Wszystkie wydarzenie związane z Gminą Lesznowola w Powiecie Piaseczyńskim
poniedziałek Grudzień 18th 2017
Subiektywne podsumowanie wydarzeń Kamila M.

Treści własne

Archiwa

Łazy: Nowy bankomat w ciągu miesiąca!

Dobra wiadomość od Banku Spółdzielczego w Tarczynie. Będzie nowy bankomat na terenie miejscowości Łazy.

Odpowiedź banku:

Dzień dobry,
Uprzejmie Pana informujemy, że w Łazach została zlikwidowana placówka Banku Spółdzielczego w Tarczynie.
Bankomat był częścią placówki bankowej. Szukaliśmy innego miejsca na posadowienie bankomatu w Łazach, co nie było łatwe. Dzisiaj, możemy Pana zapewnić, że w ciągu 1 miesiąca będzie działał bankomat Banku Spółdzielczego w Tarczynie z funkcją wpłatomatu w Łazach przy Alei Krakowskiej 205.

Z poważaniem,
Zarząd Banku spółdzielczego w Tarczynie

007 małe zdjęcie

Powiat Piaseczyński: Bezpłatne przejazdy dla dzieci, ale z pewnymi zastrzeżeniami

Dzisiaj pojawiła się informacja dotycząca darmowych przejazdów w komunikacji miejskiej m.st Warszawy dla uczniów klas podstawowych i gimnazjalnych z dniem 1 września 2017 r. W związku z tą inicjatywą skierowałem zapytanie dotyczące 2 strefy biletowej. Czy takie ulgi będą dostępne także dla miejscowości podwarszawskich. Otrzymałem odpowiedź od rzecznika ZTM-u Igora Krajnowa:

„Panie Redaktorze,

Obu stref biletowych. Ale z pewnymi zastrzeżeniami. Dziecko mieszkające w Warszawie i uczące się w Warszawie będzie miało bezpłatne przejazdy. Dziecko mieszkające w Warszawie i uczące się poza Warszawą również będzie miało bezpłatne przejazdy. Dziecko mieszkające poza Warszawą i uczące się w Warszawie także będzie mogło podróżować bezpłatnie. Natomiast dziecko mieszkające poza Warszawą i uczące się poza Warszawą będzie musiało kasować bilety jak dotychczas”

To bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców podwarszawskich miejscowości.

Bezpłatna komunikacja miejska dla uczniów

Łazy: Kolejny wypadek na Al. Krakowskiej…

Niestety znowu doszło do bardzo poważnego wypadku na Al. Krakowskiej w miejscowości Łazy. Tym razem do kolizji samochodowej doszło przy przejściu dla pieszych na wysokości ul. Podleśnej. Miejsce wypadku wyglądało makabrycznie! Jeden zastęp Straży Pożarnej blokował jeden pas ruchu w kierunku Warszawy, a drugi pędził na sygnale przez ul. Łączności w Łazach. Wielokrotnie prosiliśmy Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie o poprawę naszego bezpieczeństwa. Zwłaszcza ruchu pieszo-rowerowego. Dzisiejszy dzień to kolejna lekcja dla GDDKiA w Warszawie. Dlaczego warto nam pomóc jako społeczności lokalnej miejscowości Łazy.

002 bez numerów tablicy

Mysiadło: Krotki termin na składanie wniosków o wymianę pieców

Informacja dla mieszkańców Gminy Lesznowola dotycząca wymiany pieców.

Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił nabór otwarty do programu „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni”. W ramach programu, gminy mogą wystąpić w imieniu mieszkańców o pomoc finansową w formie dotacji. W związku z powyższym, w przypadku zainteresowania mieszkańców programem, Gmina Lesznowola złoży zbiorczy wniosek o dotację:

I. Rodzaj przedsięwzięcia – modernizacja indywidualnych źródeł ciepła tj.:
* wymiana pieca węglowego na piec gazowy
* lub pieca gazowego wyprodukowanego przed 2006 r. na piec gazowy o wyższej sprawności wytwarzania ciepła.

II. Wysokość dotacji
* do 75% kosztów kwalifikowanych, jednakże nie więcej, niż 5 000 zł (brutto) dla jednego gospodarstwa domowego (min. 25% kosztów kwalifikowanych i 100% kosztów niekwalifikowanych pokrywa Mieszkaniec – zobowiązanie mieszkańca na podstawie podpisanej umowy z gminą).

III. Rodzaje kosztów:
Koszty kwalifikowane (koszty objęte dotacją) obejmują wyłącznie:
* koszt zakupu kotła z elementami dodatkowymi tj. zasobnikiem c.w.u., koszt czujnika tlenku węgla (czadu).
Koszty niekwalifikowane (koszty nieobjęte dotacją, po stronie mieszkańca):
* opinia kominiarska dotycząca przystosowania kotłowni i przewodu kominowego do instalacji pieca gazowego,
* koszt przygotowania dokumentacji technicznej stanowiącej element realizacji inwestycji,
* demontaż starej instalacji źródła ciepła,
* zakup i montaż nowej instalacji technologicznej kotłowni wraz z niezbędną aparaturą kontrolno-pomiarową, instalacją elektryczną w obrębie kotłowni oraz zbiornikami na paliwo,
* wkład kominowy,
* roboty instalacyjne wewnątrz obiektów – modernizacja instalacji c.o. i c.w.u.,
* koszt przyłącza do sieci,
* rozruch technologiczny instalacji i urządzeń,
* koszt nadzoru nad realizacją inwestycji.

IV. Warunki uczestnictwa w programie:
* program dotyczy osób fizycznych posiadających tytuł prawny do lokalu.
* program obejmuje wymianę pieca węglowego na gazowy, lub pieca gazowego wyprodukowanego przed 2006 r. na piec gazowy o wyższej sprawności wytwarzania ciepła.
* na posesji musi znajdować się przyłącze gazowe.
* modernizowane źródło ciepła jest jedynym zasobnikiem ciepła w gospodarstwie domowym.
Program nie dotyczy:
* modernizacji źródeł cierpła w nieruchomościach wykorzystywanych sezonowo (domki letniskowe),
* lokalizacji, w których prowadzona jest działalność gospodarcza.
Trwałość projektu wynosi 5 lat.

