Wszystkie wydarzenie związane z Gminą Lesznowola w Powiecie Piaseczyńskim
poniedziałek Grudzień 18th 2017
Subiektywne podsumowanie wydarzeń Kamila M.

Treści własne

Archiwa

Gmina Lesznowola: Punkt Selektywnej Zbiórki Naszych Pieniędzy…

Ministerstwo Środowiska zaczęło sprawdzać, które gminy uchylają się od obowiązku tworzenia Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na własnym terenie. Warto przypomnieć, że PSZOK to miejsce na terenie gminy w którym mieszkańcy mogą zostawić odpady komunalne, zebrane w sposób selektywny. W województwie mazowieckim utworzono 208 takich punktów. Niestety ilość utworzonych PSZOK-ów na terenie województwa nie odpowiada ilości gmin, bo tych jest 314. Mimo tego ministerstwo nie planuje zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie wprowadzenia mechanizmów dyscyplinujących gminy w związku z nieutworzeniem Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Gmina Lesznowola należy do 106 gmin, które nie utworzyły własnego PSZOK-u i korzystają z sąsiedniej instalacji zlokalizowanej w Piasecznie przy ul. Technicznej.

Serial związany z utworzeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Lesznowola trwa już od jesieni 2014 roku. Tuż po wyborach samorządowych otrzymałem odpowiedź na pismo dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Lesznowola. Ciekawy w tym temacie jest ten fragment – „Nadwyżka z tytułu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostanie przeznaczona w projekcie budżetu na 2015 r. na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Pragnę jednocześnie podkreślić, iż jest to obowiązek gminy wynikający z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”. Te plany nie zostały zrealizowane, bo na IX sesji Rady Gminy Lesznowola zdecydowano o nowelizacji budżetu gminy na rok 2015. Dokonano między innymi zmian w dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska. Decyzją Rady Gminy z dnia 20 maja 2015 r. zmniejszono nakłady finansowe o 1 mln zł na inwestycję polegającą na wybudowaniu punktu selektywnego zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK). W roku 2015 planowano tylko wykonanie projektu budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych za 270 tys. zł. Nawet to okazało się fiaskiem o czym informuje nas kolejne pismo z dnia 9 lutego 2017 r. – „Na dzień dzisiejszy Gmina Lesznowola nie posiada projektu budowy PSZOK, ponieważ projekt powinien być dostosowany do możliwości realizacji w określonej lokalizacji w terenie. Sporządzenie tego projektu mogłoby się okazać ryzykowne i mogłoby się okazać nieuzasadnionym wydatkiem środków publicznych”. Co zaskakujące Gmina Lesznowola nie posiada nawet odpowiedniej lokalizacji, na której byłaby możliwość budowy PSZOK-u…

Dlaczego to jest tak ważne dla lesznowolskich podatników? Otóż w ostatnich trzech latach funkcjonowania nowego systemu tzw. śmieciowego w Gminie Lesznowola sporo przepłaciliśmy: 2013 r. – (579 391,25 zł), 2014 r. – (514.746,14 zł), 2015 r. – (527.086,59 zł), 2016 r. – (110 583,33 zł). Kiedy podliczymy wszystkie te wpływy, które przewyższyły funkcjonowanie całego systemu tzw. śmieciowego w Gminie Lesznowola to wyjdzie nam całkiem spora suma, którą nasz Urząd Gminy zaoszczędził – 1 731 807,31 zł. Według zapewnień urzędu cała ta kwota znajduje się na rachunku bankowym.

