Wszystkie wydarzenie związane z Gminą Lesznowola w Powiecie Piaseczyńskim
poniedziałek Grudzień 18th 2017
Subiektywne podsumowanie wydarzeń Kamila M.

Treści własne

Archiwa

UG Lesznowola: Raport strażniczy rozpatrywany przez sąd

W dniu 7 lutego 2017 roku w Sądzie Okręgowym w Warszawie odbył się kolejny przewód sądowy dotyczący opublikowanego w lutym 2016 roku, raportu strażniczego stowarzyszenia Pełnoprawni Obywatele KWIRYTA. Gmina Lesznowola wniosła sprawę do sądu cywilnego, bo uznała, że raport strażniczy zawiera szereg nieprawdziwych informacji i insynuuje. Co budzi niepokój mieszkańców i potencjalnych inwestorów.

Na początku rozprawy sąd poprosił obydwie strony postępowania o zajęcie stanowiska w sprawie. Zarówno Gmina Lesznowola jak i Stowarzyszenie Pełnoprawni Obywatele KWIRYTA podtrzymali swoje stanowiska i wszystkie zawarte w nim wnioski dowodowe. Na początku rozprawy głos miała Wójt Gminy Lesznowola Pani Maria Jolanta Batycka-Wąsik, która odniosła się do raportu i sytuacji finansowej Gminy Lesznowola. Raport stowarzyszenia KWIRYTA, który ukazał się w lutym 2016 roku zawiera szereg nieprawdziwych informacji, szereg zarzutów i insynuacji pod adresem działania organów gminy. Co wywołuje wśród naszych mieszkańców, partnerów i inwestorów wiele niepokoju i obaw – rozpoczęła swoje wystąpienie Wójt Gminy Lesznowola.

Nieprawidłowości, które są wyeksponowane w raporcie są cyniczne i pozwolę sobie do każdego z tych uwag, zarzutów odnieś się. Wójt Gminy na początku odniosła się do rzekomej utraty płynności finansowej w 2012 roku spowodowanej nieodpowiedzialną decyzją Wójta Gminy o budowie Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle. Wójt zauważyła, że decyzja o budowie Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle zapadła w 2007 roku i już w budżecie roku 2007 zostały uchwalone przez Radę Gminy Lesznowola środki finansowe na wykonanie projektu i budowę CEiS-u. Natomiast informacja, która jest w raporcie brzmi, że utrata płynności finansowej w roku 2012, jest z tego właśnie powodu. Dalej Pani wójt przedstawiła cały proces inwestycyjny związany z budową szkoły i problemów jakie napotkała gmina w tym cały procesie z jednym z inwestorów, który nie rokował na dokończenie szkoły w wyznaczonym terminie. Podniesiona została także kwestia podwyżki podatku VAT z 22 na 23% – Rzeczywiście wartość tego zadania uległa zdecydowanemu wzrostowi, ale to nie było w żadnej mierze powodem rzekomej utraty płynności finansowej – podkreśliła Pani wójt.

W dalszej części swojej wypowiedzi Wójt Gminy odniosła się do zaplanowanych dochodów finansowych do budżetu roku 2013 z tytułu sprzedaży gruntów komunalnych: w Magdalence, w Wólce Kosowskiej, w Zamieniu i również w Mysiadle. Dochody z tytułu sprzedaży gruntów zaplanowano w budżecie gminy na poziomie 30 mln zł. Regionalna Izba Obrachunkowa po otrzymaniu projektu budżetu po 15 listopada 2012 roku zgodnie z procedurą zaopiniowała negatywnie tenże projekt budżetu. Uzasadniając, iż zaplanowaliśmy zbyt duże środki finansowe z tytułu sprzedaży gruntów i zasugerowała, że dochody można wprowadzić wówczas, kiedy dojdzie już do faktycznej sprzedaży gruntów i nieruchomości. W roku 2012 ogłaszaliśmy szereg przetargów na sprzedaż nieruchomości. Jednak stagnacja na rynku nieruchomości w roku 2012 spowodowała, iż pomimo kliku przetargów, które ogłaszaliśmy nie doszło do zbycia gruntów. Dlatego zaplanowaliśmy, że tą sprzedaż zrealizujemy w roku następnym. Skorygowaliśmy projekt budżetu zmniejszając dochody z tytułu sprzedaży gruntów i Rada Gminy uchwaliła budżet na rok 2013. Do tego projektu Regionalna Izba Obrachunkowa już nie miała żadnych wątpliwości – zakończyła ten wątek Pani wójt.

