Wszystkie wydarzenie związane z Gminą Lesznowola w Powiecie Piaseczyńskim
poniedziałek Grudzień 18th 2017
Subiektywne podsumowanie wydarzeń Kamila M.

Treści własne

Archiwa

UG Lesznowola: Zabezpieczono wierzytelności…

XXII sesja Rady Gminy Lesznowola była wyjątkowo gorąca i zaskakująca od samego początku do samego końca. Pierwsze zaskoczenie było już tuż przed sesją…Otóż w biuletynie informacyjnym gminy Lesznowola nie zostały opublikowane projekty uchwał na XXII sesję Rady Gminy Lesznowola. Oczywiście zaraz wytłumaczono, że radni otrzymali materiały na sesję, ale przecież są jeszcze Sołtysi, którzy monitorują sytuacje swoich sołectw, a także mieszkańcy…No cóż materiałów nie było i nadal ich nie ma…Kolejnym zaskoczeniem był brak na sesji Pani wójt Marii Jolanty Batyckiej-Wąsik. W zastępstwie wójt wystąpiły Panie – Karolina Pichnej i Iwona Pajewska-Iszczyńska.

Na samym początku sesji wicewójt Pajewska-Iszczyńska zaproponowała zmiany w porządku obrad. Do porządku obrad zostały dołączone trzy uchwały (ustanowienie hipoteki w Mysiadle, wyrażenie zgody na odpłatne nabycie nieruchomości w obrębie Stefanowo, uchwała dotycząca mpzp dla obrębu Magdalenka). Jednak kluczowe okazały się uchwały dotyczące – ustanowienia hipoteki na czterech nieruchomościach należących do gminy Lesznowola w Mysiadle. Sprawa tych uchwał została przedyskutowana przez radnych na Nadzwyczajnej Komisji Polityki Gospodarczej i Polityki Przestrzennej. Po nadzwyczajnej komisji przystąpiono do procedowania rzeczonych uchwał – Pierwsze uchwały dotyczą wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki gminnej na rzecz spółki SETE, na rzecz spółki SENA i na rzecz spółki Black, Red, White. Podjęcie tych czterech uchwał w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki jest uzasadnione przede wszystkim postępowaniem sądowym, który obecnie toczy się przed sądem. Tam też gmina uczestniczy i pokazujemy w ten sposób, że jesteśmy właścicielem nieruchomości i możemy skutecznie wobec wszystkich innych osób dysponować tą własnością – uzasadniła wicewójt Pajewska-Iszczyńska. Wszystkie cztery projekty uchwały dotyczące wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomościach gminnych w Mysiadle zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisje Polityki Gospodarczej i Polityki Przestrzennej. Mimo, że prezentacja rzeczonych uchwał odbyła się tuż przed głosowaniem na Nadzwyczajnej Komisji…Wszystkie uchwały uzyskały 15 głosów za. Co ciekawe przed procedowaniem tych uchwał stan liczbowy radnych zmniejszył się…W pierwszej części sesji było obecnych 18 radnych, a kwestie związane z ustanowieniem hipoteki głosowało już tylko 15 radnych…to było kolejne zaskoczenie XXII sesji Rady Gminy Lesznowola…

Warto przypomnieć, że obecnie toczą się dwa procesy sądowe z udziałem gminy Lesznowola. Obydwa przed Sądem Okręgowym w Warszawie. Pierwsza sprawa dotyczy legalności umowy sprzedaży gruntów KPGO Mysiadło między braćmi Eisele. Druga sprawa dotyczy raportu o stanie finansów publicznych Stowarzyszenia Pełnoprawni Obywatele KWIRYTA. Podjęte uchwały na XXII sesji Rady Gminy Lesznowola mocno zaskakują, bo znamy sytuację prawną gruntów KPGO Mysiadło. W tej sprawie wyrok wydał już Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie, który podtrzymał decyzję Ministra Rolnictwa o nieważności orzeczenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 15 stycznia 1949 r. Według orzecznictwa NSA grunty KPGO Mysiadło nigdy nie przeszły na rzecz Skarbu Państwa, a zatem nie podlegała komunalizacji. Do tego dochodzi decyzja nr. 206 Ministra Administracji i Cyfryzacji Andrzej Halickiego z dnia 28 maja 2015 r. stwierdzająca nieważność decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 66501 z dnia 22 kwietnia 2011 r. w części dotyczącej nabycia przez Gminę Lesznowola nieodpłatnie własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej we wsi Mysiadło w obrębie ewidencyjnym KPGO Mysiadło.

Sytuacja dotycząca gruntów KPGO Mysiadło staje się coraz bardziej skomplikowana, o czym dobitnie przekonują nas kolejne wydarzenia. XXII sesja Rady Gminy Lesznowola odsłoniła naprawdę poważne problemy naszej gminy, to problemy natury finansowej. Ustanowienie hipoteki na nieruchomości jest jednym z wielu sposobów na zabezpieczenie zapłaty. Przez wielu hipoteka uznawana jest za najbardziej skuteczną formę zabezpieczenia wierzytelności.

 OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Z wyrazami szacunku

Kamil Myszyński

 

Gmina Lesznowola: Komunalna pustka…

W trakcie swojej kilku letniej działalności społecznej i wolontariackiej odkryłem jak bardzo duże jest zapotrzebowanie na mieszkania komunalne w gminie Lesznowola. Niestety nasza gmina wpisuje się w trend ogólnopolski dotyczący braku oddawania do użytku nowych lokali komunalnych.