V. Wymagane dokumenty:
1. Deklaracje uczestnictwa mieszkańca w projekcie należy składać do dnia 6 lutego 2017 r. w kancelarii Urzędu Gminy Lesznowola: poniedziałek w godz. 9:30-17:30, wtorek-piątek w godz. 8:00-16:00.

VI. Działania po stronie gminy
* złożenie wniosku do WFOŚiGW w Warszawie o dotację na wymianę pieców dla mieszkańców (planowany termin złożenia wniosku przez gminę: 14 luty 2017 r.).
* w przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku (otrzymania dotacji) podejmowane są działania:
- podpisanie przez gminę z WFOŚiGW w Warszawie umowy o przyznanie dotacji,
- podpisanie przez gminę umowy z mieszkańcem,
- ogłoszenie przez gminę przetargu na zakup i dostawę pieców gazowych (na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych) – piece gazowe zakupuje dla mieszkańców gmina zgodnie z parametrami wskazanymi w deklaracji.

VII. Zobowiązania mieszkańca
* finansowane tj. pokrycie przez mieszkańca:
> części kosztów kwalifikowanych zgodnie z przyznaną dotacją z WFOŚiGW,
> oraz w całości kosztów niekwalifikowanych.
* Montaż pieca gazowego – najpóźniej w terminie do 20.10.2017 r.
* Nie dokonywanie modernizacji pieca w okresie 5 lat (trwałość projektu).
* Podpisanie przez mieszkańców z Inspektorem Nadzoru końcowego protokołu odbioru inwestycji.

VIII. Dokumentacja techniczna
1. Warunki przyłączenia – „Gazownia” PGNiG Sp. z o.o.
2. Akt własności
3. Projekt budowlany budynku
4. Mapa geodezyjna do celów projektowych
5. Projekt budowlany instalacji gazowej (4 egzemplarze)
6. Decyzja pozwolenia na budowę
7. Opinia kominiarska
8. Wykonanie instalacji wg projektu
9. Oświadczenie z próby szczelności (wykonawca)
10. Umowa o dostarczenie gazu z PGNiG Sp. z o.o. „Gazownia”

Harmonogram
30.01.2017 r. Spotkanie z Mieszkańcami dotyczące dotacji na wymianę pieców.
31.01 – 06.02.2017 r. Termin składania deklaracji uczestnictwa w projekcie do kancelarii Urzędu Gminy Lesznowola
14.02.2017 r. Złożenie przez Gminę Lesznowola wniosku do WFOŚiGW w Warszawie

Kontakt:
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa
te. 22 708-91-28, 22 708-92-08
ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 05-506 Lesznowola.

PODPISANIE UMOWY Z GMINĄ JEST WIĄŻĄCE
Warto dodać mieszkańcom, że podpisanie umowy na wymianę pieca z Gminą Lesznowola jest wiążące. Nie będzie już możliwości wycofania się z podpisanej umowy. Jest to o tyle ważne, że mieszkaniec podpisując umowę z gminą na wymianę kotła nie ma pewności jakiej marki będzie nowy piec. Gmina dopiero będzie przeprowadzać przetarg na postawie Ustawy o Zamówieniach Publicznych. Według zapewnień wicewójt Iwony Pajewskiej-Iszczyńskiej cena nie będzie jedynym kryterium tego przetarg – Przed przetargiem nie możemy pani powiedzieć jakiej marki to będzie piec. Do zamówienia wpiszemy różne parametry, punktację. Cena nie będzie jedynym warunkiem. Będzie też jakość, gwarancja, obsługa – podkreśliła wicewójt.

KRÓTKI TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW
W sprawie składania wniosków o dofinansowanie na wymianę pieców, dziwi krótki termin jaki zaproponowała Gmina Lesznowola mieszkańcom. Postanowiłem zbadać tą sprawę i skierowałem się na strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Otóż nabór na zadanie – Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni, nr zadania 2017-OA-8 obowiązuje od dnia 9 stycznia 2017 r. do wyczerpania alokacji – nie później niż do 29 września 2017 r….Stąd dziwi pośpiech Gminy Lesznowola w tej sprawie. Zbyt krótki czas możliwości składania wniosków o dofinansowanie spowoduje na pewno złożenie mniejszej ilości deklaracji na wymianę pieców na nowe. W Warszawie mieszkańcy mają zdecydowanie dłuższy termin na składanie wniosków o dofinansowanie do wymiany pieców. Od 12 stycznia 2017 r. mieszkańcy Warszawy mogą składać wnioski o dofinansowanie wymiany starych pieców węglowych na nowoczesne źródła ciepła opalane gazem. Warszawiacy będą mogli otrzymać od ratusza 7 tys. zł (dla gospodarstw domowych) dopłaty. – Jeśli mieszkańcy chcą ubiegać się o dofinansowanie w tym roku, muszą złożyć wniosek do 31 marca 2017 r. Jednak program jest wieloletni – to dopiero początek.

W PRZYSZŁYM ROKU BĘDZIE TAKŻE MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINASOWANIE
Według zapewnień na spotkaniu w Mysiadle w przyszłym roku Gmina Lesznowola także przystąpi do programu – Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni WFOŚiGW. Także jeśli Państwu nie uda się spełnić wszystkich kryteriów w tym roku. To warto przygotować pełną dokumentację na przyszły rok. Do Gminy Lesznowola kierujemy apel, aby w przyszłym roku został wydłużony czas możliwości składania wniosków o dofinansowanie na wymianę kotłów do 30 dni.

Autor: Kamil Myszyński

Piecyk już działa

Łazy: Bez bankomatu…

Mieszkańcy Łaz mają wyjątkowego pecha…W dniu 18 listopada 2016 roku zamknięto placówkę Banku Spółdzielczego w Tarczynie w miejscowości Łazy…A teraz na początku 2017 roku zniknął jedyny bankomat w miejscowości Łazy. Według informacji banku najbliższy bankomat Banku Spółdzielczego w Tarczynie znajduje się teraz w Wólce Kosowskiej w Chiński Centrum Handlowym ul. Nadrzeczna 14A, hala VI lok. D. Mieszkańcom Łaz pozostaje wybierać pieniądze w Lesznowoli, Wólce Kosowskiej, Jabłonowie, bądź Mrokowie. Jedna z największych miejscowości Gminy Lesznowola została bez bankomatu i filii banku…To bardzo zła wiadomość dla naszej społeczności!

