Wszystkie wydarzenie związane z Gminą Lesznowola w Powiecie Piaseczyńskim
czwartek Luty 23rd 2017
Subiektywne podsumowanie wydarzeń Kamila M.

Treści własne

Archiwa

Gmina Lesznowola: Punkt Selektywnej Zbiórki Naszych Pieniędzy…

Ministerstwo Środowiska zaczęło sprawdzać, które gminy uchylają się od obowiązku tworzenia Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na własnym terenie. Warto przypomnieć, że PSZOK to miejsce na terenie gminy w którym mieszkańcy mogą zostawić odpady komunalne, zebrane w sposób selektywny. W województwie mazowieckim utworzono 208 takich punktów. Niestety ilość utworzonych PSZOK-ów na terenie województwa nie odpowiada ilości gmin, bo tych jest 314. Mimo tego ministerstwo nie planuje zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie wprowadzenia mechanizmów dyscyplinujących gminy w związku z nieutworzeniem Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Gmina Lesznowola należy do 106 gmin, które nie utworzyły własnego PSZOK-u i korzystają z sąsiedniej instalacji zlokalizowanej w Piasecznie przy ul. Technicznej.

Serial związany z utworzeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Lesznowola trwa już od jesieni 2014 roku. Tuż po wyborach samorządowych otrzymałem odpowiedź na pismo dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Lesznowola. Ciekawy w tym temacie jest ten fragment – „Nadwyżka z tytułu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostanie przeznaczona w projekcie budżetu na 2015 r. na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Pragnę jednocześnie podkreślić, iż jest to obowiązek gminy wynikający z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”. Te plany nie zostały zrealizowane, bo na IX sesji Rady Gminy Lesznowola zdecydowano o nowelizacji budżetu gminy na rok 2015. Dokonano między innymi zmian w dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska. Decyzją Rady Gminy z dnia 20 maja 2015 r. zmniejszono nakłady finansowe o 1 mln zł na inwestycję polegającą na wybudowaniu punktu selektywnego zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK). W roku 2015 planowano tylko wykonanie projektu budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych za 270 tys. zł. Nawet to okazało się fiaskiem o czym informuje nas kolejne pismo z dnia 9 lutego 2017 r. – „Na dzień dzisiejszy Gmina Lesznowola nie posiada projektu budowy PSZOK, ponieważ projekt powinien być dostosowany do możliwości realizacji w określonej lokalizacji w terenie. Sporządzenie tego projektu mogłoby się okazać ryzykowne i mogłoby się okazać nieuzasadnionym wydatkiem środków publicznych”. Co zaskakujące Gmina Lesznowola nie posiada nawet odpowiedniej lokalizacji, na której byłaby możliwość budowy PSZOK-u…

Dlaczego to jest tak ważne dla lesznowolskich podatników? Otóż w ostatnich trzech latach funkcjonowania nowego systemu tzw. śmieciowego w Gminie Lesznowola sporo przepłaciliśmy: 2013 r. – (579 391,25 zł), 2014 r. – (514.746,14 zł), 2015 r. – (527.086,59 zł), 2016 r. – (110 583,33 zł). Kiedy podliczymy wszystkie te wpływy, które przewyższyły funkcjonowanie całego systemu tzw. śmieciowego w Gminie Lesznowola to wyjdzie nam całkiem spora suma, którą nasz Urząd Gminy zaoszczędził – 1 731 807,31 zł. Według zapewnień urzędu cała ta kwota znajduje się na rachunku bankowym.