W ciągu kilku lat mojej pracy spotkałem się z rodzinami, które potrzebowały takiego lokalu, a co najważniejsze spełniały kryteria przydzielenia lokalu komunalnego. Historie tych rodzin były różne, ale koncentrowały się wokół przemocy domowej. Te kobiety po prostu uciekły od swoich mężów czy też rodzin, aby wreszcie mieć długo wyczekiwany spokój. Jednak ten spokój ma swoją wysoką cenę – to brak mieszkania, a jedyne możliwości jakie są to wynajem mieszkania na wolnym rynku. Ceny na lesznowolskim rynku nieruchomości są różne – zaczynają się od 500 zł i kończą nawet na 1500 zł. Co ciekawe łatwiej jest wynająć mieszkanie osobom samotnym, niż matką z dziećmi. Kiedy dzwoniłem w sprawie wynajmu dla rodziny, to usłyszałem, że matka z dzieckiem to problem, bo inni wynajmujący wolą ciszę i spokój…Poza tym ilość lokali dostępnych na wynajem na lesznowolskim rynku nieruchomości jest znikoma. Stąd jedynym ratunkiem dla mieszkańców z niskimi dochodami jest oddanie do użytku nowych mieszkań komunalnych. Gmina Lesznowola nawet planowała budowę takich lokali, ale były one powiązane z rewitalizacją dworku w Lesznowoli. Niestety przedsięwzięcie dotyczące budowy nowych mieszkań komunalnych nie jest już nawet zapisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej…Także znowu stoimy w miejscu z zasobami mieszkaniowymi.

Jak duża jest skala problemu pokazują dane jakie udostępniła mi gmina Lesznowola. O mieszkanie komunalne w gminie Lesznowola ubiegają się, aż 153 osoby. Według zapewnień gminy nie wszystkie te osoby spełniają wymagania regulaminu wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Lesznowola. Zasady najmu lokali definiuje załącznik do uchwały Nr. 134/XII/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 11 września 2015 r.:

§ 1. Pierwszeństwo najmu lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy przysługuje stałym mieszkańcom gminy, którzy:

1. utracili mieszkanie wskutek klęski żywiołowej, katastrofy, pożaru;

2. zamieszkują w budynkach lub lokalach przeznaczonych do rozbiórki, remontu, przebudowy, modernizacji lub zajmują lokale nie spełniające wymogów pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt;

3. są uprawnieni do lokalu socjalnego lub zamiennego na podstawie prawomocnego orzeczenia sądowego.

§ 2. 1. Lokale stanowiące mieszkaniowy zasób gminy mogą być również wynajmowane stałym mieszkańcom gminy:

- pozostającym w trudnych warunkach mieszkaniowych, tj. zajmujących lokale, w których na członka gospodarstwa domowego przypada mniej niż 5 m2 ogólnej powierzchni użytkowej lokalu, oraz – u których średni miesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających rozpatrzenie wniosku nie przekracza 150% najniższego wynagrodzenia brutto pracowników, określonego w zarządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w gospodarstwie jednoosobowym oraz w gospodarstwie osób samotnie wychowujących dzieci i 100% w gospodarstwie wieloosobowym.

§ 3. Za stałych mieszkańców gminy, o których mowa w § 1 i § 2 uważa się osoby, posiadające zameldowanie na pobyt stały oraz osoby nie posiadające zameldowania na pobyt stały na terenie Gminy Lesznowola, jednakże zamieszkujące na terenie gminy Lesznowola z zamiarem stałego pobytu od co najmniej 10 lat.

2. W celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach, gmina może podnajmować lokale od innych właścicieli osobom, których gospodarstwa domowe osiągają niski dochód i jednocześnie znajdują się w trudnych warunkach mieszkaniowych, określonych w ust. 1.

3. Do dochodu, o którym mowa w ust.1 i 2 zalicza się dochód, przeliczony na członka rodziny według przepisów o dodatkach mieszkaniowych.

Najwcześniejsze podanie ze staraniem się o przyznanie lokalu komunalnego zostało złożone w 2001 roku. Okres oczekiwania na przydział lokalu jest odmienny w każdej z gmin w Polsce, jednakże zazwyczaj wynosi kilka lub w skrajnych przypadkach – kilkanaście lat.

Skala problemu jest duża i oby zostały podjęte odpowiednie kroki w celu zapewnienia nowych mieszkań komunalnych w gminie Lesznowola. W końcu intencją przyznawania mieszkań komunalnych jest chęć pomocy najuboższej części społeczeństwa w uzyskaniu mieszkania. Warto o tym pamiętać, że w naszej gminie są osoby, których nie stać na kupno własnego m.

Zdjęcie0207

Z wyrazami szacunku

Kamil Myszyński

Warszawa: Żeby mieć sukces, trzeba sukcesem się podzielić

W ostatnich latach możemy zauważyć, że polscy przedsiębiorcy szukają nowych rynków zbytu dla swoich produktów. Impulsem do poszukiwania nowych kontrahentów, było wprowadzenie embarga na polskie produkty przez Federację Rosyjską w 2014 roku. Dość nieoczekiwanie tego partnera Polska znalazła w Chinach. Bardzo dobrze to obrazuje wymiana handlowa między tymi dwoma krajami. Tylko w 2014 roku wartość wymiany handlowej między Polską, a Chinami wzrosła o 16% i przekroczyła 17 miliardów dolarów! Wszystko za sprawą importu z Chin do Polski. W 2014 roku sprowadzono do Polski produkty za ponad 14 miliardów dolarów. Teraz przyszedł czas, aby to polskie produkty zagościły w Chinach. W polepszeniu kontaktów ma pomóc powołana do życia w 2016 roku Izba Przemysłowo-Handlowa Polska-Azja.

W tym roku podjęto wiele działań dotyczących promocji Polski i polskich produktów w Chinach. Bardzo ważna i bezcenna była tegoroczna wizyta Prezydenta RP Andrzej Dudy w Chinach i rewizyta Prezydenta Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinping w Warszawie. Podczas wizyty Prezydenta Xi Jinpinga podpisano 40 umów handlowych, a Chiny otworzyły się na polskie produkty. Dziś Chiny powracają do Europy Środkowej jako globalne mocarstwo promujący swój autorski projekt – „Jeden pas, Jedna Droga” nazywany w Polsce „Jedwabnym Szlakiem 2.0.”. To międzynarodowy projekt logistyczny, mający połączyć Chiny z Europą nową siecią połączeń. Pierwsze kroki poczyniono już w 2015 roku. Wtedy uruchomiono połączenie kolejowe Łódź-Chengdu-Xiamen, a z kolej w kwietniu 2016 roku ruszyła linia Chengdu-Kutno. PKP Cargo zaczęło obsługiwać już 18 pociągów tygodniowo pomiędzy Chinami, a Polską i jadącymi także dalej do Europy Zachodniej.

