Wszystkie wydarzenie związane z Gminą Lesznowola w Powiecie Piaseczyńskim
wtorek Styczeń 23rd 2018
Subiektywne podsumowanie wydarzeń Kamila M.

Treści własne

Archiwa

UG Lesznowola: Raport środowiskowy nie jest rzetelny !

Wreszcie doszło do długo wyczekiwanej rozprawy administracyjnej w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla rozbudowy Zakładu Przekształcania Odpadów firmy JARPER o instalację do biologicznego przekształcania odpadów na działkach o nr ewidencyjnych 11/1, 11/2 i 10/2 w miejscowości Kolonia Warszawska. Mimo nie korzystnego terminu na rozprawie było obecnych ponad 80 mieszkańców sołectwa Stefanowo i Jabłonowo. 

Celem zarządzonej przez gminę Lesznowola rozprawy administracyjnej było przedstawienie stron oraz interesu jaki reprezentują w sprawie budowy instalacji do biologicznego przekształcania odpadów komunalnych. Niestety zabrakło przedstawicieli firmy JARPER, co utrudniło cały proces administracyjny, bo strony postępowania i mieszkańcy nie mieli szansy na skonfrontowanie swoich stanowisk, a także pytań z inwestorem. Mimo tego wiele pytań zostało skierowane do przedstawicieli firmy JARPER, które zostały skrzętnie zaprotokołowane i będą do wglądu dla wszystkich zainteresowanych stron.

W związku z brakiem obecności przedstawicieli firmy JARPER prezentacje stanowisk zaczęto od mieszkańców włączonych jako strony postępowania w rzeczonej rozprawie administracyjnej. Mieszkańcy zaczęli prezentować swoje stanowiska w sprawie planów firmy JARPER dotyczących budowy instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych. Od dwóch lat mamy problem z olbrzymim smrodem. Nie wiemy kto wydał decyzję, że taka inwestycja jest między zabudową jednorodzinną – zauważyli na początku, a potem przeszli do zadawania już konkretnych pytań do firmy JARPER :

1. Czy prawdą jest, że tereny bezpośrednio sąsiadujące z firmą JARPER są nieużytkami ?.

2. Jaka ilość odpadów została odebrana przez JARPERA z gminy Lesznowola ?

3. Czy znane są podobne przykłady zakładów występujących w Polsce ?

4. Czy gmina Lesznowola wskazała przedsiębiorcy inny teren do inwestycji ?

5. Jakie gmina podjęła działania, aby zabezpieczyć mieszkańców przed podobnymi inwestycjami w przyszłości ?

6. Czy protest ponad 500 mieszkańców nie jest wystarczający do odmowy dla tego typu inwestycji ?

7. Jakie wpływy były do budżetu gminy od firmy JARPER od 2010 do 2015 roku ?

8. Czy znane są negatywne koszty dla mieszkańców: zdrowie, gryzonie czy też utrata wartości nieruchomości ?

9. Istniejący obiekt JARPERA ma tylko częściowe odbiory. Czy gmina podjęła działania kontrolne wobec firmy JARPER ?

10. Czy w planach wojewódzkich jest ujęty zakład ?

Mieszkańcy zwrócili również uwagę na art. 38a ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. - Jeżeli instalacja, przeznaczona do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, nie została ujęta w wojewódzkim planie gospodarki odpadami, odmawia się wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenia na budowę, pozwolenia zintegrowanego lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów w tej instalacji. Na tym skończono prezentację. Druga rodzina, która była stroną postępowania administracyjnego poparła wnioski swoich sąsiadów. Jednak Pani Frankowska dodała od siebie jedno bardzo ważne zdanie – Nie życzyłabym sobie takiej inwestycji dla nas i środowiska. Wypowiadające te zdanie Pani Frankowska nie kryła nawet swojego wzruszenia, bo ta sprawa mieszkańców kosztuje naprawdę sporo zdrowia i nerwów.