Brak PSZOK-u na terenie Gminy Lesznowola urząd tłumaczy w następujący sposób – „Pragnę jednocześnie podkreślić, że obowiązkiem Gminy jest zapewnienie jej mieszkańcom dostępu do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, co nie oznacza, że Gmina ma obowiązek wybudowania go na własnym terenie (art. 3 ust. 2 pkt. 6 oraz ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Obecnie obowiązek ten Gmina Lesznowola realizuje w oparciu o umowę Nr ROK 271.1.2017 z dnia 20 grudnia 2016 r. zawartą z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Suez Piaseczno”. Niestety kłóci się to z informacją jaką udzielił Urząd Gminy w odpowiedzi na pismo z dnia 3 listopada 2014 r. przypomnijmy te słowa – „Nadwyżka z tytułu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostanie przeznaczona w projekcie budżetu na 2015 r. na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Pragnę jednocześnie podkreślić, iż jest to obowiązek gminy wynikający z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”. Warto zauważyć, że w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wskazano dwa warunki jakie ma spełniać PSZOK:
1) zapewniać musi łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy,
2) zapewniać musi przyjmowanie co najmniej takich odpadów komunalnych jak:
* przeterminowane leki i chemikalia,
* zużyte baterie i akumulatory,
* zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
* meble i inne odpady wielkogabarytowe,
* zużyte opony,
* odpady zielone,
* odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.

W przypadku PSZOK-u w Piasecznie trudno mówić o łatwym dostępie dla wszystkich mieszkańców Gminy Lesznowola…Wystarczy przyjrzeć się odległości jaka dzieli miejscowość Garbatka, która znajduje się na południowym-zachodzie Gminy Lesznowola z Piasecznem. Jest to, aż 21 kilometrów jakie musi pokonać mieszkaniec, który chce zostawić w PSZOK-u selektywnie zebrane odpady komunalne. Oczywiście Gmina Lesznowola w ramach opłaty śmieciowej organizuje dwa razy do roku odbiór odpadów wielkogabarytowych. Jednak czasami w naszym domostwie po prostu brakuje miejsca na przetrzymywanie zużytego sprzętu elektronicznego czy też mebli. Dlatego często sami jedziemy z odpadami do PSZOK-u, ponosząc dodatkowe koszty związane z tzw. systemem śmieciowym.

Co ciekawe nasza gmina ponosi także opłaty związane z funkcjonowaniem PSZOK-u w Piasecznie. Za prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Lesznowola oraz zagospodarowanie odpadów tam zebranych poniesiono następujące koszty: 2014 r. – (62 376,00 zł netto) za 9 m-cy, 2015 r. – (126 000,00 zł tj. 10 500,00 zł), 2016 r. – (126 000,00 zł tj. 10 500,00 zł). Łącznie na funkcjonowanie PSZOK-u w Piasecznie wydaliśmy – 314 376,00 zł. Gdyby powstał Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Lesznowola, to te koszty mogłyby znacząco zmaleć.

Na koniec dla mieszkańców Gminy Lesznowola jest także dobra informacja – „Urząd rozważy możliwość dostarczania właścicielom nieruchomości zamieszkałych odpowiednich worków na wybrane frakcje odpadów zbieranych selektywnie. Decyzję podejmie Rada Gminy Lesznowola”. Warto dodać, że nasi sąsiedzi z Piaseczna otrzymują od gminy po 1 worku miesięcznie na odpady surowcowe (suche) i szkło. W okresie kwiecień – listopad na bioodpady i odpady zielone – maksymalnie do 32 szt. worków na rok.

Zamieszanie związane z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Lesznowola nadal trwa! Mimo wielu zapewnień i planów nie doszło do powstania PSZOK-u na terenie gminy…Aktualnie mamy tymczasowe rozwiązanie i podpisaną umowę na odbiór odpadów zebranych selektywnie przez PSZOK w Piasecznie. Jednak ustawa przewiduje tylko dwie możliwości funkcjonowania PSZOK-ów. Pierwszy to oczywiście budowa własnego punktu, a drugi to współpraca samorządów i stworzenie wspólnego punktu przez więcej, niż jedną gminę. Gmina Lesznowola podjęła nawet takie działanie, ale Gmina Nadarzyn, Gmina Piaseczno czy Gmina Tarczyn w chwili organizowania PSZOK-u nie były i obecnie nie są zainteresowane wspólnym przedsięwzięciem. Warto zauważyć na koniec, że prawo zabrania gminom czerpania zysków z tzw. opłaty śmieciowej, a jeżeli nadwyżka się pojawi to pieniądze z niej powinny zostać zagospodarowane na inne cele, np. usprawnienie systemu. Nasze środki finansowe z tytułu nadwyżki są zgromadzone na rachunku bankowym.