007 małe zdjęcie

Powiat Piaseczyński: Nie proś świata aby się zmienił – - to Ty zmień się pierwszy

Podczas tegorocznej zimy ciągłe słyszymy następujące komunikaty – Zaleca się unikanie lub ograniczenie do minimum czasu przebywania na powietrzu, zwłaszcza przez kobiety w ciąży, dzieci i osoby starsze oraz przez osoby z astmą, chorobami alergicznymi skóry, oczu i chorobami krążenia. Należy unikać dużych wysiłków fizycznych na otwartym powietrzu i zaniechać palenia papierosów. W przypadku pogorszenia stanu zdrowia należy skontaktować się z lekarzem. Takie ostrzeżenia są zamieszczane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, samorządy lokalne czy też media. Wszystko po to, aby uchronić nas przed szkodliwymi pyłami zawieszonymi PM2,5 i PM10.
Tylko w styczniu było już kilkanaście sygnałów ze stacji pomiarowych o przekroczonych normach pyłów zawieszonych w powietrzu. Rekord padł w dniu 8 stycznia 2017 r. w stacji pomiarowej w Otwocku. Tego dnia normy pyłów drobnych 2,5 były przekroczone o 1184%! Stąd takie ostrzeżenia kierowane przez władze rządowe i samorządowe są dla mieszkańców na wagę złota i ich życia! Co ciekawe mieszkańcy podwarszawskich miejscowości mają zdecydowanie gorszą jakość powietrza od mieszkańców stolicy…

NAJWIĘKSZE ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA POD WARSZAWĄ…
Często chwalimy się naszym znajomym z Warszawy jakie to w powiecie piaseczyńskim mamy czyste powietrze, piękną naturę, Parki Krajobrazowe…Jednak przez kilkanaście dni w roku, walczymy w naszym powiecie ze smogiem. Czym jest smog? Według Wikipedii to nienaturalne zjawisko atmosferyczne polegające na współwystępowaniu zanieczyszczenia powietrza wskutek działalności człowieka oraz niekorzystnych zjawisk naturalnych: znacznego zamglenia i bezwietrznej pogody.
W okresie zimowym wiele gospodarstw domowych szukając oszczędności pali w swoich piecach właściwie czym popadnie: miał węglowy, malowane drewno, śmieci, plastiki, opony, gazety…Przez to wiele domów w okresie zimowym staje się drobnymi przedsiębiorstwami, w których utylizuje się wszystko, co zbędne i szybko się spali. Żeby nie być w tej kwestii gołosłownym wystarczy spojrzeć na jakość powietrza w Konstancinie-Jeziornej. Odkąd na początku stycznia 2017 roku, została zainstalowana stacja pomiarowa przy ul. Wierzejewskiego. Mamy dokładne odczyty stanu powietrza w powiecie piaseczyńskim. Ku zdumieniu wielu jego jakość pozostawia wiele do życzenia…Mimo tego, że Konstancin-Jeziorna ma status jedynego uzdrowiska na terenie województwa mazowieckiego! W dniu 28 stycznia 2017 roku o godz. 6:00 rano w Konstancinie odnotowano przekroczenie występowania pyłów drobnych PM2,5 o 520%!

JAKIE DZIAŁANIA PODEJMUJĄ GMINY?
Gminy powiatu piaseczyńskiego bardzo dobrze zdają sobie sprawę z zagrożeń jakie niesie dla mieszkańców smog. Dlatego podejmują wiele lokalnych działań. Przede wszystkim są to alerty udostępniane na gminnych stronach, a także poprzez gminny system sms, to edukacja i programy proekologiczne zachęcające młodzież do większej dbałości o czyste środowisko, a przede wszystkim dopłaty dla mieszkańców do wymiany starych pieców na nowe, bardziej ekologiczne spełniające wymagania 5 klasy emisji. Zapytaliśmy sześć gmin powiatu piaseczyńskiego o ich programy walki ze smogiem:

GMINA KONSTANCIN-JEZIORNA
Na terenie Gminy Konstancina-Jeziorny w dniu 9 stycznia 2017 roku została zainstalowana nowoczesna stacja pomiaru powietrza. Stacja została włączona do systemu monitoringu jakości powietrza prowadzonego przez Mazowiecki Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Dostępna jest także aplikacja – „Jakość powietrza w Polsce”, którą każdy zainteresowany może pobrać z Google Play lub App Store. Bieżące dane pomiarowe można także śledzić na stronie: www.konstancinjeziorna.pl w zakładce – „Czyste Powietrze”. Podjęto też konkretne działania dotyczące wymiany starych niskosprawnych i nieekologicznych kotłów i pieców węglowych zlokalizowanych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna na następujące, nowe źródła energii: kotły gazowe, olejowe i elektryczne. Dotacja będzie wypłacana ze środków budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna. Dofinansowanie będzie wynosić 50% poniesionych kosztów. Jednak nie więcej, niż 4 tys. zł brutto. Była też prowadzona akcja informacyjna dla mieszkańców odnośnie niekorzystnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie mieszkańców.