Polska już od 11 lat pozostaje największym partnerem handlowym Chin w rejonie Europy Środkowo-Wschodniej. Niestety nadal tylko 300 przedsiębiorców eksportuje swoje produkty na rynek chiński. Dlatego tak bardzo potrzebna jest pomoc przy reklamowaniu polskich wyrobów, które mogą być eksportowe do Chin. Tutaj z pomocą ma przyjść Izba Przemysłowo Handlowa Polska-Azja. W dniu 15 września 2016 r. w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Polska – Chiny 2016. Nowe możliwości eksportowe”. Podczas konferencji przedstawiono szerokie spectrum współpracy i możliwości jakie mogą mieć polskie firmy zainteresowane eksportem do Chin. Warto zauważyć, że na terenie Chin działa 77 milionów firm. Jest to naprawdę ogromny potencjał dla polskich przedsiębiorców. Zwłaszcza, że polskie produkty są bardzo cenione u naszych zagranicznych partnerów. Głównie ze względu na wysoką ich jakość. Ambasador Chińskiej Republiki Ludowej Xu Jian zwrócił uwagę prelegentów na możliwości jakie dają targi, które organizowane są w Chinach. Podczas nich można reklamować produkty pochodzące od zagranicznych partnerów. To jest szansa dla polskich producentów, którzy chcieliby pojawić się na rynku chińskim.

Z kolei na bardzo dobre relacje polsko-chińskie zwróciła uwagę Wójt Gminy Lesznowola Maria Jolanta Batycka-Wąsik, która opowiedziała o dobrosąsiedzkich stosunkach w gminie Lesznowola. Wszystko zaczęło się od powstania w 1992 roku w Wólce Kosowskiej Centrum Handlowego GD Poland. Firma GD Poland jest absolutnie priorytetowym partnerem gminy Lesznowola – zauważyła Pani wójt. Nie tylko płaci podatki, ale także włącza się w wiele ważnych przedsięwzięć, tworzy miejsca pracy – kontynuowała wójt. Sama firma GD Poland chce wyjść z nowym ciekawym projektem dotyczącym promocji polskich oferentów na rynku chińskim. Operujemy w Polsce od ponad 20 lat więc śmiało możemy powiedzieć, że znamy rynek polski, znamy polskie produkty. Widzimy wielki potencjał i zapotrzebowanie na produkty zagraniczne w Chinach. Dlatego chcemy promować polskie produkty, które mają swoje atuty jak cena i jakość. Chcemy pomóc w tym ludziom i producentom – podkreślił Wicedyrektor Generalny GD Poland Felix Qi Wang. GD Poland chce stworzyć kącik eksportowy, dla polskich oferentów. Na tej platformie handlowcy mogą dokonać wymiany handlowej i eksportować produkty do Chin. Jest to największe zadanie na najbliższe lata dla firmy GD Poland – dodał Wicedyrektor Generalny GD Poland Felix Qi Wang.

Pierwsza konferencja Izby Przemysłowo Handlowej Polska-Azja w Warszawie pokazała jak priorytetowym rynkiem w przyszłości dla polskich producentów może być rynek chiński. Chiny to kraj wielkich możliwości dla wielu polskich firm. Dzięki lepszej współpracy i reaktywowaniu tzw. „Jedwabnego Szlaku” powstały ogromne możliwości dla wielu producentów, które daje choćby linia kolejowa Łódź-Chengdu-Xiamen. Możliwości, które będzie można zrealizować np. we współpracy z Izbą Przemysłowo Handlową Polska-Azja. Prezesem Izby jest Janusz Piechociński Wicepremier i Minister Gospodarki w latach (2012-2015), co na pewno nie jest bez znaczenia w międzynarodowych kontaktach gospodarczych.

PolAsia konferencja

 

Z wyrazami szacunku

Kamil Myszyński

Piaseczno: Każdy ma prawo do ochrony zdrowia

W Piasecznie doszło do długo wyczekiwanego spotkania z ministrem zdrowia i senatorem RP Konstantym Radziwiłłem. W ciągu dwóch godzin mieszkańcy powiatu piaseczyńskiego mogli poznać dokonania rządu Premier RP Beaty Szydło jak i ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła. Nie brakowało trudnych pytań od mieszkańców, które głównie koncentrowały się wokół problematyki ochrony zdrowia.

Minister Radziwiłł na samym początku spotkania zauważył, że jeszcze kilka miesięcy temu w najśmielszych swoich przewidywaniach nie wyobrażał sobie, że będzie się spotykał z mieszkańcami powiatu piaseczyńskiego w roli senatora RP i ministra zdrowia. W wyborach parlamentarnych do Senatu RP osiągnął znakomity wynik wyborczy. Otrzymał od wyborców prawie 100 tys. głosów. Ten wynik i wygrana była bardzo ważna. Było to swoiste zobowiązanie dane mu od wyborców, zobowiązanie z którego teraz minister stara się wywiązać swoją codzienną pracą.