Ostatnia stroną postępowania było stowarzyszenie Zielone Mazowsze, które zaczęło prezentację swojego stanowiska. Na poprzednim spotkaniu mieszkańcy złożyli wniosek o zmianę terminu rozprawy. Co z osobami nie będącymi stronami postępowania i nie obecnymi na dzisiejszym spotkaniu ?. Do kiedy mają czas na składanie swoim wniosków ?. W odpowiedzi Pani wójt Maria Jolanta Batycka-Wąsik zauważyła, że nie mogła zaproponować przeniesienia rozprawy administracyjnej na wrzesień, bo mogłaby być posądzona o bezczynność w tej sprawie. Do 10 września mieszkańcy będą mogły składać dalsze wnioski i uwagi do tej inwestycji. Dalej kontynuował przedstawiciel stowarzyszenia Zielone Mazowsze – w roku 1998 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego był wpisany zakaz inwestycji dla tych, które oddziałują na środowisko. Kiedy to się zmieniło ?. Panie wójt podkreśliła, że na ten temat rozmawialiśmy już dwukrotnie. Procedura zmiany planu nie jest tajna. Zmiana planu nastąpiła na wniosek mieszkańców, którzy chcieli zmiany statusu swoich działek z leśnych na budowlane. W trakcie trwania procedury firma JARPER złożyła swoje propozycje do planu, które zostały ujęte. Znowu swoją wypowiedź dalej kontynuował przedstawiciel stowarzyszenia Zielone Mazowsze – Sporo zastrzeżeń wobec działalności firmy JARPER mają mieszkańcy. Co może uspokoić mieszkańców, że większy zakład będzie miał mniejszą uciążliwość dla nich ?. W odpowiedzi padło tylko, że te wszystkie pytania są skrupulatnie notowane. Dalej były prezentowane kolejne pytania do firmy JARPER – Czy firma zamierza zrezygnować z inwestycji ?, Czy firma zamierza przygotować nowy raport z oddziaływania na środowisko ?. Aktualny raport rozmija się z planami inwestora !. Raport powinien być adekwatny do planowanej inwestycji, a nie jest !. Na sam koniec swojej wypowiedzi przedstawiciel stowarzyszenia Zielone Mazowsze zauważył, że na terenie zakładu będą powstawać duże ilości dwutlenku węgla, a w pobliżu zakładu znajdują się duże dęby, które bardzo mogą odczuć skażenie płynące z terenu firmy JARPER.