GMINA LESZNOWOLA
W marcu 2016 roku i w styczniu 2017 roku Wójt Gminy Lesznowola wystosowała apel do mieszkańców w sprawie zakazu i szkodliwości palenia węglem kamiennym i jego pochodnymi, takim jak koks i miał węglowy. Podjęto działania związane z ograniczeniem ilości dwutlenku węgla CO2, pyłów PM2,5 i PM10. Gmina zamierza także przystąpić do programu – „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni”. W ramach tego programu mieszkańcy zamieszkujący na terenie Gminy Lesznowola będą mogli otrzymać 75% dotacji na wymianę starego pieca na nowy. Jednak nie więcej, niż 5 tys. zł. Dotacją mogą być objęte przedsięwzięcia polegające na modernizacji indywidualnych źródeł ciepła tj. wymianie kotłów lub palenisk węglowych na gazowe, olejowe lub wymianie pieca gazowego na piec kondensacyjny o wyższej sprawności spalania. Szczegóły tego programu zamieszczone są na stronie – www.wfosigw.pl .
Gmina Lesznowola zamierza aplikować o w/w dotację. Aktualnie jest sporządzana dokładna lista mieszkańców zainteresowana tym projektem. Do Urzędu Gminy Lesznowola wpłynęło, aż 110 zgłoszeń od mieszkańców zainteresowanych otrzymaniem dotacji. Urząd prowadzi systematycznie akcje informacyjne dotyczące ochrony środowiska. W tym akcje edukacyjne dla młodzieży i mieszkańców w latach (2015-2016) jak: „As-y adepci segregacji”, czy „Dbamy o środowisko naturalne”. Gmina także na przełomie 2016/2017 zorganizowała dla mieszkańców spotkania dotyczące Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) i możliwości ich montażu we własnym gospodarstwie domowym.

GMINA PIASECZNO
Gmina Piaseczno podaje do publicznej wiadomości informacje o występującym na terenie gminy zanieczyszczeniu powietrza zarówno na stronie gminy – www.piaseczno.eu jak i na profilu na portalu społecznościowym facebook. Jeśli chodzi o wymianę starych pieców węglowych na bardziej ekologiczne, to istnieje możliwość uzyskania dotacji celowej na likwidację niskiej emisji w Gminie Piaseczno poprzez wymianę pieca. W celu likwidacji już istniejących emitorów od 2014 roku udzielana jest z budżetu gminy dotacja, dzięki której beneficjenci mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości 50% ceny kotłów gazowych, gazowo-olejowych lub olejowych. Natomiast w przypadku urządzeń grzewczych elektrycznych dotacja wynosi 60% ceny. W roku 2016 do wymiany pieca zakwalifikowało się 19 osób, w roku 2017 (na dzień dzisiejszy) nie wpłynęły jeszcze wnioski o udzielenie dotacji. Gmina Piaseczno informowała także o niekorzystnym wpływie zanieczyszczenia powietrza na zdrowie mieszkańców.

GMINA PRAŻMÓW
Gmina regularnie informuje mieszkańców o Alertach wydawanych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na stronach urzędu – www.prazmow.pl . W ostatnich dniach w związku z przekroczeniem poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10 poinformowano mieszkańców o czasie obowiązywania Alertu Poziom III, wysokości stężenia i jakości powietrza. W tym celu wykorzystano także gminny system sms. Skróconą informację wysłano do 1516 mieszkańców i sołtysów. Gmina Prażmów stara się także zwiększać świadomość ekologiczną mieszkańców. W latach (2013-2015) prowadzono trzy kampanie społeczne połączone z nagrodami dla najmłodszych: 2013 – Gminny Konkurs Ekologiczny „Czysta Gmina – czysty świat”; 2014 – Kampania edukacyjna „Czyste jutro w naszej gminie”; 2015 – Konkurs Ekologiczny „Czysta Gmina – czysty świat”. W zakresie działań dla mieszkańców dotyczących wymiany pieców węglowych na gazowe Gmina nie prowadziła własnych projektów, wspierała projekt gazyfikacji Gminy, w 2016 roku ubiegała się o dofinansowanie z RPO Województwa Mazowieckiego (Działanie 4.1 . Odnawialne źródła energii) montażu instalacji fotowoltaicznych lub powietrznych pomp ciepła dla grupy 52 gospodarstw domowych i Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego.

GMINA TARCZYN
Urząd Miejski w Tarczynie nie informuje mieszkańców o występującym na terenie gminy dużym zanieczyszczeniu powietrza (niniejsze informacje są dostępne na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska). Trwają prace związane z realizacją dofinansowania wymiany starych pieców węglowych. Urząd Miejski w Tarczynie nie przeprowadzał akcji informacyjnych dla mieszkańców odnośnie niekorzystnego wpływu powietrza na zdrowie mieszkańców.

GMINA GÓRA KALWARIA – brak odpowiedzi.

Warto dodać, że we wszystkich gminach powiatu piaseczyńskiego w których jest komunikacja miejska ze względu na występujący smog mieszkańcy mieli darmowe przejazdy komunikacją podmiejską w dniach: 15 grudnia 2016 roku i 9 stycznia 2017 roku.

W obecnych czasach gdy coraz częściej słyszy się o większych i mniejszych katastrofach ekologicznych, a zwłaszcza gdy dotyczą one najbliższego otoczenia, edukacja ekologiczna nabiera coraz to większego znaczenia. Zaczynamy kształtować postawy najmłodszych, zmieniać przyzwyczajenia dorosłych „czyniąc” ich świadomymi użytkownikami środowiska naturalnego. Nie proś świata aby się zmienił – - to Ty zmień się pierwszy – Ojciec Anthony de Mello.

Autor: Kamil Myszyński

006 małe zdjęcie

Piaseczno: Przywrócić powagę polskiej polityce!

Kukiz’15 powstał po to, żeby przywrócić polskiej polityce powagę. Żeby wreszcie przestać mówić na tematy zastępcze i odbudować dialog społeczny. Czas zacząć mówić – Dlaczego 2,5 mln Polaków wyjechało z Polski? Dlaczego ludzie czekają miesiącami na najprostszą wizytę u specjalisty? Dlaczego Państwo chociaż pobiera podatki nie jest wstanie zapewnić podstawowej infrastruktury i usług na przyzwoitym poziomie? Dlaczego mamy wymiar niesprawiedliwości od lat? Dlaczego akceptujemy sytuację w której oni wszyscy mówią, że bronią demokracji – ta histeryczna opozycja, ale ja powtarzam my nie mamy demokracji, tylko partiokrację. Państwo zawłaszczone przez partię polityczne – dodał wicemarszałek Tyszka. Tak w skrócie można przedstawić spotkanie wicemarszałka Sejmu RP Stanisława Tyszki z mieszkańcami powiatu piaseczyńskiego. Była to pierwsza taka możliwość od wyborów parlamentarnych, aby porozmawiać z wicemarszałkiem Sejmu RP Stanisławem Tyszką, posłem RP ziemi piaseczyńskiej.