Po krótkim wstępie minister Radziwiłł rozpoczął prezentację dokonań rządów Premier RP Beaty Szydło. Jak sam zauważył minister – lista tych dokonań jest bardzo długa. Pierwszym zrealizowanym przez rząd projektem jest oczywiście Rodzina 500+. To jest coś zupełnie rewolucyjnego – zauważył minister. W tym roku na projekt rząd zamierza wydać 17 mld zł, a w przyszłym pełnym roku budżetowym ta kwota wzrośnie do 23 mld zł. Myślę, że jest to coś wielkiego, coś wspaniałego – kontynuował minister. Co ciekawe minister Radziwiłł bardzo dobrze zdaje sobie sprawę, co to oznacza mieć rodzinę wielodzietną. Sam posiada, aż ósemkę dzieci i jedenaścioro wnucząt! Wiem, co to oznacza mieć dzieci i wychowywać je – Nie tylko trzeba mieć, co włożyć do garnka, ale trzeba także od czasu do czasu pójść z dziećmi na lody czy do kina – zauważył minister. Rodziny wielodzietne, co roku borykały się z problemami dotyczącymi zakupu wyprawek szkolnych dla swoich dzieci. W tym roku nie będzie to już problemem, wszystko dzięki projektowi Rodzina 500+. W skali kraju złożono już 2,7 mln wniosków. Dla 2,5 mln osób wydano już decyzję o wypłacie środków. To naprawdę jest wielki program. Do polskich rodzin już trafiło 7 mld zł – dodał minister. Co ciekawe tylko 439 rodzin otrzymuje pomoc rzeczową. Tylko tyle rodzin wykorzystywało w sposób niewłaściwy przyznane im środki w ramach programu Rodzina 500+! Pomoc społeczna pilnuje sposobu wydatkowania środków przez rodziców. Pilnuje bardzo dobrze, bo jak widać problemy z wykorzystywaniem środków pieniężnych są naprawdę marginalne.

Drugim równie ważnym projektem, który lada dzień rząd premier RP Beaty Szydło zacznie realizować to darmowe leki dla seniorów. To nie był łatwy projekt, bo gdzieś te pieniądze trzeba było znaleźć – zauważył minister. W przyszłym roku rząd zamierza wydać na ten projekt – 564 mln zł i co roku ta kwota ma rosnąć o 15% więcej, aż osiągnie poziom – 1,2 mld zł. Na liście leków bezpłatnych będzie, aż 1129 pozycji. Nie są to oczywiście wszystkie leki, ale bardzo dużo – podkreślił minister. Leki będą dostępne dla wszystkich seniorów powyżej 75 roku życia. Oprócz darmowych leków, dla seniorów będą także dostępne leki w ryczałtowej cenie – 3,20 zł. Ma być to wielka ulga dla seniorów. To nie jest akcja symboliczna – podkreślił minister.

Kolejną zrealizowaną obietnicą rządu jest zniesienie obowiązku szkolnego dla 6-latków i przedszkolnego dla 5-latków. Rząd przyznał rodzicom prawo, że jeśli dziecko jest bardziej dojrzałe to rodzic może wysłać je wcześniej do przedszkola, bądź szkoły. Minister Radziwiłł nie zapomniał także o przedstawieniu bardziej kontrowersyjnych działań rządu m.in. w sprawie uchodźców czy też ochronny polskiej ziemi. W sprawie uchodźców polski rząd ma bardziej krytyczne zdanie od swoich partnerów z Europy. Polska chce wspierać te kraje w których są potencjalni uciekinierzy np. Syrię czy Turcję. W sprawie nowych przepisów dotyczących obrotu ziemią, minister zauważył, że te przepisy będą dobrze służyć polskim rolnikom. Wprowadzenie nowej ustawy miało służyć zaniechaniu działań spekulacyjnych związanych z kupnem ziemi. Wszystko wskazuje na to, że nie doszło do żadnego załamania w tym zakresie – podkreślił minister.

Gorącym tematem w ostatnich tygodniach był nowy budżet na rok 2017. Budżet państwa na przyszły rok spełnia wszystkie wymagania zdroworozsądkowe, ale także nakładane przez naszą obecność w Unii Europejskiej. Deficyt nie przekracza kryterium stabilizacyjnej reguły wydatkowej, zaplanowany jest na poziomie – 2,9%. Jest to budżet bezpieczny, nie grozi nam żadne bankructwo. W budżecie roku 2017 jest zaplanowana rezerwa na obniżenie wieku emerytalnego. Jest wola, aby przywrócić możliwość odejścia na wcześniejszą emeryturę w latach, które były poprzednio – zauważył minister. Dla kobiet ten wieku wynosił – 60 lat, a dla mężczyzn był o pięć lat wyższy. Nie wszyscy będą musieli jednak przechodzić na wcześniejszą emeryturę. Rząd chce stworzyć taką możliwość, a decyzje podejmą już sami Polacy. Rząd zaplanował w budżecie roku 2017 większe wpływy z tytułu uszczelnienia poborów podatków PIT i CIT. Z tego tytułu do budżetu państwa ma wpłynąć dodatkowe 10 mld zł. Jest to bardzo dobra wiadomość dla wszystkich uczciwych ludzi. Ponad 1,5 mld zł rząd zamierza uzyskać z podatku od sklepów wielkopowierzchniowych. Zdaniem ministra Radziwiłła jest to kwestia sprawiedliwości, a także wspierania mniejszych lokalnych sklepów. Często sklepów z polskim kapitałem.

Minister Konstanty Radziwiłł nie mógł pominąć swoich działań w ministerstwie zdrowia. Największym priorytetem jest ustawa antytytoniowa, która zaostrza przepisy w tym zakresie. W Polsce prawie 100 tys. osób umiera rok rocznie z powodu chorób odtytoniowych. Nie tylko na raka, zawał czy udar, ale także na powikłane infekcje dróg oddechowych. Minister zapowiedział dalsze swoje działania w tym aspekcie. Palenie nazwał po prostu chorobą! Następną sprawą jest duży pakiet systemowy dotyczący służby zdrowia. Ten pakiet zakłada uprawnienia do korzystania ze służby zdrowia dla wszystkich Polaków. W związku z tym niepotrzebny będzie już Narodowy Fundusz Zdrowia, czyli tzn. instytucja ubezpieczenia zdrowotnego. Nowy system zapewnia tzn. uprawnienia obywatelskie, które wynikają wprost z zapisów Konstytucji RP. Minister zakłada także w ramach nowej reformy wzmacnianie Podstawowej Opieki Zdrowotnej. W założeniach ministra Radziwiłła w POZ-ie docelowo nie tylko powinien pracować lekarz, ale także pielęgniarka, która może pacjentowi przepisać recepty. W ten sposób będzie możliwe zmniejszenie kolejek. Wszystko dzięki odciążeniu dla lekarzy rodzinnych i lekarzy specjalistów.