Autor: Kamil Myszyński

042

UG Lesznowola: Raport strażniczy rozpatrywany przez sąd

W dniu 7 lutego 2017 roku w Sądzie Okręgowym w Warszawie odbył się kolejny przewód sądowy dotyczący opublikowanego w lutym 2016 roku, raportu strażniczego stowarzyszenia Pełnoprawni Obywatele KWIRYTA. Gmina Lesznowola wniosła sprawę do sądu cywilnego, bo uznała, że raport strażniczy zawiera szereg nieprawdziwych informacji i insynuuje. Co budzi niepokój mieszkańców i potencjalnych inwestorów.

Na początku rozprawy sąd poprosił obydwie strony postępowania o zajęcie stanowiska w sprawie. Zarówno Gmina Lesznowola jak i Stowarzyszenie Pełnoprawni Obywatele KWIRYTA podtrzymali swoje stanowiska i wszystkie zawarte w nim wnioski dowodowe. Na początku rozprawy głos miała Wójt Gminy Lesznowola Pani Maria Jolanta Batycka-Wąsik, która odniosła się do raportu i sytuacji finansowej Gminy Lesznowola. Raport stowarzyszenia KWIRYTA, który ukazał się w lutym 2016 roku zawiera szereg nieprawdziwych informacji, szereg zarzutów i insynuacji pod adresem działania organów gminy. Co wywołuje wśród naszych mieszkańców, partnerów i inwestorów wiele niepokoju i obaw – rozpoczęła swoje wystąpienie Wójt Gminy Lesznowola.

Nieprawidłowości, które są wyeksponowane w raporcie są cyniczne i pozwolę sobie do każdego z tych uwag, zarzutów odnieś się. Wójt Gminy na początku odniosła się do rzekomej utraty płynności finansowej w 2012 roku spowodowanej nieodpowiedzialną decyzją Wójta Gminy o budowie Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle. Wójt zauważyła, że decyzja o budowie Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle zapadła w 2007 roku i już w budżecie roku 2007 zostały uchwalone przez Radę Gminy Lesznowola środki finansowe na wykonanie projektu i budowę CEiS-u. Natomiast informacja, która jest w raporcie brzmi, że utrata płynności finansowej w roku 2012, jest z tego właśnie powodu. Dalej Pani wójt przedstawiła cały proces inwestycyjny związany z budową szkoły i problemów jakie napotkała gmina w tym cały procesie z jednym z inwestorów, który nie rokował na dokończenie szkoły w wyznaczonym terminie. Podniesiona została także kwestia podwyżki podatku VAT z 22 na 23% – Rzeczywiście wartość tego zadania uległa zdecydowanemu wzrostowi, ale to nie było w żadnej mierze powodem rzekomej utraty płynności finansowej – podkreśliła Pani wójt.

W dalszej części swojej wypowiedzi Wójt Gminy odniosła się do zaplanowanych dochodów finansowych do budżetu roku 2013 z tytułu sprzedaży gruntów komunalnych: w Magdalence, w Wólce Kosowskiej, w Zamieniu i również w Mysiadle. Dochody z tytułu sprzedaży gruntów zaplanowano w budżecie gminy na poziomie 30 mln zł. Regionalna Izba Obrachunkowa po otrzymaniu projektu budżetu po 15 listopada 2012 roku zgodnie z procedurą zaopiniowała negatywnie tenże projekt budżetu. Uzasadniając, iż zaplanowaliśmy zbyt duże środki finansowe z tytułu sprzedaży gruntów i zasugerowała, że dochody można wprowadzić wówczas, kiedy dojdzie już do faktycznej sprzedaży gruntów i nieruchomości. W roku 2012 ogłaszaliśmy szereg przetargów na sprzedaż nieruchomości. Jednak stagnacja na rynku nieruchomości w roku 2012 spowodowała, iż pomimo kliku przetargów, które ogłaszaliśmy nie doszło do zbycia gruntów. Dlatego zaplanowaliśmy, że tą sprzedaż zrealizujemy w roku następnym. Skorygowaliśmy projekt budżetu zmniejszając dochody z tytułu sprzedaży gruntów i Rada Gminy uchwaliła budżet na rok 2013. Do tego projektu Regionalna Izba Obrachunkowa już nie miała żadnych wątpliwości – zakończyła ten wątek Pani wójt.