JOWy nadal ważne dla Kukiz’15
Jak bumerang na spotkaniu powrócił temat JOW-ów. Jak mówimy o jednomandatowych okręgach wyborczych to mówimy właśnie o zmianie istoty mandatu, żeby poseł był odpowiedzialny przed ludźmi, którzy mu ten mandat powierzyli, to są jego pracodawcy – podkreślił wicemarszałek Sejmu RP. Aktualnie jest tak, że posłowie wielkich klubów nie wiele mogą zdziałać w Sejmie RP ze swoim mandatem. Dostają od swojej partii politycznej wytyczne jak mają głosować na sali posiedzeń – Nie mamy czegoś takiego jak przekazy dnia. Oni wszyscy dostają przekazy dnia. Mają kartkę, dwie kartki i chodzą po mediach i mówią to samo. Później dochodzi do głosowań i też mają rozpiskę. Czasami jest tam napisane: za, przeciw, wstrzymać się lub ewentualnie patrzeć na posła, który siedzi w pierwszym rzędzie – zauważył wicemarszałek Tyszka. W klubie Kukiz’15 nie ma dyscypliny. Każdy ma swój rozum, swoje sumienie i każdy ma swoich wyborców przed, którymi odpowiada.

Co może klub Kukiz’15 w Sejmie RP?
System jest taki, że my niestety nie wiele możemy. Największym przełom jaki powstał dzięki Pawłowi Kukizowi to jest przełom na poziomie debaty publicznej. Nagle to co mówiliśmy gdzieś tam prywatnie, możemy mówić publicznie – zauważył wicemarszałek Tyszka. Jednak to nie jest tak, że klub Kukiz’15 nie ma możliwości podejmowania działań nawet w ramach obowiązującego systemu. Dzięki inicjatywie klubu poselskiego Kukiz’15 udało się przyjąć uchwałę upamiętniającą ludobójstwo na Wołyniu. Pierwszy raz powiedziano prawdę – podkreślił wicemarszałek Tyszka. Dużą siłę rażenia klubowi Kukiz’15 i Pawłowi Kukizowi daje internet. Dzięki portalom społecznościowym udaje się zachować stały kontakt z wyborcami, a także poznać ich opinię na bieżące tematy polityczne – Przychodzimy w wakacje…posłowie mają dostać miesięcznie po 2,5 tys. zł na rękę podwyżki. Paweł wrzuca wpis koryto+ i robi się afera…oni chyłkiem się wycofują…Później miałem tą sprawę z tą premią dla marszałków. Przychodzi jeden z wicemarszałków i mówi – niech Pan spojrzy na konto. Patrzę na konto nagroda roczna 13 tysięcy złotych. Ja ją odesłałem i napisałem – zwrot na rzecz polskich podatników. Też nagłośniło się tą sprawę przez internet. Prezes Kaczyński poprosił na dywanik wicemarszałków Sejmu, Senatu i kazał wszystkim przekazać pieniądze na cele charytatywne – to są dla mnie bardzo ważne rzeczy – podkreślił wicemarszałek Tyszka.

Umowa CETA
Klub Kukiz’15 raz wyszedł na ulicę w sprawie przyjęcia przez Polskę umowy CETA. Jest to umowa handlowa między Unią Europejską, a Kanadą. Dlaczego to jest dla Polski tak istotne? – Dlatego, że wyprzedano polski handel, wyprzedano polski przemysł i sektorem w którym my nadal jesteśmy mocni to cały czas sektor rolno – spożywczy. Jeżeli my w tym momencie wpuścimy na rynek na nierównych zasadach wielkie korporacje to one zjedzą tych naszych lokalnych i średnich przedsiębiorców – zauważył wicemarszałek Tyszka. Mimo tego zgodzono się na tymczasowe stosowanie umowy CETA na terenie całej Unii Europejskiej.

Najbardziej pracowity klub w Sejmie
Składamy regularnie projekty ustaw. W ogóle jesteśmy najbardziej pracowitym klubem w Sejmie w liczbach: mnóstwo interpelacji, koło 40 projektów ustaw w tej chwili. Oczywiście żaden z tych projektów raczej nie wejdzie, bo nawet jak są projekty, które by odpowiadały Prawu i Sprawiedliwości to oni w tej swojej partyjnej logice nie mogą się zgodzić żebyśmy my mieli jakiś sukces. Złożyliśmy projekt likwidacji gabinetów politycznych, czyli gabinety polityczne w rządzie i stanowiska doradców, asystentów w samorządzie w całej Polsce. Jest to do 10 tysięcy stanowisk. Na zlikwidowaniu gabinetów politycznych można by zaoszczędzić 500 milionów złotych! Pomimo że już rok temu złożyliśmy projekt uchwały, nic się o tamtego czasu nie wydarzyło…Paru naszych posłów jest zaangażowanych w legalizację medycznej marihuany. W większości państw zachodniej Europy jest zalegalizowana. W Polsce głosy w tej sprawie są podzielone na ile jest lecznicza, a na ile przynosi ulgę w chorobie. Dopiero teraz po śmierci byłego rzecznika SLD Tomka Kality rząd zapowiedział dalsze prace nad legalizacją medycznej marihuany.

Poniedziałek wolności
Jakiś miesiąc temu uruchomiłem akcję pt. „poniedziałek wolności”w czasie, której przedstawiamy projekty o charakterze „deregulacyjnym” – upraszczającym prawo. Złożyliśmy już trzy projekty: obniżenie VAT-u na książki elektroniczne do poziomu papierowych, likwidacja Polskiej Organizacji Turystycznej (duże biuro podróży dla urzędników), projekt uproszczający deklarację podatkową VAT.