Kolejna kwestia, którą stowarzyszenie KWIRYTA podnosi w swoim raporcie dotyczy sprzedaży gruntów w Mysiadle i związanymi z tymi dochodami. Zgodnie z procedurą każda tego typu transakcja poprzedzona jest procedurą przewidzianą w ustawie o nieruchomościach. Wcześniej oczywiście jest operat szacunkowy. Po otrzymaniu tych terenów w 2011 roku wykonaliśmy szereg działań dotyczących przygotowania tych gruntów pod procesy inwestycje – Dokonaliśmy opracowania i uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy, następnie uchwaliliśmy plan przestrzennego zagospodarowania oraz wykonaliśmy koncepcję zagospodarowania tych terenów. Aby móc prowadzić transakcję z naszymi partnerami w takim kontekście, aby byli świadomi od początku, co na tych terenach gmina chce, aby było realizowane – przedstawiła cały proces Wójt Gminy. Na części tych terenów jest możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, a na drugiej pod szeroko rozumianą działalność społeczną. Bardzo ważną kwestią jest zawarcie przez Gminę Lesznowola umów przedwstępnych na użytkowanie części tych nieruchomości – podkreśliła Wójt Gminy. Zgodnie z wymogami prawa w części grunty zostały oddane w użytkowanie zwykłe na okres 30 lat dla różnych podmiotów gospodarczych. Najbardziej atrakcyjne tereny, czyli te położone z biegiem ulic: Geodetów i Puławskiej zostały oddane w użytkowanie firmie Black Red White na podstawie umowy przedwstępnej. Kolejne grunty zostały przekazane w użytkowanie firmie Selgros. Bardzo atrakcyjne tereny, które nie wymagają nowego układu drogowego między ulicą Kuropatywy, a ulicą Puławską. Natomiast dwa pozostały obszary, zarówno po jednej jak i drugiej stronie ulicy Puławskiej zostały przekazane firmą SETE i SENA. Są to obszary mniej atrakcyjne z tego względu, iż bez nowego układu komunikacyjnego. Co jest tutaj istotne? – sama zadała pytanie Pani wójt. W raporcie insynuuje się, iż jeśli chodzi o dwie firmy SENA i SETE. Zostały wybrane oferty, które są niekorzystne dla gminy. Tutaj pojawia się zarzut niegospodarności Wójta Gminy. Zarzut brzmi w ten sposób, że Wójt Gminy wybrała ofertę niekorzystną, niższą cenowo zamiast oferty korzystnej według stowarzyszenia KWIRYTA z wyższą ceną. Jest to zarzut nieuprawniony, bo wybór oferty zawsze dokonuje Komisja Polityki Gospodarczej i Komisja Polityki Gospodarczej analizowała szczegółowo jedną i drugą ofertę. Istotnie było tak, że jedna z ofert miała wyższą cenę, ale warunki wpłaty kwot finansowych były zdecydowanie mniej korzystne, niż oferty, która zawierała cenę niższą. Dlatego też została wybrana oferta z niższą ceną – podkreśliła Pani wójt.

Nie zabrakło także odniesień Wójt Gminy Lesznowola do umorzeń podatkowych dla firm i osób fizycznych. Często zdarza się tak, że od osób fizycznych i prawnych wpływają wnioski o umorzenie podatków. Każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie na podstawie ustawy o ordynacji podatkowej i organ podatkowy analizuje wszelkie okoliczności. Na podstawie oceny tych okoliczności podejmuje decyzję o umorzeniu podatków. Miała miejsce taka sytuacja, że kilka firm wymienionych w raporcie stowarzyszenie KWIRYTA miała umorzone podatki w skali lat: (2012-2013-2014-2015), to jest kwota niewielka w porównaniu do innych podmiotów gospodarczych. Zawsze staram się wychodzić naprzeciw przedsiębiorcom jeżeli umorzenie podatków może spowodować, że ich sytuacja zdecydowanie się poprawi. Jednak zarzut, który pojawia się w raporcie insynuuje, iż to są powiązania Wójta Gminy z firmami, ponieważ Wójt Gminy umarzał podatki i później miał jakieś rzekome zobowiązania. Dlatego oddał w użytkowanie grunty firmą powiązanym z tymi firmami, które aplikowały o umorzenie podatku. Uważam, że ten zarzut jest całkowicie nieprawdziwy – stanowczo zareagowała Pani wójt.