Kolejna kwestia, którą stowarzyszenie KWIRYTA podnosi w swoim raporcie dotyczy sprzedaży gruntów w Mysiadle i związanymi z tymi dochodami. Zgodnie z procedurą każda tego typu transakcja poprzedzona jest procedurą przewidzianą w ustawie o nieruchomościach. Wcześniej oczywiście jest operat szacunkowy. Po otrzymaniu tych terenów w 2011 roku wykonaliśmy szereg działań dotyczących przygotowania tych gruntów pod procesy inwestycje – Dokonaliśmy opracowania i uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy, następnie uchwaliliśmy plan przestrzennego zagospodarowania oraz wykonaliśmy koncepcję zagospodarowania tych terenów. Aby móc prowadzić transakcję z naszymi partnerami w takim kontekście, aby byli świadomi od początku, co na tych terenach gmina chce, aby było realizowane – przedstawiła cały proces Wójt Gminy. Na części tych terenów jest możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, a na drugiej pod szeroko rozumianą działalność społeczną. Bardzo ważną kwestią jest zawarcie przez Gminę Lesznowola umów przedwstępnych na użytkowanie części tych nieruchomości – podkreśliła Wójt Gminy. Zgodnie z wymogami prawa w części grunty zostały oddane w użytkowanie zwykłe na okres 30 lat dla różnych podmiotów gospodarczych. Najbardziej atrakcyjne tereny, czyli te położone z biegiem ulic: Geodetów i Puławskiej zostały oddane w użytkowanie firmie Black Red White na podstawie umowy przedwstępnej. Kolejne grunty zostały przekazane w użytkowanie firmie Selgros. Bardzo atrakcyjne tereny, które nie wymagają nowego układu drogowego między ulicą Kuropatywy, a ulicą Puławską. Natomiast dwa pozostały obszary, zarówno po jednej jak i drugiej stronie ulicy Puławskiej zostały przekazane firmą SETE i SENA. Są to obszary mniej atrakcyjne z tego względu, iż bez nowego układu komunikacyjnego. Co jest tutaj istotne? – sama zadała pytanie Pani wójt. W raporcie insynuuje się, iż jeśli chodzi o dwie firmy SENA i SETE. Zostały wybrane oferty, które są niekorzystne dla gminy. Tutaj pojawia się zarzut niegospodarności Wójta Gminy. Zarzut brzmi w ten sposób, że Wójt Gminy wybrała ofertę niekorzystną, niższą cenowo zamiast oferty korzystnej według stowarzyszenia KWIRYTA z wyższą ceną. Jest to zarzut nieuprawniony, bo wybór oferty zawsze dokonuje Komisja Polityki Gospodarczej i Komisja Polityki Gospodarczej analizowała szczegółowo jedną i drugą ofertę. Istotnie było tak, że jedna z ofert miała wyższą cenę, ale warunki wpłaty kwot finansowych były zdecydowanie mniej korzystne, niż oferty, która zawierała cenę niższą. Dlatego też została wybrana oferta z niższą ceną – podkreśliła Pani wójt.

Nie zabrakło także odniesień Wójt Gminy Lesznowola do umorzeń podatkowych dla firm i osób fizycznych. Często zdarza się tak, że od osób fizycznych i prawnych wpływają wnioski o umorzenie podatków. Każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie na podstawie ustawy o ordynacji podatkowej i organ podatkowy analizuje wszelkie okoliczności. Na podstawie oceny tych okoliczności podejmuje decyzję o umorzeniu podatków. Miała miejsce taka sytuacja, że kilka firm wymienionych w raporcie stowarzyszenie KWIRYTA miała umorzone podatki w skali lat: (2012-2013-2014-2015), to jest kwota niewielka w porównaniu do innych podmiotów gospodarczych. Zawsze staram się wychodzić naprzeciw przedsiębiorcom jeżeli umorzenie podatków może spowodować, że ich sytuacja zdecydowanie się poprawi. Jednak zarzut, który pojawia się w raporcie insynuuje, iż to są powiązania Wójta Gminy z firmami, ponieważ Wójt Gminy umarzał podatki i później miał jakieś rzekome zobowiązania. Dlatego oddał w użytkowanie grunty firmą powiązanym z tymi firmami, które aplikowały o umorzenie podatku. Uważam, że ten zarzut jest całkowicie nieprawdziwy – stanowczo zareagowała Pani wójt.

