Wszystkie wydarzenie związane z Gminą Lesznowola w Powiecie Piaseczyńskim
poniedziałek Grudzień 18th 2017
Subiektywne podsumowanie wydarzeń Kamila M.

Treści własne

Archiwa

UG Lesznowola: Budżet jak symfonia…

Budżet jak symfonia – powiedziała radna Wiesława Komorowska przekazując Przewodniczącej Rady Gminy Lesznowola Bożennie Korlak stanowisko Komisji Polityki Gospodarczej w sprawie projektu budżetu Gminy Lesznowola na rok 2017. Jednak czy na pewno ten budżet to symfonia godna największych oper tego świata? Obawiam się, że ten budżet nie jest harmonijnym zespoleniem dźwięków, a orkiestra nie trafiła w tonację d-moll…Choć Rada Gminy Lesznowola zgodnie i jednogłośnie zagłosowała za uchwaleniem nowego budżetu na rok 2017!

Nowy budżet na rok 2017 zakłada większe dochody o 11 122 042,00 zł względem roku budżetowego 2016 – 166 860 258,00 zł. W przyszłym roku Gmina Lesznowola zakłada dysponować budżetem wynoszącym – 177 982 300,00 zł. Ten wzrost Lesznowola zawdzięcza dotacją celowym otrzymywanym z budżetu państwa na program pomocy dla rodzin 500+. W budżecie roku 2017 zapisano na ten cel kwotę – 17 340 000,00 zł. Warto przypomnieć, że rok 2016, był pierwszym rokiem obowiązywania pomocy dla rodzin w ramach programu 500+. Dochody własne w strukturze przyszłorocznego budżetu planowane są na poziomie – 118 132 014,00 zł (122 163 034,00 zł w 2016 roku). Lwią część tych dochodów mają stanowić wpływy z podatku od osób fizycznych (PIT) – 59 796 898,00 zł. Co ciekawe bardzo spadły założenia dotyczącego dochodów z podatku od osób prawnych (CIT). W 2016 roku zakładano wpływy z tytułu tego podatku na poziomie – 4 000 000,00 zł, ale już w budżecie 2017 roku zapisano tylko 2 500 000,00 zł dochodu! Nie wykluczone, że wpływ na taką sytuację miała kolejna podwyżka podatków lokalnych dla przedsiębiorców, która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku. Za tej kadencji samorząd Gminy Lesznowola już dwukrotnie podnosił podatki lokalne dla przedsiębiorców związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. W 2015 roku obowiązywała jeszcze stawka 20,00 zł od 1m² prowadzonej działalności gospodarczej, ale już w 2016 roku była to stawka wyższa i wyniosła – 21,00 zł. W nowym roku przedsiębiorców czeka kolejna niemiła niespodzianka i podwyżka o kolejne 0,80 zł dając ostatecznie stawkę wynoszącą – 21,80 zł. Bardzo wysokich wpływów spodziewa się Gmina Lesznowola z tytułu podatku od nieruchomości – 32 000 000,00 zł. W tym od osób prawnych na poziomie 22 000 000,00 zł. W 2016 roku wpływy z tego tytułu były niższe o 6 000 000,00 zł.

Wydatki zaplanowane w budżecie roku 2017 wyniosą – 172 007 300,00 zł. W tym bieżące – 159 088 039,00 zł, a majątkowe – 12 919 261,00 zł. Olbrzymi spadek widzimy w przypadku wydatków majątkowych względem budżetów roku 2015 i 2016! W poprzednich budżetach Gmina Lesznowola zaproponowała szeroki wachlarz inwestycji opiewający na sumy ponad 30 000 000,00 zł. W 2016 roku było to 30 772 245,00 zł, ale już w 2017 roku planuje się zdecydowanie mniejsze wydatki inwestycyjne na poziomie – 12 919 261,00 zł!

Tradycyjne największe strukturę wydatków w Gminie Lesznowola stanowi dział oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza – 79 189 245,00 zł tj. 46% zaplanowanych wydatków. W tym warto zaznaczyć, że subwencja oświatowa z budżetu państwa wynosi tylko – 38 312 084,00 zł. Resztę środków pokrywa samorząd lokalny. Wójt Maria Jolanta Batycka-Wąsik odniosła się do planowanych inwestycji oświatowych zapisanych w budżecie roku 2017 – Jeśli chodzi o obiektu edukacyjne, to ciągłe permanentne rozwijanie bazy dydaktycznej. Kolejna szkoła w Łazach, kolejna adaptacja w Mysiadle, kolejny projekt w Nowej Iwicznej. W dniu 22 grudnia 2016 r. podpisujemy akt notarialny na zakup gruntów. Są już zaplanowane środki na projektowanie tego budynku. Do końca roku otrzymamy konkretny projekt budowy szkoły w Zamieniu. To są wydatki bardzo ważne, bardzo istotne i wydatki, które zajmują duże środki finansowe – dodała wójt.