Kolejna kwestia dotyczy wynagrodzeń pracowników gminy. W raporcie pojawiła się taka informacja, iż wynagrodzenia pracowników gminy na przestrzenni lat (2011-2015) wzrosły, aż o 87%. To wywołało niesamowity niepokój, niesamowitą burzę wśród naszych mieszkańców. Dlatego, że tak wysokie wzrosty wynagrodzeń mają miejsce. Otóż sytuacja była następująca, nie 87%, tylko o 20% mniej. Oczywiście wśród tej klasyfikacji są nie tylko wynagrodzenia pracowników, ale również wynagrodzenia pracowników jednostek organizacyjnych gminy. Także pracowników oświaty (nauczycieli, pracowników administracji, obsługi) i w roku 2012 w związku z nowymi zadaniami gmina musiała zorganizować referat odpadów komunalnych. Same wydatki związane z administracją oscylują co roku w okolicach 9%. To jest poziom, który nie zmienia się od kilku lat.

Kolejny zarzut w raporcie, że Gmina Lesznowola jest bardzo zadłużona i grozi jej bankructwo, a także zarząd komisaryczny. To wszystko jest konsekwencją działania Wójt Gminy, Rady Gminy, która bezrefleksyjnie akceptuje wszystkie propozycje Wójta Gminy. Stan faktyczny jest następująco – Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej są dostępne. Dzisiaj zadłużenie gminy to jest 4,6% przy możliwym maksymalnym wskaźniku 17%, czyli mamy możliwość zawierania kolejnych zobowiązań. Ponadto nieprawdziwa informacja, która pojawiła się w raporcie brzmiała, iż na koniec 2015 roku, gmina zakończyła swój budżet wynikiem ujemnym ponad 30 mln zł. Kiedy stan faktyczny jest taki, że gmina zakończyła swój budżet na koniec roku nadwyżką budżetową w wysokości 4 mln zł. Ta informacja również spowodowała wiele niepokoju i dyskusji wśród naszych mieszkańców.

Stowarzyszenie KWIRYTA prorokuje, iż bankructwo Gminy Lesznowola wcześniej, czy później nastąpi. Gdyż Gmina Lesznowola oddała w użytkowanie część gruntów w Mysiadle w stosunku do których toczą się procesy sądowe i, że gmina będzie musiała te zaliczki zwrócić. To spowoduje, że bankructwo gminy i zarząd komisaryczny jest sprawą przesądzoną. Otóż jeśli chodzi o grunty, których właścicielem jest gmina, to decyzja komunalizacyjna jest w obiegu prawnym. Aktualnie toczą się postępowania sądowe, zarówno przed Sądem Administracyjnym jak również przed Sądem Cywilnym. W kwestii określenia w sposób ostatecznych tytułu prawnego do tych gruntów. Trudno dzisiaj przesądzać jakie decyzję będą sądów w tej sprawie, bo sądy są niezawisłe. Stowarzyszenie KWIRYTA straszy mieszkańców, że na pewno to nastąpi, ponieważ szereg orzeczeń w postępowaniu administracyjnym gmina przegrała. Natomiast rzeczywistość jest taka, że kończy się postępowanie pomiędzy Skarbem Państwa, a przedstawicielami następców prawnych, którzy prezentują swoja legitymację roszczeniową do tych gruntów. Warto dodać, że nie do całość gruntów, tylko do ich części. Sprawy w sądzie cywilnym jednoznacznie przesądzą jak ta sprawa będzie wyglądała. W związku z tym byłabym wdzięczna gdyby stowarzyszenie mogła uzbroić się w cierpliwość w tej sprawie. Ponadto chciałam zauważyć, że jesteśmy odpowiedzialnym samorządem. Gmina Lesznowola wraz ze swoją Kancelarią Prawną, również przewiduje różne scenariusze. Jest również brany pod uwagę scenariusz negatywny. Gdybyśmy tego nie czynili, to byśmy byli nieodpowiedzialni. Jeżeli okazałoby się, że scenariusz sądowy jest dla nas niekorzystny to jesteśmy wstanie rozliczyć się z naszymi partnerami i zaliczki finansowe zwrócić. Jedynym dyskomfortem dla nas byłoby w przypadku zwrotu zaliczek, że musielibyśmy ograniczyć w części katalog inwestycyjny.