Brak miejsca do integracji dla seniorów w Piasecznie
Zdaniem zebranych gości brakuje odpowiedniego miejsca dla seniorów w Piasecznie. Takiego gdzie mogli by się spotkać, zintegrować, spokojnie porozmawiać we własnym gronie. Jedyny kącik dla emerytów i rencistów jest przy ul. Szkolnej 6 w Piasecznie. Dwa razy w tygodniu po trzy godziny, to jest wszystko. Emeryci są zepchnięci na dalszy plan – dodała uczestniczka spotkania.

JOWy w samorządach lokalnych, a JOWy w wyborach do Sejmu i Senatu
W polityce nie chodzi o stołki, o personalia, tylko o idee. Gdyby były JOWy do Sejmu to nas – Kukiz’15 by nie było. Prawdopodobnie tylko Paweł Kukiz dostałby mandat jeżeli miałby dobry okręg wyborczy, bo jest osobą znaną, lubianą i popularną. Tylko to jest myślenie o polityce w kategoriach strategicznych lub długofalowych. Wszystkie partie polityczne myślą taktycznie o przyszłej kadencji. My również tutaj chcemy zmienić polską politykę. Oczywiście na początku nas nie będzie, tylko PiS i PO, ale PiS i PO natychmiast zacznie się zmieniać. To będzie zupełnie, co innego. Oczywiście system jednomandatowych okręgów wyborczych dąży do dwupartyjności, ale są to zupełnie inne partie. Dlatego, że podmiotowość posła jest dużo dużo razy wyższa!

Wybory samorządowe – pospolite ruszenie
Ja uważam, że nie mamy innego wyjścia, niż żeby to było swojego rodzaju pospolite ruszenie. Otwarta formuła na mnóstwo lokalnych inicjatyw. Szczerze mówiąc na tym mi zależy – powiedział wicemarszałek Tyszka. Kukiz’15 ma dość luźną formułę, otwartą. W ramach samego Ruchu Kukiz’15 powstają różne stowarzyszenia: Stowarzyszenie na rzecz nowej Konstytucji Kukiz’15, Stowarzyszenie Endecja, jest wiele ruchów wolnościowych. Siłą rzeczy jeśli chodzi o samorządy, to będziemy chcieli nawiązać współpracę z inicjatywami lokalnymi.

Na spotkaniu z wicemarszałkiem RP Stanisławem Tyszką z Kukiz’15 przywrócono powagę debacie publicznej. Wszystkie poruszane kwestie w ciągu całości spotkania były bardzo ważne i istotne dla lokalnej społeczności. Nie zabrakło tematów ważnych jak wprowadzenie umowy CETA, czy też powracająca kwestia wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych. Nie zabrakło kultury i wzajemnego szacunku wobec każdego rozmówcy. W końcu wypowiedzenie własnej opinii jest równoznaczne z możliwością pokazania siebie, bycia widzianym i słyszanym przez innych.

Autor: Kamil Myszyński

009
Wicemarszałek Sejmu RP Stanisław Tyszka (Kukiz’15) z wieloletnim społecznikiem Henrykiem Pudełko.

Powiat Piaseczynski: Uwaga wysokie stezenie pylow PM 2.5 i PM 10 !

Dzisiaj unikajmy wychodzenia na dwór i spacery. Na Ursynowie i w całym okręgu podwarszawskim są przekroczone normy pyłu 2,5 i 10. Zaleca się unikanie lub ograniczenie do minimum czasu przebywania na powietrzu, zwłaszcza przez kobiety w ciąży, dzieci i osoby starsze oraz przez osoby z astmą, chorobami alergicznymi skóry, oczu i chorobami krążenia. Należy unikać dużych wysiłków fizycznych na otwartym powietrzu i zaniechać palenia papierosów. W przypadku pogorszenia stanu zdrowia należy skontaktować się z lekarzem.received_1266139953453790

Powiat Piaseczyński: Budżet naznaczony reformą edukacyjną

Budżet naznaczony reformą oświaty, tak możemy napisać o budżecie roku 2017 uchwalonym przez Radę Powiatu Piaseczyńskiego. Starosta Wojciech Ołdakowski ocenił budżet jako realny z ważnymi inwestycjami w oświacie. Czeka nas reforma oświaty i musimy naprawdę położyć duży nacisk na zabezpieczenie naszej infrastruktury przed podwójną zmianą jaka będzie w przyszłym roku – podkreślił starosta.

Prognozowane dochody budżetu powiatu piaseczyńskiego mają wynosić – 224 158 426,00 zł. W tym największe dochody są spodziewane z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – 95 186 724,00 zł i od osób prawnych (CIT) – 3 320 380,00 zł. Co roku powiat piaseczyński z tytułu tych podatków notuje większe wpływy do swojego budżetu. Jeśli chodzi o wydatki to planowane są na poziomie – 220 140 339,00 zł. W budżecie zaplanowano nadwyżkę w wysokości 4 mln zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań powiatu piaseczyńskiego. Te nadal pozostają na wysokim poziomie – 58 744 372,00 zł. W związku z tym powiat piaseczyński nie zakłada zaciągania nowych zobowiązań w 2017 roku, choć takie możliwości istnieją. Utworzono też rezerwę edukacyjną. Jest to związane z reformą oświaty, która ma wejść w życie z dniem 1 września 2017 roku. Zakłada ona likwidację gimnazjów i powrót do 8 klas szkoły podstawowej i 4 klas szkół średnich i techników. Wydatki inwestycyjne będą mniejsze, niż te zrealizowane w roku budżetowym 2016 o blisko 10 mln zł, ale nadal pozostaną na wysokim poziomie – 27 240 972,00 zł.