Kolejnym bardzo ważnym działem w strukturze wydatków będzie stanowiła pomoc społeczna i rodzina – 23 865 631,00 zł tj. 14% ogółu wydatków. Niestety kolejny rok z rzędu Gmina Lesznowola zapłaci bardzo wysokie „Janosikowe” – 8 345 135,00 zł. Względem roku 2016 znacząco wzrosły te wydatki – 2 516 973,00 zł! W budżecie zaplanowano także wyższe wpływy podatkowe z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 5 300 000,00 zł. Względem roku budżetowego 2016 jest to wzrost o 235 000,00 zł. Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniesie – 974 209,00 zł.

Ustalono także nadwyżkę budżetową w kwocie – 5 975 000,00 zł (8 181 720,00 zł wraz z odsetkami), która w całości pójdzie na spłatę pożyczek, kredytów i wykup obligacji komunalnych. Mimo tych spłat zobowiązania Gminy Lesznowola na lata (2017-2025) wyniosą – 74 025 000,00 zł. Pani wójt Maria Jolanta Batycka-Wąsik zauważyła, że są to zobowiązane na osiem lat po około 9 mln zł rocznie. Przy wysokich realnych dochodach w kolejnych latach budżetowych.

Niestety jest to kolejny rok budżetowy w Gminie Lesznowola, kiedy to można zaobserwować znaczący wzrost wydatków ukierunkowanych na Administrację Publiczną. Ogółem planowane wydatki w roku budżetowym 2017 na rzecz Administracji Publicznej są na poziomie – 16 706 840,00 zł i jest to bardzo duży wzrost względem roku budżetowego 2016, aż o 1 668 573,00 zł! Największy wymiar podwyżek można zaobserwować w dziale – Urząd Gmin. W 2016 roku wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły – 10 667 738,00 zł, a już w roku 2017 – 11 309 000,00 zł! Kolejnym bardzo ciekawy obszarem odnośnie wzrostu wynagrodzeń jest dział – Kultura fizyczna i sport. W 2016 roku wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły – 1 340 968,00 zł, jednak już w budżecie 2017 roku zaplanowano ich znaczący wzrost do kwoty – 1 707 236,00 zł. Co ciekawe jeszcze w 2014 roku wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosiły tylko – 461 332,00 zł. Jednak wówczas jeszcze nie było odrębnej jednostki samorządowej jaką jest Centrum Sportu w Lesznowoli. Po powstaniu CS-u wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w dziale – Kultura fizyczna i sport galopowały z każdym rokiem budżetowym w jednym kierunku, czyli w górę! Nie inaczej jest zaplanowane w budżecie roku 2017…

Przejdźmy do samych inwestycji. W roku budżetowym 2017 zaplanowano dość krótką kołdrę inwestycyjną – 12 919 261,00 zł. Realizowane mają być głównie zadania strategiczne i priorytetowe: wodociągi, kanalizacja, edukacja i drogi. Do najważniejszych inwestycji zapisanych do realizacji w roku budżetowym 2017 należeć będą: Adaptacja świetlicy środowiskowej w Łazach z przeznaczeniem na budynek szkoły (z funkcją świetlicy środowiskowej) wraz z pierwszym wyposażeniem sal lekcyjnych – 1 999 524,00 zł, Budowa kolektora kanalizacyjnego w Stefanowie wraz z przyłączami na odcinku od oczyszczalni ścieków w Łazach do ul. Uroczej w Stefanowie – 1 700 000,00 zł, Budowa kanalizacji w Łoziskach i Jazgarzewszczyźnie oraz w Starej Iwicznej ul. Kolejowa – II etap – 1 580 000,00 zł, Projekt i budowa ul. Perłowej w Łazach – 800 000,00 zł, Przebudowa ośrodka zdrowia w Mrokowie – 640 000,00 zł, Projekt budowy szkoły w Nowej Iwicznej wraz z funkcją Centrum Integracji Społecznej – 110 000,00 zł.

Po dokonaniu prezentacji do budżetu odniosła się wójt Maria Jolanta Batycka-Wąsik – Projekt budżetu na rok 2017 wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową jest pragmatyczny. Prognozowane dochody są realistyczne na podstawie wykonania dochodów na dzień 30 października 2016 roku. Nie planuje się w całym tym okresie zaciągania nowych zobowiązań, chociaż mamy jeszcze duże możliwości prawne – podkreśliła wójt.

Za uchwaleniem budżetu na rok 2017 głosowali jednogłośnie wszyscy radni, a radna Wiesława Komorowska rzekła – Budżet jak symfonia…

Autor: Kamil Myszyński

Sesja budżetowa Lesznowola 2017

Komentarze czytelników

Jeden komentarz do “UG Lesznowola: Budżet jak symfonia…”

  1. ~Piotr pisze:

    Dzień dobry,
    a czy wiadomo kiedy powstanie brakujący fragment chodnika przy ulicy Słojewskiego w Łazach? https://www.google.pl/maps/place/Łazy/@52.0789317,20.8932232,17.5z

Komentuj