Kolejna kwestia dotyczy wynagrodzeń pracowników gminy. W raporcie pojawiła się taka informacja, iż wynagrodzenia pracowników gminy na przestrzenni lat (2011-2015) wzrosły, aż o 87%. To wywołało niesamowity niepokój, niesamowitą burzę wśród naszych mieszkańców. Dlatego, że tak wysokie wzrosty wynagrodzeń mają miejsce. Otóż sytuacja była następująca, nie 87%, tylko o 20% mniej. Oczywiście wśród tej klasyfikacji są nie tylko wynagrodzenia pracowników, ale również wynagrodzenia pracowników jednostek organizacyjnych gminy. Także pracowników oświaty (nauczycieli, pracowników administracji, obsługi) i w roku 2012 w związku z nowymi zadaniami gmina musiała zorganizować referat odpadów komunalnych. Same wydatki związane z administracją oscylują co roku w okolicach 9%. To jest poziom, który nie zmienia się od kilku lat.

Kolejny zarzut w raporcie, że Gmina Lesznowola jest bardzo zadłużona i grozi jej bankructwo, a także zarząd komisaryczny. To wszystko jest konsekwencją działania Wójt Gminy, Rady Gminy, która bezrefleksyjnie akceptuje wszystkie propozycje Wójta Gminy. Stan faktyczny jest następująco – Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej są dostępne. Dzisiaj zadłużenie gminy to jest 4,6% przy możliwym maksymalnym wskaźniku 17%, czyli mamy możliwość zawierania kolejnych zobowiązań. Ponadto nieprawdziwa informacja, która pojawiła się w raporcie brzmiała, iż na koniec 2015 roku, gmina zakończyła swój budżet wynikiem ujemnym ponad 30 mln zł. Kiedy stan faktyczny jest taki, że gmina zakończyła swój budżet na koniec roku nadwyżką budżetową w wysokości 4 mln zł. Ta informacja również spowodowała wiele niepokoju i dyskusji wśród naszych mieszkańców.

Stowarzyszenie KWIRYTA prorokuje, iż bankructwo Gminy Lesznowola wcześniej, czy później nastąpi. Gdyż Gmina Lesznowola oddała w użytkowanie część gruntów w Mysiadle w stosunku do których toczą się procesy sądowe i, że gmina będzie musiała te zaliczki zwrócić. To spowoduje, że bankructwo gminy i zarząd komisaryczny jest sprawą przesądzoną. Otóż jeśli chodzi o grunty, których właścicielem jest gmina, to decyzja komunalizacyjna jest w obiegu prawnym. Aktualnie toczą się postępowania sądowe, zarówno przed Sądem Administracyjnym jak również przed Sądem Cywilnym. W kwestii określenia w sposób ostatecznych tytułu prawnego do tych gruntów. Trudno dzisiaj przesądzać jakie decyzję będą sądów w tej sprawie, bo sądy są niezawisłe. Stowarzyszenie KWIRYTA straszy mieszkańców, że na pewno to nastąpi, ponieważ szereg orzeczeń w postępowaniu administracyjnym gmina przegrała. Natomiast rzeczywistość jest taka, że kończy się postępowanie pomiędzy Skarbem Państwa, a przedstawicielami następców prawnych, którzy prezentują swoja legitymację roszczeniową do tych gruntów. Warto dodać, że nie do całość gruntów, tylko do ich części. Sprawy w sądzie cywilnym jednoznacznie przesądzą jak ta sprawa będzie wyglądała. W związku z tym byłabym wdzięczna gdyby stowarzyszenie mogła uzbroić się w cierpliwość w tej sprawie. Ponadto chciałam zauważyć, że jesteśmy odpowiedzialnym samorządem. Gmina Lesznowola wraz ze swoją Kancelarią Prawną, również przewiduje różne scenariusze. Jest również brany pod uwagę scenariusz negatywny. Gdybyśmy tego nie czynili, to byśmy byli nieodpowiedzialni. Jeżeli okazałoby się, że scenariusz sądowy jest dla nas niekorzystny to jesteśmy wstanie rozliczyć się z naszymi partnerami i zaliczki finansowe zwrócić. Jedynym dyskomfortem dla nas byłoby w przypadku zwrotu zaliczek, że musielibyśmy ograniczyć w części katalog inwestycyjny.