Nie zabrakło także wielu pytań skierowanych do ministra Konstantego Radziwiłła od mieszkańców. Najbardziej wzruszające wystąpienie było w samej końcówce spotkania. Niepełnosprawnych chłopak o imieniu Andrzej zadał ministrowi Radziwiłłowi pytanie – Jak osoby niepełnosprawne mają zarobić na tą emeryturę, skoro moja gmina i mój powiat nie zatrudnia osób niepełnosprawnych? Zdaniem mieszkańca jednostki samorządowe wolą płacić kary do PFRON-u, niż zatrudniać osoby niepełnosprawne…Jeżeli osoby niepełnosprawne nie pracują to mogą tylko liczyć na 600 zł renty i 153 zł zasiłku pielęgnacyjnego. Co ciekawe zasiłek pielęgnacyjny nie wzrósł już od 10 lat…Trudno z tak małych środków finansowych wyżyć w dzisiejszych realiach. Minister Radziwiłł sam zwrócił uwagę, że duża część administracji państwowej płaci kary za niezatrudnianie osób niepełnosprawnych! W tej chwili jesteśmy na drodze do zatrudniania osób niepełnosprawnych, po to, aby wyjść z tego haniebnego miejsca w jakim znalazł się choćby mój urząd, którym zarządzam – dodał minister.

Minister Konstanty Radziwiłł przypomniał zebranym gościom, że na terenie powiatu piaseczyńskiego działa jego biuro senatorskie. Biuro znajduje się w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wilanowskiej 1A. Każdy może zgłaszać swoje problemy: te lokalne, czy te osobiste. Warto pamiętać, że każdy senator ma możliwość interwencji senatorskiej, co może pomóc wielu mieszkańcom w ich codziennych problemach.

Konstanty Radziwiłł

Zdjęcie: Wojciech Doliński

Z wyrazami szacunku

Kamil Myszyński

Stara Iwiczna: Czy będą ekrany dźwiękochłonne na zmodernizowanej linii kolejowej nr. 8?

Wystąpiłem w imieniu mieszkańców Starej Iwicznej z pytaniami odnośnie modernizacji linii kolejowej nr. 8. Tym razem pytania dotyczyło ekranów dźwiękochłonnych i kładki dla pieszych.
Panie Redaktorze
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 01.10.2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, projekt budowlany opracowany na potrzeby modernizacji linii kolejowej nr 8 nie przewiduje zabudowy ekranów akustycznych.
W związku z modernizacją linii kolejowej nr 8 przewidziana jest przebudowa przejazdu kolejowego w Starej Iwicznej, ale nie planuje się w tym miejscu kładki dla pieszych i rowerzystów.
Przebudowywane, w związku z modernizacją linii nr 8, przejazdy kolejowe w Starej Iwicznej, Nowej Iwicznej (ul. Krasickiego) i Piasecznie (ul. Okrężna) umożliwiają ruch pieszy i kołowy (w tym rowerzystów) przez tory kolejowe. Na wszystkich ww. przejazdach zaprojektowano chodniki o szerokości min. 2 m. Najbliższe skrzyżowanie bezkolizyjne z linią kolejową, w postaci wiaduktu drogowego, zaprojektowano w rejonie przystanku osobowego Warszawa Jeziorki w ciągu ul. Karczunkowskiej. Na tym wiadukcie przewidziano ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 4m.
Zdjęcie0063

Zamienie: W poniedziałek nowa linii strefowa 737 w miejsce linii 715…

W dniu 22 sierpnia 2016 r. mieszkańców gminy Lesznowola czekają wielkie zmiany związane z kursowaniem autobusów linii strefowych i okresowych: 707, 715, 807 i 809. Od poniedziałku linia 707 łączy się z linią 807 w jedną linię 707 na trasie: P+R Al. Krakowska-Piaseczno/Nadarzyńska. Linia okresowa 809 przekształca się w linię całotygodniową – 737 kursującą na trasie: URSYNÓW PŁD. – Ciszewskiego – Roentgena – Płaskowickiej – Puławska – Baletowa – Starzyńskiego – Dawidy Bankowe – Zamienie – Zgorzała – Nowa Wola – Postępu – Bobrowiec – Żwirowa – Wilcza Góra – Władysławów – ANTONINÓW/CM. POŁUDNIOWY. Z wyżej wymienionych zmian nie wszyscy pasażerowie są jednak zadowoleni…

Najbardziej na wspomnianych zmianach w kursowaniu autobusów jakie planuje wprowadzić od najbliższego poniedziałku Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, ucierpią mieszkańcy Zamienia (gm. Lesznowola). Aktualnie mieszkańcy tej podwarszawskiej miejscowości w drodze do stolicy korzystają z linii strefowej 715. Jednak od poniedziałku 22 sierpnia 2016 r. linia 715 zmieni swoją trasę i pominie Zamienie. W miejsce linii 715 mieszkańcy otrzymają nową linię – 737. Niestety spadnie ilość i częstotliwość kursowania nowej linii strefowej…Obecnie linia 715 w ciągu dnia realizuje z przystanku Zamienie w kierunku pętli Metro Wilanowska w Warszawie, aż 23 kursy. Po wprowadzenia nowej linii 737 częstotliwość ta spadnie do 16 kursów! Dodatkowo autobus skończy swój bieg w Warszawie na pętli URSYNÓW PŁD. zlokalizowanej niedaleko stacji metra Stokłosy, a nie jako było dotychczas w przypadku linii 715 – metra Wilanowska. Spadek kursów nowej linii najbardziej będzie widoczny w porannym szczycie, kiedy wielu mieszkańców jedzie do pracy lub szkoły. Linia 715 z przystanku Zamienie w kierunku pętli Metro Wilanowska kursowała w następujących godzinach: 4:45, 5:32, 6:12, 6:55, 7:33, 8:16, 8:56, 9:54. Pasażerowie mieli do wyboru, aż 8 porannych kursów. Po wprowadzeniu linii 737, ta częstotliwość spadnie do 5 kursów: 5:02, 6:02, 7:02, 8:02, 9:02. Mieszkańcy Zamienia już zaczynają protestować przeciwko takim zmianom w częstotliwości kursowania autobusów przez ich miejscowość. Znowu można odnieść wrażenie, że mieszkańcy zostali pominięci w toku konsultacji społecznych dotyczących zmian na liniach strefowych kursujących w gminie Lesznowola.