Brak PSZOK-u na terenie Gminy Lesznowola urząd tłumaczy w następujący sposób – „Pragnę jednocześnie podkreślić, że obowiązkiem Gminy jest zapewnienie jej mieszkańcom dostępu do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, co nie oznacza, że Gmina ma obowiązek wybudowania go na własnym terenie (art. 3 ust. 2 pkt. 6 oraz ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Obecnie obowiązek ten Gmina Lesznowola realizuje w oparciu o umowę Nr ROK 271.1.2017 z dnia 20 grudnia 2016 r. zawartą z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Suez Piaseczno”. Niestety kłóci się to z informacją jaką udzielił Urząd Gminy w odpowiedzi na pismo z dnia 3 listopada 2014 r. przypomnijmy te słowa – „Nadwyżka z tytułu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostanie przeznaczona w projekcie budżetu na 2015 r. na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Pragnę jednocześnie podkreślić, iż jest to obowiązek gminy wynikający z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”. Warto zauważyć, że w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wskazano dwa warunki jakie ma spełniać PSZOK:
1) zapewniać musi łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy,
2) zapewniać musi przyjmowanie co najmniej takich odpadów komunalnych jak:
* przeterminowane leki i chemikalia,
* zużyte baterie i akumulatory,
* zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
* meble i inne odpady wielkogabarytowe,
* zużyte opony,
* odpady zielone,
* odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.

W przypadku PSZOK-u w Piasecznie trudno mówić o łatwym dostępie dla wszystkich mieszkańców Gminy Lesznowola…Wystarczy przyjrzeć się odległości jaka dzieli miejscowość Garbatka, która znajduje się na południowym-zachodzie Gminy Lesznowola z Piasecznem. Jest to, aż 21 kilometrów jakie musi pokonać mieszkaniec, który chce zostawić w PSZOK-u selektywnie zebrane odpady komunalne. Oczywiście Gmina Lesznowola w ramach opłaty śmieciowej organizuje dwa razy do roku odbiór odpadów wielkogabarytowych. Jednak czasami w naszym domostwie po prostu brakuje miejsca na przetrzymywanie zużytego sprzętu elektronicznego czy też mebli. Dlatego często sami jedziemy z odpadami do PSZOK-u, ponosząc dodatkowe koszty związane z tzw. systemem śmieciowym.

Co ciekawe nasza gmina ponosi także opłaty związane z funkcjonowaniem PSZOK-u w Piasecznie. Za prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Lesznowola oraz zagospodarowanie odpadów tam zebranych poniesiono następujące koszty: 2014 r. – (62 376,00 zł netto) za 9 m-cy, 2015 r. – (126 000,00 zł tj. 10 500,00 zł), 2016 r. – (126 000,00 zł tj. 10 500,00 zł). Łącznie na funkcjonowanie PSZOK-u w Piasecznie wydaliśmy – 314 376,00 zł. Gdyby powstał Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Lesznowola, to te koszty mogłyby znacząco zmaleć.

Na koniec dla mieszkańców Gminy Lesznowola jest także dobra informacja – „Urząd rozważy możliwość dostarczania właścicielom nieruchomości zamieszkałych odpowiednich worków na wybrane frakcje odpadów zbieranych selektywnie. Decyzję podejmie Rada Gminy Lesznowola”. Warto dodać, że nasi sąsiedzi z Piaseczna otrzymują od gminy po 1 worku miesięcznie na odpady surowcowe (suche) i szkło. W okresie kwiecień – listopad na bioodpady i odpady zielone – maksymalnie do 32 szt. worków na rok.

Zamieszanie związane z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Lesznowola nadal trwa! Mimo wielu zapewnień i planów nie doszło do powstania PSZOK-u na terenie gminy…Aktualnie mamy tymczasowe rozwiązanie i podpisaną umowę na odbiór odpadów zebranych selektywnie przez PSZOK w Piasecznie. Jednak ustawa przewiduje tylko dwie możliwości funkcjonowania PSZOK-ów. Pierwszy to oczywiście budowa własnego punktu, a drugi to współpraca samorządów i stworzenie wspólnego punktu przez więcej, niż jedną gminę. Gmina Lesznowola podjęła nawet takie działanie, ale Gmina Nadarzyn, Gmina Piaseczno czy Gmina Tarczyn w chwili organizowania PSZOK-u nie były i obecnie nie są zainteresowane wspólnym przedsięwzięciem. Warto zauważyć na koniec, że prawo zabrania gminom czerpania zysków z tzw. opłaty śmieciowej, a jeżeli nadwyżka się pojawi to pieniądze z niej powinny zostać zagospodarowane na inne cele, np. usprawnienie systemu. Nasze środki finansowe z tytułu nadwyżki są zgromadzone na rachunku bankowym.

Autor: Kamil Myszyński

042

Komentuj