Do głosu doszli mieszkańcy, którzy nie byli stronami postępowania, a są strasznie zaniepokojeni nową planowaną inwestycją na terenie miejscowości Kolonia Warszawska. Głównym punktem wielu wypowiedzi były błędy jakie występują w raporcie środowiskowym dla przedmiotowej inwestycji. Bardzo istotny głos w tym punkcie zabrała Anna Monika Rómmel, która wypunktowała nieścisłości występujące w raporcie środowiskowym dla instalacji do biologicznego przekształcania odpadów komunalnych. Po pierwsze zauważyła, że ujęte w raporcie samochody bezpylne wcale nie są ekologiczne, a ekonomiczne, bo dzięki nim można przewieźć znaczne ilości odpadów. Te pojazdy są właśnie stosowane w gospodarowaniu odpadami komunalnymi. Dalej Pani Rómmel zwróciła uwagę na technologię jaka ma być zastosowana – miała być niby innowacyjna, a tak naprawdę jest tanią technologią, która po prostu pozwala uniknąć wysokich wydatków. Tkanina, którą mają być przykryte pryzmy przepuszcza wilgoć. Trudno dzisiaj oszacować, co będzie zawierać wilgoć wydobywającą się z tej tkaniny…W raporcie opisując stan środowiska zauważono, że gmina Lesznowola charakteryzuje się wieloma dniami ciepłymi. To może tylko potęgować występowanie odorów w okresie letnim. Dodatkowo wiatry w Kolonii Warszawskiej w większości występują z zachodniej strony, co będzie strasznie narażało nieruchomości znajdujące się po wschodniej stronie na odory płynące z firmy JARPER. Dalej Pani Rómmel zauważyła, że przez działkę 10/2 gdzie ma znajdować się część pryzm ujętych w raporcie przebiega rów melioracyjny, a te przecież są szczególnie chronione !. Także nieścisłości odkryty w zatrudnieniu na terenie Zakładu Przetwarzania Odpadów firmy JARPER. Według raportu środowiskowego na terenie firmy zatrudnionych jest 60 osób, a informację jaką znaleziono pokazuje zupełnie inną liczbę osób pracujących dla tego przedsiębiorstwa – 22 osoby. Jeśli mamy zatrudnionych pracowników to takie zakłady są pod specjalną ochroną. Podczas pracy w takiej firmie jest wiele zagrożeń  - zauważyła Pani Rómmel. Dodatkowym problemem, który dotyczy zakładu firmy JARPER jest brak własnego ujęcia wody. Według raportu środowiskowego wodę firma JARPER bierze od osób prywatnych. Ciekawe też są zapisy dotyczące konfliktów społecznych związanych z nową inwestycją, bo według raportu są one mało prawdopodobne, a tymczasem mieszkańcy walczą już od ponad pół roku o zaprzestanie inwestycji i dalszej rozbudowy zakładu. Kolejnym bardzo ważny aspektem nowej inwestycji będzie hałas, który będzie wpływał na okolicznych mieszkańców. Zakład ma pracować w ciągu tygodnia od godz. 6:00 do 22:00, a w sobotę do godz. 14:00. Przez takim system pracy mieszkańcy nie będą mieli spokoju, co stoi w sprzeczności z art. 51. § 1 kodeksu wykroczeń - Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Na sam koniec Pani Rómmel przytoczyła dwa wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie istoty jaką pełni raport oddziaływania na środowisko. Zgodnie z linią orzecznictwa raport oddziaływania na środowisko pełni bardzo ważną rolę. Powinien być rzetelny i spójny. Dodatkowo stanowi on dla organu administracji publicznej materiał dowodowy. Rzeczą dla organu administracyjnego jest rzetelna ocena raportu. Zwłaszcza oceny czy raport zawiera wszystkie problemy środowiskowe.

Po całym wystąpieniu można jasno i klarownie powiedzieć, że raport środowiskowy sporządzony dla inwestycji dotyczącej instalacji do biologicznego przekształcania odpadów komunalnych w miejscowości Kolonia Warszawska zawiera szereg błędów i nieścisłości. Plany inwestora stoją w sprzeczności do zapisów raportu środowiskowego. Mieszkańcy dodatkowo byli bardzo źle informowani o rzeczowej instalacji. Mimo, że w raporcie oddziaływania na środowisko zapisano, że właścicieli firmy JARPER będą udzielać wszelkich informacji, a tymczasem właścicieli firmy zabrakło nawet na rozprawie administracyjnej…podobnie jak z resztą radnego Zenona Wójcika…

Mieszkańcy podsumowując rozprawę zaprezentowali swoje stanowisko – Naszym celem jest zabezpieczenia przyszłości naszych dzieci i wnuków. Dlatego potrzebne jest wprowadzenie zakazu instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów na terenie całej gminy Lesznowola. Na sali rozbrzmiały gromkie brawa !. W swoim stanowisku napisali – Walczymy o nasze bezpieczeństwo, zdrowie, status materialny. Nie zgadzamy się na dewastację środowiska przyrodniczego !. Nie chcemy być drugim Radiowem czy Nadarzynem. Wszyscy życzymy mieszkańcom Kolonii Warszawskiej, Stefanowa i Jabłonowa wygranej w tej jakże ważnej sprawie, która może wpłynąć na przyszłość gminy Lesznowola !.

SAMSUNG

 

Podczas rozprawy administracyjnej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Lesznowola było obecnych ponad 80 mieszkańców sołectwa Stefanowo i Jabłonowo.

Z wyrazami szacunku

Kamil Myszyński

Komentuj