Zmiana częstotliwości to jeden problem, a kolejnym jest np. zmiana dotycząca statusu przystanku Zamienie. Na linii 715 przystanek Zamienie miał status stałego, a na linii 737 jest już uwzględniony jako na żądanie. Warto, aby pasażerowie pamiętali o tym fakcie w poniedziałek, kiedy to zmiany wejdą już w życie. Nie mniejszym problemem jest sytuacja związana z 1.strefą biletową. Jednak Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie już poinformował pasażerów, że na bilecie 1. strefy będzie można dojechać do przystanku Zgorzała. To trochę uspokoiło pasażerów jeżdżących z Zamienia.

Jedni smucą się zmianami w liniach strefowych w podwarszawskiej gminie Lesznowola, a drudzy cieszą! Do bardzo dużych zmian dojdzie na linii strefowej 707 na czym zyskają mieszkańcy Magdalenki, Lesznowoli i Starej Iwicznej. Po komasacji linii 707 z linią okresową 807 wzrośnie częstotliwość kursowania linii 707 w kierunku Piaseczna. Dotychczas pasażerowie chcący jechać do Piaseczna mieli tylko do dyspozycji 11 kursów dziennie autobusu linii 707. Po poniedziałkowych zmianach częstotliwość kursowania linii 707 znacznie wzrośnie do 15 kursów! W porannym szczycie autobus linii 707 będzie kursował w odstępie jednej godziny. To samo dotyczy wieczornych powrotów.

W poniedziałek 22 sierpnia 2016 r. dojdzie do bardzo dużych zmian w kursowaniu linii strefowych i okresowych: 707, 715, 807 i 809. Już dzisiaj warto przyjrzeć się tym zmianom, aby w poniedziałek nie być zaskoczonym faktem pojawienia się choćby autobusu linii 737. ZTM zapewnia, że będzie przyglądał się częstotliwości kursowania nowej linii, a także jej obłożeniu. Jeśli będzie duże zainteresowanie nową linią to niewykluczone jest zwiększenie kursowania linii 737. Co z pewnością ucieszyłoby mieszkańców Zamienia, którzy najbardziej ucierpią na poniedziałkowych zmianach.

Drift Solarisem Warszawa
zdjęcie: www.warszawa.pl

Z wyrazami szacunku

Kamil Myszyński

Powiat Piaseczyński: Podsumowanie zbiórki akcji Równy Start

Mamy wreszcie podsumowanie finansowe tegorocznej akcji Równy Start. Zebraliśmy w sumie 1338,52 zł, które w całości zamierzamy przeznaczyć na pomoc dla rodzin w potrzebie z terenu powiatu piaseczyńskiego. Wytypowaliśmy już 5 rodzin, które otrzymają od nas pomoc. Głównie przy zakupie artykułów szkolnych, a także obuwia sportowego czy też plecaków do szkół. Mimo rządowego programu 500+ nadal potrzeby naszych rodzin są bardzo duże. Nasza akcja spotkała się z wielkim zrozumieniem i to co ciekawe wielu młodych ludzi, którzy wzięli udział w trzech organizowanych turniejach sportowych: siatkówki plażowej w Górze Kalwarii, piłki nożnej w Piasecznie i streetballa w Piasecznie. Budujące jest to, że młodzież najlepiej rozumie potrzeby swoich rówieśników!

Na koniec chciałem podziękować wszystkim tym, którzy pomogli przy zbiórce środków finansowych na rzecz Równego Startu: stowarzyszeniu Krajowego Porozumienia Mieszkańców – organizatorowi akcji. Gazecie Lokalnej Ostoja Południa, stowarzyszeniu Ostoja Południa, serwisowi sportowemu PSNews, Radiu Piaseczno, GOSIRowi Piaseczno, OSiRowi Góra Kalwaria, klubowi młodzieżowemu ASTO KZD Piaseczno i ONRowi Piaseczno.

WSZYSCY JESTEŚCIE WIELCY!

W przyszłym tygodniu ruszamy na zakupy dla naszych rodzin!

Równy Start

Władysławów: Chcemy wygrać każdy mecz

Scorpion Władysławów to zespół szóstek piłkarskich, który występuje w licznych rozgrywkach w powiecie piaseczyńskim, ale także w Polsce. Mają na swoim koncie wiele sukcesów. Ostatnim było wygranie III Ligi Fanów, która jest rozgrywana w Warszawie.

Zespół Scorpion Władysławów powstał w 2003 roku z inicjatywy Krzysztofa Żołnierskiego. Wszystko zaczęło się zupełnie przypadkiem od turnieju, który był rozgrywany w Głoskowie. Ten pierwszy w swojej trzynastoletniej historii turniej, Scorpion Władysławów wygrał. Mimo, że drużyna była organizowana – „naprędce”. Wówczas skład Scorpiona współtworzyli pracownicy warsztatu „Scorpion” i znajomi Krzysztofa Żołnierskiego. Był to pierwszy sukces zespołu, a kolejne miały dopiero nadejść. Już pod wodzą Arkadiusza i Jacka Żołnierskich, którzy siedem lat temu przejęli zespół od swojego taty. Scorpion zaczął brać udział w wielu lokalnych turniejach odnosząc kolejne zwycięstwa. Dobry przykładem był Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Lesznowola. Na 10 edycji tych rozgrywek Scorpion Władysławów wygrał aż osiem razy! Jedną edycję wygrali nawet mając o jednego zawodnika mniej od pozostały ekip.