Po wystąpieniu sąd zaczął zadawać pytania Pani wójt dotyczące treści raportu stowarzyszenia KWIRYTA. Jedno z pytań dotyczyło zwracania się stowarzyszenia do gminy o udostępnienie dokumentów – Czy stowarzyszenie zwracało się o udostępnienie dokumentacji? W trybie informacji publicznej, jakiś dokumentów, które były podstawą do sporządzenia tego raportu? Stowarzyszenie tak jak każdy inny podmiot jak również osoba fizyczna zwraca się bardzo często o udostępnienie informacji publicznej. Jest traktowane jak każdy inny partner czy podmiot i oczywiście w ramach swoich obowiązków każdy pracownik udziela takiej informacji. Chyba, że jest jakąś wątpliwość co do tego czy jest to informacja prosta czy też przetworzona. Jeśli przetworzona to wówczas zawsze zasięga opinii Kancelarii Prawnej. Część informacji stowarzyszenie otrzymywało, a część informacji nie otrzymywało i wniosek kończył się decyzją odmowną. Tutaj taką sporną kwestią było występowanie do nas przez stowarzyszenie o udostępnienie umów przedwstępnych dotyczących użytkowania gruntów w Mysiadle. My odmówiliśmy udostępnienia tych dokumentów, ponieważ nasza Kancelaria Prawna uznała, iż akty notarialne kierują się swoim terminem prawnym. Ustawa o prawie notarialny jednoznacznie mówi w jakich okolicznościach i komu można udostępniać akty notarialne. Dlatego odmówiliśmy, jednak to nie była kwestia złej woli. Tylko korzystanie z obowiązujących przepisów prawa.

W dalszej części rozprawy stowarzyszenie KWIRYTA mogło zadawać swoje pytania skierowane do Wójt Gminy Lesznowola. Czy Regionalna Izba Obrachunkowa w swoich opiniach decyzjach, wypowiadała się kiedykolwiek w kwestii gospodarności, celowości wydatków i w ogóle działalności organu wykonawczego gminy? Zgodnie z przepisami prawa Regionalna Izba Obrachunkowa nie wypowiada się na temat gospodarności i celowości, gdyż jest to kompetencja gminy – odpowiedziała Pani wójt. Dlaczego oświadczyła Pani w piśmie procesowym do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 10 lipca 2015 roku, że Gmina Lesznowola nie sporządza bilansów skonsolidowanych? W szczególności za rok 2013 i 2014. pomimo że taki bilanse były przesyłane przez panią do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Szanowny Panie Prezesie, to było już wyjaśniane to był oczywisty błąd. Czy Pani, bądź ktokolwiek inny z pracowników badał sytuację finansową i prawną firm: SETE i SENA przed podpisaniem z nimi umów? Padła lakoniczna odpowiedź ze strony Pani wójt – TAK. Czy nie budziło Pani wątpliwości w momencie podpisania umowy z firmę SENA, że ta firma w dniu 29 września 2014 roku nie była zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym? Nie chciałabym się wypowiadać na temat prawa kodeksu spółek handlowych. Natomiast wiem od moich prawników, że dzisiaj nie jest to nic nagannego. Dla nas jako dla gminy najważniejszą kwestią była wpłata środków finansowych i zapisy w umowie przedwstępnej z których wynika, że firma będzie realizowała to co wynika z koncepcji zagospodarowania. Dlaczego w planach finansowych i Wieloletniej Prognozie Finansowej do roku 2025 nie zaplanowano wydatków na dokończenie Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle? Dlatego, iż w międzyczasie nastąpiła zmiana w systemie edukacji. Musieliśmy zabezpieczyć miejsca w szkołach dla dzieci w wieku 6-letnim. W związku z tym musieliśmy natychmiast podejmować decyzje i przeznaczyć środki finansowe, aby zabezpieczyć powierzchnie dydaktyczne dla naszych najmłodszych mieszkańców. W między czasie powstała filia szkoły w Zgorzale, w której uczą się w tej chwili dzieci do klasy pierwszej. To jest inwestycja, która kosztowała około 6 mln zł. Ponadto wydzierżawiliśmy od osoby prawnej budynek szkoły w Mysiadle. Jeśli chodzi o II etap Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle to dzisiaj w świetle nowej reformy edukacji mamy oddech. W międzyczasie gmina zakupiła w Nowej Iwicznej prawie 0,5 ha gruntu z przeznaczeniem pod rozbudowę Zespołu Szkół w Nowej Iwicznej. Będziemy realizować tą inwestycję w najbliższym czasie. Również w Zamieniu, gdzie mamy już wykonany projekt techniczny i za chwilę rozpoczniemy działania dotyczące budowy tej szkoły. Dlaczego to jest tak ważne? To jest ważne, ponieważ w obwodzie szkoły Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle są dzieci z Zamienia i ze Zgorzały. Podjęliśmy działania całkowicie uzasadnione, żeby zabezpieczyć dla najmłodszych dzieci powierzchnie dydaktyczne. Co wcale nie oznacza, że odstąpiliśmy od realizacji II etapu Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle. W momencie, kiedy pojawią się nadzwyczajne środki finansowe, a takie staramy się pozyskać choćby ze zwrotu VAT-u od naszych gminnych inwestycji. Oczywiście te środki będziemy gromadzić, aby dokończyć naszą piękną szkołę – dodała Pani wójt.