Po wystąpieniu sąd zaczął zadawać pytania Pani wójt dotyczące treści raportu stowarzyszenia KWIRYTA. Jedno z pytań dotyczyło zwracania się stowarzyszenia do gminy o udostępnienie dokumentów – Czy stowarzyszenie zwracało się o udostępnienie dokumentacji? W trybie informacji publicznej, jakiś dokumentów, które były podstawą do sporządzenia tego raportu? Stowarzyszenie tak jak każdy inny podmiot jak również osoba fizyczna zwraca się bardzo często o udostępnienie informacji publicznej. Jest traktowane jak każdy inny partner czy podmiot i oczywiście w ramach swoich obowiązków każdy pracownik udziela takiej informacji. Chyba, że jest jakąś wątpliwość co do tego czy jest to informacja prosta czy też przetworzona. Jeśli przetworzona to wówczas zawsze zasięga opinii Kancelarii Prawnej. Część informacji stowarzyszenie otrzymywało, a część informacji nie otrzymywało i wniosek kończył się decyzją odmowną. Tutaj taką sporną kwestią było występowanie do nas przez stowarzyszenie o udostępnienie umów przedwstępnych dotyczących użytkowania gruntów w Mysiadle. My odmówiliśmy udostępnienia tych dokumentów, ponieważ nasza Kancelaria Prawna uznała, iż akty notarialne kierują się swoim terminem prawnym. Ustawa o prawie notarialny jednoznacznie mówi w jakich okolicznościach i komu można udostępniać akty notarialne. Dlatego odmówiliśmy, jednak to nie była kwestia złej woli. Tylko korzystanie z obowiązujących przepisów prawa.

W dalszej części rozprawy stowarzyszenie KWIRYTA mogło zadawać swoje pytania skierowane do Wójt Gminy Lesznowola. Czy Regionalna Izba Obrachunkowa w swoich opiniach decyzjach, wypowiadała się kiedykolwiek w kwestii gospodarności, celowości wydatków i w ogóle działalności organu wykonawczego gminy? Zgodnie z przepisami prawa Regionalna Izba Obrachunkowa nie wypowiada się na temat gospodarności i celowości, gdyż jest to kompetencja gminy – odpowiedziała Pani wójt. Dlaczego oświadczyła Pani w piśmie procesowym do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 10 lipca 2015 roku, że Gmina Lesznowola nie sporządza bilansów skonsolidowanych? W szczególności za rok 2013 i 2014. pomimo że taki bilanse były przesyłane przez panią do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Szanowny Panie Prezesie, to było już wyjaśniane to był oczywisty błąd. Czy Pani, bądź ktokolwiek inny z pracowników badał sytuację finansową i prawną firm: SETE i SENA przed podpisaniem z nimi umów? Padła lakoniczna odpowiedź ze strony Pani wójt – TAK. Czy nie budziło Pani wątpliwości w momencie podpisania umowy z firmę SENA, że ta firma w dniu 29 września 2014 roku nie była zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym? Nie chciałabym się wypowiadać na temat prawa kodeksu spółek handlowych. Natomiast wiem od moich prawników, że dzisiaj nie jest to nic nagannego. Dla nas jako dla gminy najważniejszą kwestią była wpłata środków finansowych i zapisy w umowie przedwstępnej z których wynika, że firma będzie realizowała to co wynika z koncepcji zagospodarowania. Dlaczego w planach finansowych i Wieloletniej Prognozie Finansowej do roku 2025 nie zaplanowano wydatków na dokończenie Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle? Dlatego, iż w międzyczasie nastąpiła zmiana w systemie edukacji. Musieliśmy zabezpieczyć miejsca w szkołach dla dzieci w wieku 6-letnim. W związku z tym musieliśmy natychmiast podejmować decyzje i przeznaczyć środki finansowe, aby zabezpieczyć powierzchnie dydaktyczne dla naszych najmłodszych mieszkańców. W między czasie powstała filia szkoły w Zgorzale, w której uczą się w tej chwili dzieci do klasy pierwszej. To jest inwestycja, która kosztowała około 6 mln zł. Ponadto wydzierżawiliśmy od osoby prawnej budynek szkoły w Mysiadle. Jeśli chodzi o II etap Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle to dzisiaj w świetle nowej reformy edukacji mamy oddech. W międzyczasie gmina zakupiła w Nowej Iwicznej prawie 0,5 ha gruntu z przeznaczeniem pod rozbudowę Zespołu Szkół w Nowej Iwicznej. Będziemy realizować tą inwestycję w najbliższym czasie. Również w Zamieniu, gdzie mamy już wykonany projekt techniczny i za chwilę rozpoczniemy działania dotyczące budowy tej szkoły. Dlaczego to jest tak ważne? To jest ważne, ponieważ w obwodzie szkoły Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle są dzieci z Zamienia i ze Zgorzały. Podjęliśmy działania całkowicie uzasadnione, żeby zabezpieczyć dla najmłodszych dzieci powierzchnie dydaktyczne. Co wcale nie oznacza, że odstąpiliśmy od realizacji II etapu Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle. W momencie, kiedy pojawią się nadzwyczajne środki finansowe, a takie staramy się pozyskać choćby ze zwrotu VAT-u od naszych gminnych inwestycji. Oczywiście te środki będziemy gromadzić, aby dokończyć naszą piękną szkołę – dodała Pani wójt.