Po wielu sukcesach lokalnych przyszły kolejne związane z areną ogólnopolską. Zespół został dostrzeżony na Pucharze Warszawy w 2011 roku. Dzięki temu Scorpion otrzymał wiele propozycji gry w rozgrywkach amatorskich m.in. w Lidze Bemowskiej czy w Lidze Fanów. Wybrali rywalizację w Lidze Fanów. Wówczas były to tylko dwie ligi. Scorpion Władysławów rozpoczął swoje zmagania od II ligi i już w pierwszym sezonie awansował. Przegrali tylko jeden mecz z Wolą United. Kiedy Scorpion zaczynał, to wiele innych drużyn drwiło: Kto to jest Scorpion?, Skąd oni przyjechali? Pewnie znad morza i zaraz wracają do domu… Jednak kolejne osiągnięcia przyniosły zespołowi dużą rozpoznawalność! Po awansie do I ligi zajęli dobre 11 miejsce na 14 drużyn w całej stawce. To był ewenement, bo po awansie rzadko, która drużyna się utrzymuje – zauważył Arkadiusz Żołnierski. Jednak po utrzymaniu się drużyna wycofała się z rozgrywek. Dalej grali w turniejach, osiągając kolejne sukcesy m.in. na Halowym Pucharze Fanów, czy też na Letnim Pucharze Fanów. Na tych turniejach zajęli dwa razy czwarte miejsce. W Halowym Pucharze Fanów w 2013 roku przegrali dopiero w półfinale z Tatarami Lublin (4:3), mimo, że do przerwy wygrywali (3:0). W meczu o 3 miejsce ulegli Turowi Ochota (2:7). Co ciekawe ten sam Tur Ochota zwyciężył w tegorocznym Halowym Pucharze Fanów.

Po sukcesach turniejowych wrócili do Ligi Fanów w tym sezonie. Wszystko dzięki prestiżowi, jakim szczycą się te rozgrywki. Dobrym przykładem są derby warszawskiej Ochoty, na które przychodzi nawet 2 tysiące kibiców! Zwycięski w 2013 rokuTur Ochota po ostatnim meczu wynajął autobus i jeździł po całej Warszawie świętując wygranie I Ligi Fanów, podobnie jak piłkarski mistrz Polski – Legia Warszawa. To świadczy o niesamowitej atmosferze jaka towarzyszy tym amatorskim rozgrywkom. Po powrocie Scorpion Władysławów rozpoczął rywalizację od III Ligi Fanów. Piłkarze bali się wysokiego poziomu tegorocznej Ligi Fanów, bo według wnikliwych obserwatorów III liga prezentowała zdecydowanie wyższy poziom nawet od drugiej! Wszystkie obawy minęły, kiedy Scorpion wyszedł na boisko. Już w pierwszym meczu wygrali z drużyną Junaka (15:6). Bohaterem tego spotkania okazał się Sebastian Adamczyk z Głoskowa, który pod koniec sezonu został najlepszym piłkarzem – MVP ligi, królem strzelców (69 bramek) i asyst. Przełomowym meczem w drodze po zwycięstwo III Ligi Fanów był mecz z Gocławiem (6:4). Do 40 minuty Scorpion Władysławów przegrywał (0:4) i nagle jedna przypadkowo strzelona bramka w 42 minucie przez Sebastiana Adamczyka zmienił całkowicie obraz gry! W zaledwie 8 minut Scorpion strzelił drużynie z Gocławia kolejne pięć bramek. Mina przegranych zawodników z Gocławia była bezcenna. Do tego momentu byli niepokonani w lidze. Po tym meczu wiedzieliśmy, że wygramy tę ligę – skomentował Arkadiusz Żołnierski. Oczywiście tak się stało i na koniec sezonu Scorpion Władysławów mógł cieszyć się z awansu do II Ligi Fanów.

Samo rozdanie nagród było dużym przeżyciem dla drużyny. Wyjść, pokazać się, że znowu wróciliśmy, że znowu będziemy się liczyli to jest coś fajnego. W tym sezonie byliśmy bardzo dobrze ubraną drużyną. Mamy nowe dresy, stroje czy nawet wyjściowe koszulki polo. Zadbaliśmy o to z bratem, abyśmy dobrze się prezentowali – podkreślił Arkadiusz Żołnierski.

Nowy sezon dla Scorpiona to nowe wyzwania! Na razie nie wiedzą, co zakładać przed rywalizacją w Lidze Fanów. Rozum mówi, że będziemy walczyć o utrzymanie, a serce podpowiada, że będzie dobrze, i że będziemy bić się o awans – zauważył Arkadiusz Żołnierski. Będzie ciężko, bo wiemy kto spadł z I Ligi Fanów – dodał Jacek Żołnierski. Plany na przyszłość są bardzo ambitne. Scorpion chce rozbudować swoją drużynę, bo mają wielu chętnych do gry w swoim zespole. Nie wykluczają nawet startu w Amatorskiej Lidze Piłki Nożnej F4F w Piasecznie. Zresztą rywalizowali już wcześniej w tych rozgrywkach. Aktualnie kończą rejestrację stowarzyszenia w KRS-ie, aby mogli starać się o dotacjęz gminy Lesznowola na swoją działalność. Jeśli pozyskają nowe środki finansowe, to będą mogli stworzyć własne rozgrywki. W tym turnieje dla dzieci i młodzieży, a także dla seniorów. Plany mają na dwa, trzy lata do przodu. Dlatego też poszukują partnerów, którzy mogliby wesprzeć działalność statutową klubu.

Warto dodać, że Scorpiona Władysławów tworzą nasi lokali zawodnicy z Kosowa, Robercina, Władysławowa czy Woli Gołkowskiej. Między graczami wytworzyła się więź. To już nie tylko walka na boisku, ale także wspólne spotkania i integracja całymi rodzinami. Czapki z głów przed chłopakami za to jak zbudowali swój zespół, który z dumą reprezentuje niewielki Władysławów.