Sąd zaczął zadawać pytania skierowane do Pana Jacka Barcikowskiego Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Pełnoprawni Obywatele KWIRYTA. Najważniejsze pytanie dotyczyło kwestii publikacji raportu – Co było asumptem do publikacji raportu? Dlaczego ten raport w ogóle opublikowano? Główną przyczyną było to, że wcześniej Ja i stowarzyszenie, a także inne osoby próbowały uzyskać szereg informacji w trybie dostępu do informacji publicznej. Tych informacji, ani Ja, ani stowarzyszenie nie uzyskiwało. Śledząc coraz głębiej natykaliśmy się na coraz więcej wątpliwości, które chcieliśmy wyjaśnić. Nie udawało się tego zrobić. W związku z tym próbowaliśmy pozyskiwać informację z różnych innych źródeł, nie tylko z gminy, ale też Regionalnej Izby Obrachunkowej, z dokumentacji, która jest zawarta w Krajowym Rejestrze Sądowym, w internecie, w Prokuratorii Generalnej, w Ministerstwie Cyfryzacji. Jakie konkretnie materiały, dokumenty były podstawą do sporządzenia treści tego raportu? Listę tych dokumentów wymieniliśmy na końcu tegoż raportu. Było to kilkadziesiąt dokumentów źródłowych na podstawie których były formułowane wątpliwości, pytania, czy jakieś opinie, bo należy to odróżnić. Mam wrażenie, ze powódka nie odróżnia naszych opinii, które wyrażało stowarzyszenie od faktów poddanych w raporcie. Skąd nazwa raportu strażniczy? Z takiej nomenklatury, że działania strażnicze mają na celu uzyskania różnego rodzaju informacji w ramach ustawy o dostępie do informacji publicznej. Stowarzyszenia i osoby starają się ustalić pewne fakty, które dotyczą działalności organów jednostek samorządów terytorialnego i poniekąd stąd nazwa raportu strażniczy – zauważył Jacek Barcikowski. Czy znane są Panu reakcję na ten raport, nie chodzi mi o gminę, chodzi mi bardziej o mieszkańców? Czy do Państwa jako stowarzyszenia zgłaszały się jakieś osoby, które wyrażały swoje zaniepokojenie, bądź też dezawuowały sposób zarządzania gminą przez stronę powodową? Tak oczywiście. Wiele osób niejako gratulowało nam, że zwróciliśmy uwagę na to co dzieje się w gminie. Część osób zwracała się nawet z prośbą o udostępnienie i publikację tych materiałów. W tym jeden z radnych. Każda osoba, która poprosiła o jakikolwiek komentarz do tego, dodatkowy, albo poddanie materiałów źródłowych, żeby zweryfikować pewne rzeczy to je otrzymywała. W aktach sprawy jest przykładowy taki e-mail z wysłaniem do Radnego Gminy Lesznowola pełnej dokumentacji, zbioru dokumentów na których ten raport był oparty.

Cała sprawa przed Sądem Okręgowym w Warszawie trwała ponad 3, 5 godziny. Materiał procesowy jest bardzo obszerny. Starałem się Państwu zaprezentować jak najlepiej obraz tej rozprawy na podstawie właśnie tego artykułu. Kolejna sprawa odbędzie się w dniu 15 maja 2017 roku.

Autor: Kamil Myszyński

003

Komentuj