Inwestycje zaplanowane do realizacji w ramach budżetu rok 2017 podzieliły Radę Powiatu Piaseczyńskiego. Zdaniem radnej Joanny Pająkiewicz większość inwestycji jest zaplanowanych dla Gminy Piaseczno i Konstancin-Jeziorna – Gdybym była mieszkanką Piaseczna czy też Konstancina z pewnością głosowałbym za tym budżetem, ale ponieważ jestem mieszkanką Tarczyna. Wstrzymuje się z tego samego powodu, jak w roku ubiegłym. Chociaż nie tracę nadziei, że kiedyś może ten Tarczyn doczeka się jakiś większych inwestycji – zauważyła radna. Do sprawy odniósł się Przewodniczący Rady Powiatu Piaseczyńskiego Włodzimierz Rasiński – Rada Gminy Piaseczno wprowadza do projektu budżetu 3 mln zł właśnie na współfinansowanie zadań drogowych. Ze względu na to, że ten rok jest rokiem inwestycji przeznaczonych głównie na oświatę. Dlatego apeluję do Państwa przedstawicieli gmin – rozmawiajcie ze swoimi władzami, bo może rzeczywiście warto pewne zadania współfinansować. Takich zadań na terenie Piaseczna, które będziemy współfinansować jest sześć – dodał przewodniczący. Więcej szczęścia od Gminy Tarczyna miała Gmina Lesznowola. Dla tej gminy zarezerwowane są środki finansowe na rozbudowę ul. Szkolnej w Lesznowoli i Nowej Woli z finansowaniem w roku 2017 na poziomie – 250 000,00 zł (zadanie do realizacji w latach 2017-2019), a także 150 000,00 zł na zadanie rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2840W Kuleszówka-Antoninów-Jabłonowo.

Najważniejszymi zadaniami inwestycyjnymi do realizacji w ramach budżetu na rok 2017 powiatu piaseczyńskiego będą: Przebudowa i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piasecznie przy ul. Szpitalnej 12 – 5 562 826,00 zł, Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Czajewicza 2/4 – 2 500 000,00 zł, Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14 – 2 400 000,00 zł, Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2816W wraz z budową wiaduktu drogowego nad linią PKP – 2 500 000,00 zł, Budowa drogi powiatowej nr 2811W i 2823W Konstancin Jeziorna-Baniocha-Sierzchów-Czarny Las-Krępa w gm. Konstancin-Jeziorna, Góra Kalwaria, Prażmów – 2 000 000,00 zł, Rozbudowa i przebudowa drogi Nr 2863W, tj. ul. Mirkowskiej w Konstancinie-Jeziornie na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Wojska Polskiego – 1 500 000,00 zł, Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej wraz z częścią dydaktyczną oraz termomodernizacja budynku szkoły Liceum Ogólnokształcącego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 17 – 1 000 000,00 zł, Budowa drogi powiatowej ul. Cyraneczki, gm.Piaseczno – 1 000 000,00 zł, Przebudowa drogi powiatowej Nr 2827W Jazgarzew – Łbiska – w tym wykonanie dokumentacji – 1 000 000,00 zł.

Nad budżetem powiatu piaseczyńskiego na rok 2017 trwały bardzo szerokie debaty i dyskusję podczas licznych komisji. Do tego stopnia, że Komisja Budżetu i Finansów nad ostatnimi poprawkami obradowała jeszcze tuż przed sesją budżetową Rady Powiatu Piaseczyńskiego. Za budżetem głosowało 23 radnych, 1 radny był przeciw, a 3 wstrzymało się od głosu.

Sesja budżetowa powiat 2017

Autor: Kamil Myszyński

UG Lesznowola: Budżet jak symfonia…

Budżet jak symfonia – powiedziała radna Wiesława Komorowska przekazując Przewodniczącej Rady Gminy Lesznowola Bożennie Korlak stanowisko Komisji Polityki Gospodarczej w sprawie projektu budżetu Gminy Lesznowola na rok 2017. Jednak czy na pewno ten budżet to symfonia godna największych oper tego świata? Obawiam się, że ten budżet nie jest harmonijnym zespoleniem dźwięków, a orkiestra nie trafiła w tonację d-moll…Choć Rada Gminy Lesznowola zgodnie i jednogłośnie zagłosowała za uchwaleniem nowego budżetu na rok 2017!

Nowy budżet na rok 2017 zakłada większe dochody o 11 122 042,00 zł względem roku budżetowego 2016 – 166 860 258,00 zł. W przyszłym roku Gmina Lesznowola zakłada dysponować budżetem wynoszącym – 177 982 300,00 zł. Ten wzrost Lesznowola zawdzięcza dotacją celowym otrzymywanym z budżetu państwa na program pomocy dla rodzin 500+. W budżecie roku 2017 zapisano na ten cel kwotę – 17 340 000,00 zł. Warto przypomnieć, że rok 2016, był pierwszym rokiem obowiązywania pomocy dla rodzin w ramach programu 500+. Dochody własne w strukturze przyszłorocznego budżetu planowane są na poziomie – 118 132 014,00 zł (122 163 034,00 zł w 2016 roku). Lwią część tych dochodów mają stanowić wpływy z podatku od osób fizycznych (PIT) – 59 796 898,00 zł. Co ciekawe bardzo spadły założenia dotyczącego dochodów z podatku od osób prawnych (CIT). W 2016 roku zakładano wpływy z tytułu tego podatku na poziomie – 4 000 000,00 zł, ale już w budżecie 2017 roku zapisano tylko 2 500 000,00 zł dochodu! Nie wykluczone, że wpływ na taką sytuację miała kolejna podwyżka podatków lokalnych dla przedsiębiorców, która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku. Za tej kadencji samorząd Gminy Lesznowola już dwukrotnie podnosił podatki lokalne dla przedsiębiorców związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. W 2015 roku obowiązywała jeszcze stawka 20,00 zł od 1m² prowadzonej działalności gospodarczej, ale już w 2016 roku była to stawka wyższa i wyniosła – 21,00 zł. W nowym roku przedsiębiorców czeka kolejna niemiła niespodzianka i podwyżka o kolejne 0,80 zł dając ostatecznie stawkę wynoszącą – 21,80 zł. Bardzo wysokich wpływów spodziewa się Gmina Lesznowola z tytułu podatku od nieruchomości – 32 000 000,00 zł. W tym od osób prawnych na poziomie 22 000 000,00 zł. W 2016 roku wpływy z tego tytułu były niższe o 6 000 000,00 zł.

Wydatki zaplanowane w budżecie roku 2017 wyniosą – 172 007 300,00 zł. W tym bieżące – 159 088 039,00 zł, a majątkowe – 12 919 261,00 zł. Olbrzymi spadek widzimy w przypadku wydatków majątkowych względem budżetów roku 2015 i 2016! W poprzednich budżetach Gmina Lesznowola zaproponowała szeroki wachlarz inwestycji opiewający na sumy ponad 30 000 000,00 zł. W 2016 roku było to 30 772 245,00 zł, ale już w 2017 roku planuje się zdecydowanie mniejsze wydatki inwestycyjne na poziomie – 12 919 261,00 zł!