Sąd zaczął zadawać pytania skierowane do Pana Jacka Barcikowskiego Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Pełnoprawni Obywatele KWIRYTA. Najważniejsze pytanie dotyczyło kwestii publikacji raportu – Co było asumptem do publikacji raportu? Dlaczego ten raport w ogóle opublikowano? Główną przyczyną było to, że wcześniej Ja i stowarzyszenie, a także inne osoby próbowały uzyskać szereg informacji w trybie dostępu do informacji publicznej. Tych informacji, ani Ja, ani stowarzyszenie nie uzyskiwało. Śledząc coraz głębiej natykaliśmy się na coraz więcej wątpliwości, które chcieliśmy wyjaśnić. Nie udawało się tego zrobić. W związku z tym próbowaliśmy pozyskiwać informację z różnych innych źródeł, nie tylko z gminy, ale też Regionalnej Izby Obrachunkowej, z dokumentacji, która jest zawarta w Krajowym Rejestrze Sądowym, w internecie, w Prokuratorii Generalnej, w Ministerstwie Cyfryzacji. Jakie konkretnie materiały, dokumenty były podstawą do sporządzenia treści tego raportu? Listę tych dokumentów wymieniliśmy na końcu tegoż raportu. Było to kilkadziesiąt dokumentów źródłowych na podstawie których były formułowane wątpliwości, pytania, czy jakieś opinie, bo należy to odróżnić. Mam wrażenie, ze powódka nie odróżnia naszych opinii, które wyrażało stowarzyszenie od faktów poddanych w raporcie. Skąd nazwa raportu strażniczy? Z takiej nomenklatury, że działania strażnicze mają na celu uzyskania różnego rodzaju informacji w ramach ustawy o dostępie do informacji publicznej. Stowarzyszenia i osoby starają się ustalić pewne fakty, które dotyczą działalności organów jednostek samorządów terytorialnego i poniekąd stąd nazwa raportu strażniczy – zauważył Jacek Barcikowski. Czy znane są Panu reakcję na ten raport, nie chodzi mi o gminę, chodzi mi bardziej o mieszkańców? Czy do Państwa jako stowarzyszenia zgłaszały się jakieś osoby, które wyrażały swoje zaniepokojenie, bądź też dezawuowały sposób zarządzania gminą przez stronę powodową? Tak oczywiście. Wiele osób niejako gratulowało nam, że zwróciliśmy uwagę na to co dzieje się w gminie. Część osób zwracała się nawet z prośbą o udostępnienie i publikację tych materiałów. W tym jeden z radnych. Każda osoba, która poprosiła o jakikolwiek komentarz do tego, dodatkowy, albo poddanie materiałów źródłowych, żeby zweryfikować pewne rzeczy to je otrzymywała. W aktach sprawy jest przykładowy taki e-mail z wysłaniem do Radnego Gminy Lesznowola pełnej dokumentacji, zbioru dokumentów na których ten raport był oparty.

