. Koszt netto tej inwestycji wyniósł ponad 2,5 mln zł. Priorytetową inwestycją dla spółki była budowa około 600 metrów kanalizacji ciśnieniowej w Mysiadle, która pozwoliła na odprowadzanie z części wschodniego Mysiadła ścieków do Warszawy. Spółce udało się podpisać korzystnie cenowo porozumienie z Warszawą, które pozwoliło odprowadzić część ścieków z gminy Lesznowola do stolicy.

W 2016 roku LPK ma dalsze bardzo ambitne plany rozwojowe. Spółka chce dokończyć remont Stacji Uzdatniania Wody w Mysiadle. Kolejnym ważnym punktem będzie dokończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Garbatce. Dotyczy to budowy przyłączy kanalizacyjnych.  Planuje się także zakończenie prac projektowych dotyczących rozbudowy oczyszczalni ścieków w Łazach i Zamieniu. Będziemy aplikować o środki unijne w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 – zauważył dyrektor Jabłoński.

Problemy związane z gospodarką wodną i ściekową są bardzo ważne dla wielu gmin na Mazowszu. Stąd prof. dr hab. inż. Zbigniew Heidrich wyszedł z inicjatywą powołania specjalnego zespołu do rozwiązywania zagadnień z zakresu gospodarki wodnej i ściekowej przy marszałku województwa mazowieckiego. Inicjatywa spotkała się z zainteresowaniem władz województwa mazowieckiego. Myślę, że taki zespół powstanie. Wtedy do wszystkich gmin zostanie wysłana informacja jakie będą kierunki, cele i działania, które chce podjąć nowy zespół – dodał profesor Heidrich.

Przez ostatnie lata wśród priorytetów, które realizował samorząd gminy Lesznowola była gospodarka wodno-ściekowa. Rozwój obiektów technicznych, budowa sieci kanalizacyjnych, budowa Stacji Uzdatniania Wody czy też przebudowa oczyszczalni ścieków była determinowana niezwykłym rozwojem gminy Lesznowola na przestrzeni ostatnich lat. Ten proces jeszcze się nie zakończył i dalej trwa. Dlatego Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne planuje dalsze inwestycję w gospodarkę wodną i ściekową. Działania inwestycyjne spółki doskonale wpisują się w potrzeby naszych mieszkańców – dodała wójt Maria Jolanta Batycka-Wąsik. To idealne podsumowanie działań spółki w ostatnich sześciu latach jej funkcjonowania w naszej gminie.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Z wyrazami szacunku

Kamil Myszyński

 Page 5 of 35  « First  ... « 3  4  5  6  7 » ...  Last »