Tradycyjne największe strukturę wydatków w Gminie Lesznowola stanowi dział oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza – 79 189 245,00 zł tj. 46% zaplanowanych wydatków. W tym warto zaznaczyć, że subwencja oświatowa z budżetu państwa wynosi tylko – 38 312 084,00 zł. Resztę środków pokrywa samorząd lokalny. Wójt Maria Jolanta Batycka-Wąsik odniosła się do planowanych inwestycji oświatowych zapisanych w budżecie roku 2017 – Jeśli chodzi o obiektu edukacyjne, to ciągłe permanentne rozwijanie bazy dydaktycznej. Kolejna szkoła w Łazach, kolejna adaptacja w Mysiadle, kolejny projekt w Nowej Iwicznej. W dniu 22 grudnia 2016 r. podpisujemy akt notarialny na zakup gruntów. Są już zaplanowane środki na projektowanie tego budynku. Do końca roku otrzymamy konkretny projekt budowy szkoły w Zamieniu. To są wydatki bardzo ważne, bardzo istotne i wydatki, które zajmują duże środki finansowe – dodała wójt.

Kolejnym bardzo ważnym działem w strukturze wydatków będzie stanowiła pomoc społeczna i rodzina – 23 865 631,00 zł tj. 14% ogółu wydatków. Niestety kolejny rok z rzędu Gmina Lesznowola zapłaci bardzo wysokie „Janosikowe” – 8 345 135,00 zł. Względem roku 2016 znacząco wzrosły te wydatki – 2 516 973,00 zł! W budżecie zaplanowano także wyższe wpływy podatkowe z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 5 300 000,00 zł. Względem roku budżetowego 2016 jest to wzrost o 235 000,00 zł. Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniesie – 974 209,00 zł.

Ustalono także nadwyżkę budżetową w kwocie – 5 975 000,00 zł (8 181 720,00 zł wraz z odsetkami), która w całości pójdzie na spłatę pożyczek, kredytów i wykup obligacji komunalnych. Mimo tych spłat zobowiązania Gminy Lesznowola na lata (2017-2025) wyniosą – 74 025 000,00 zł. Pani wójt Maria Jolanta Batycka-Wąsik zauważyła, że są to zobowiązane na osiem lat po około 9 mln zł rocznie. Przy wysokich realnych dochodach w kolejnych latach budżetowych.

Niestety jest to kolejny rok budżetowy w Gminie Lesznowola, kiedy to można zaobserwować znaczący wzrost wydatków ukierunkowanych na Administrację Publiczną. Ogółem planowane wydatki w roku budżetowym 2017 na rzecz Administracji Publicznej są na poziomie – 16 706 840,00 zł i jest to bardzo duży wzrost względem roku budżetowego 2016, aż o 1 668 573,00 zł! Największy wymiar podwyżek można zaobserwować w dziale – Urząd Gmin. W 2016 roku wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły – 10 667 738,00 zł, a już w roku 2017 – 11 309 000,00 zł! Kolejnym bardzo ciekawy obszarem odnośnie wzrostu wynagrodzeń jest dział – Kultura fizyczna i sport. W 2016 roku wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły – 1 340 968,00 zł, jednak już w budżecie 2017 roku zaplanowano ich znaczący wzrost do kwoty – 1 707 236,00 zł. Co ciekawe jeszcze w 2014 roku wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosiły tylko – 461 332,00 zł. Jednak wówczas jeszcze nie było odrębnej jednostki samorządowej jaką jest Centrum Sportu w Lesznowoli. Po powstaniu CS-u wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w dziale – Kultura fizyczna i sport galopowały z każdym rokiem budżetowym w jednym kierunku, czyli w górę! Nie inaczej jest zaplanowane w budżecie roku 2017…

Przejdźmy do samych inwestycji. W roku budżetowym 2017 zaplanowano dość krótką kołdrę inwestycyjną – 12 919 261,00 zł. Realizowane mają być głównie zadania strategiczne i priorytetowe: wodociągi, kanalizacja, edukacja i drogi. Do najważniejszych inwestycji zapisanych do realizacji w roku budżetowym 2017 należeć będą: Adaptacja świetlicy środowiskowej w Łazach z przeznaczeniem na budynek szkoły (z funkcją świetlicy środowiskowej) wraz z pierwszym wyposażeniem sal lekcyjnych – 1 999 524,00 zł, Budowa kolektora kanalizacyjnego w Stefanowie wraz z przyłączami na odcinku od oczyszczalni ścieków w Łazach do ul. Uroczej w Stefanowie – 1 700 000,00 zł, Budowa kanalizacji w Łoziskach i Jazgarzewszczyźnie oraz w Starej Iwicznej ul. Kolejowa – II etap – 1 580 000,00 zł, Projekt i budowa ul. Perłowej w Łazach – 800 000,00 zł, Przebudowa ośrodka zdrowia w Mrokowie – 640 000,00 zł, Projekt budowy szkoły w Nowej Iwicznej wraz z funkcją Centrum Integracji Społecznej – 110 000,00 zł.

Po dokonaniu prezentacji do budżetu odniosła się wójt Maria Jolanta Batycka-Wąsik – Projekt budżetu na rok 2017 wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową jest pragmatyczny. Prognozowane dochody są realistyczne na podstawie wykonania dochodów na dzień 30 października 2016 roku. Nie planuje się w całym tym okresie zaciągania nowych zobowiązań, chociaż mamy jeszcze duże możliwości prawne – podkreśliła wójt.

Za uchwaleniem budżetu na rok 2017 głosowali jednogłośnie wszyscy radni, a radna Wiesława Komorowska rzekła – Budżet jak symfonia…

Autor: Kamil Myszyński

Sesja budżetowa Lesznowola 2017

 Page 2 of 35 « 1  2  3  4  5 » ...  Last »