Scorpion Władysławów

Z wyrazami szacunku

Kamil Myszyński

Łazy: Będzie nowy plac zabaw przy ul. Cichej

Informacje, które do mnie docierały od mieszkańców Łaz okazały się prawdziwe. Nowy plac zabaw w Łazach będzie znajdować się przy skrzyżowaniu ul. Łączności z ul. Cichą.

Jest to bardzo dobra lokalizacja dla dzieci i młodzieży. Obecnie trwają procedury zagospodarowania terenu, po których natychmiast zostaną zamontowane urządzenia zdemontowanego placu zabaw – dodała Mariola Uczkiewicz-Kampczyk sekretarz gminy Lesznowola. Do dyspozycji mieszkańców są najbliżej położone place zabaw tj.:

- na terenie kompleksu boisk sportowych ORLIK 2012 w Łazach

ul. Ks. Słojewskiego 1,

- w Łazach II ul. Przyszłości,

- w Łazach II ul. Produkcyjna,

- w Marysinie ul. Zdrowotna.

Z tymi lokalizacjami jest jeden problem…Do każdego z wymienionych wyżej placów zabaw trzeba dotrzeć za pomocą Al. Krakowskiej tj drogą krajową nr. 7. Dla dzieci jest to po prostu bariera nie do przebicia!

W Gminie Lesznowola w lipcu przeprowadzana jest przez Centrum Sportu – „Akcja Lato” w Zespołach Szkół Publicznych, natomiast w sierpniu wypoczynek dla dzieci organizuje Gminny Ośrodek Kultury. Dodatkowo dla uatrakcyjnienia wakacji na terenie obiektów sportowych przy Zespołach Szkół Publicznych w Gminie Lesznowola zamontowane zostały kurtyny wodne – z dumą dodała Mariola Uczkiewicz-Kampczyk sekretarz gminy Lesznowola. Wszystko pięknie i ładnie, tylko po co dzieciom kurtyny wodne…od kilku dni cały kraj zmaga się z licznymi podtopieniami i wystąpieniami wód z lokalnych kanałów czy też studzienek. Wielu mieszkańców gminy Lesznowola zostało zalanych przez szukającą ujścia wodę. Wobec tego wątpliwe jest, aby dzieciom były obecnie potrzebne kurtyny wodne…

Plac zabaw przy skrzyżowaniu Al. Krakowskiej z ul. Łączności w Łazach został zlikwidowano ze względów bezpieczeństwa. Aktualnie prowadzone są prace związane z rozbudową budynku szkoły i świetlicy środowiskowej – zauważyła Mariola Uczkiewicz-Kampczyk sekretarz gminy Lesznowola. Decyzja jest jak najbardziej zrozumiała, ale przecież można było wcześniej podjąć decyzję o budowie nowego placu zabaw przy skrzyżowaniu ul. Łączności z ul. Cichą. W ten sposób zabezpieczono by dzieciom i młodzieży stały dostęp do placu zabaw i siłowni zewnętrznej w okresie wakacyjnym. Niestety podjęto inne decyzje…Pozostaje nam tylko czekać na dokończenie budowy nowego placu zabaw.

 Nowy plac zabaw ul. Cicha

Obecnie trwają prace związane z budową nowego placu zabaw przy skrzyżowaniu ul. Łączności z ul. Cichą w Łazach.

Z wyrazami szacunku

Kamil Myszyński

Łazy: Chodnik wzdłuż Al. Krakowskiej już w 2017 roku!

Sprawa chodnika w ciągu Al. Krakowskiej od ul. Podleśnej do ul. Wąskiej w Łazach, ciągnie się już od dwóch lat i wreszcie nastąpił długo oczekiwany przełom w tej sprawie. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie po przeanalizowaniu możliwości wykonania ciągu pieszego poinformowała, że zlecenie i wykonanie prac powinno nastąpić do połowy przyszłego roku! Jest to wspaniała informacja dla mieszkańców Łaz.

Całość naszych starań o chodnik wzdłuż Al. Krakowskiej w Łazach rozpoczęliśmy już na początku 2014 roku od złożenia na Kancelarię GDDKiA w Warszawie 60 podpisów mieszkańców popierających budowę ciągu pieszego od ul. Podleśnej do ul. Wąskiej. W odpowiedzi na nasz wniosek otrzymaliśmy informację, że zadanie polegające na budowie chodnika w miejscowości Łazy w ciągu drogi krajowej nr. 7 na odcinku od ul. Podleśnej do ul. Wąskiej zostało umieszczone w Programie Budowy Ciągów Pieszo-Rowerowych z propozycją realizacji w 2015 roku. Niestety mimo zapewnień GDDKiA w Warszawie inwestycja nie została zrealizowana w 2015 roku. Dopiero kolejne pismo skierowane już w 2016 roku odmieniło całą sytuację. W odpowiedzi na naszą interpelację otrzymaliśmy taką informację – Po przeanalizowaniu możliwości wykonania ciągu pieszego (w formie utwardzenia terenu) w pasie DK 7 zostanie on usytuowany na odcinku od ul. Podleśnej do ul. Wąskiej – prawa strona. Po przygotowaniu niezbędnej dokumentacji, uzyskaniu decyzji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na wycinkę drzew, (którą można wykonywać poza okresem lęgowym od 15 października do końca lutego) przewidujemy zlecenie i wykonanie prac do połowy przyszłego roku – podpisała Małgorzata Tarnowska Główny Specjalista Wydziału Realizacji, Stanowisko ds. Komunikacji Społecznej.

Bardzo długo czekaliśmy na tą ważną inwestycję. Dla mnie osobiście był to niesamowity priorytet w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Łaz. Było to także moje zobowiązanie z wyborów samorządowych z roku 2014! Mimo tego, że nie zostałem radnym to dołożyłem wszelkich starań, aby ta inwestycja wreszcie doczekała się realizacji. Dziękuję wszystkim za zaangażowanie, bo wspólnie odnosimy sukcesy i razem budujemy bezpieczniejsze Łazy!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Z wyrazami szacunku
Kamil Myszyński​

 Page 4 of 35  « First  ... « 2  3  4  5  6 » ...  Last »