Cała sprawa przed Sądem Okręgowym w Warszawie trwała ponad 3, 5 godziny. Materiał procesowy jest bardzo obszerny. Starałem się Państwu zaprezentować jak najlepiej obraz tej rozprawy na podstawie właśnie tego artykułu. Kolejna sprawa odbędzie się w dniu 15 maja 2017 roku.

Autor: Kamil Myszyński

003

Łazy: Nowy bankomat w ciągu miesiąca!

Dobra wiadomość od Banku Spółdzielczego w Tarczynie. Będzie nowy bankomat na terenie miejscowości Łazy.

Odpowiedź banku:

Dzień dobry,
Uprzejmie Pana informujemy, że w Łazach została zlikwidowana placówka Banku Spółdzielczego w Tarczynie.
Bankomat był częścią placówki bankowej. Szukaliśmy innego miejsca na posadowienie bankomatu w Łazach, co nie było łatwe. Dzisiaj, możemy Pana zapewnić, że w ciągu 1 miesiąca będzie działał bankomat Banku Spółdzielczego w Tarczynie z funkcją wpłatomatu w Łazach przy Alei Krakowskiej 205.

Z poważaniem,
Zarząd Banku spółdzielczego w Tarczynie

007 małe zdjęcie

Powiat Piaseczyński: Bezpłatne przejazdy dla dzieci, ale z pewnymi zastrzeżeniami

Dzisiaj pojawiła się informacja dotycząca darmowych przejazdów w komunikacji miejskiej m.st Warszawy dla uczniów klas podstawowych i gimnazjalnych z dniem 1 września 2017 r. W związku z tą inicjatywą skierowałem zapytanie dotyczące 2 strefy biletowej. Czy takie ulgi będą dostępne także dla miejscowości podwarszawskich. Otrzymałem odpowiedź od rzecznika ZTM-u Igora Krajnowa:

„Panie Redaktorze,

Obu stref biletowych. Ale z pewnymi zastrzeżeniami. Dziecko mieszkające w Warszawie i uczące się w Warszawie będzie miało bezpłatne przejazdy. Dziecko mieszkające w Warszawie i uczące się poza Warszawą również będzie miało bezpłatne przejazdy. Dziecko mieszkające poza Warszawą i uczące się w Warszawie także będzie mogło podróżować bezpłatnie. Natomiast dziecko mieszkające poza Warszawą i uczące się poza Warszawą będzie musiało kasować bilety jak dotychczas”

To bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców podwarszawskich miejscowości.

Bezpłatna komunikacja miejska dla uczniów

Łazy: Kolejny wypadek na Al. Krakowskiej…

Niestety znowu doszło do bardzo poważnego wypadku na Al. Krakowskiej w miejscowości Łazy. Tym razem do kolizji samochodowej doszło przy przejściu dla pieszych na wysokości ul. Podleśnej. Miejsce wypadku wyglądało makabrycznie! Jeden zastęp Straży Pożarnej blokował jeden pas ruchu w kierunku Warszawy, a drugi pędził na sygnale przez ul. Łączności w Łazach. Wielokrotnie prosiliśmy Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie o poprawę naszego bezpieczeństwa. Zwłaszcza ruchu pieszo-rowerowego. Dzisiejszy dzień to kolejna lekcja dla GDDKiA w Warszawie. Dlaczego warto nam pomóc jako społeczności lokalnej miejscowości Łazy.

002 bez numerów tablicy

Mysiadło: Krotki termin na składanie wniosków o wymianę pieców

Informacja dla mieszkańców Gminy Lesznowola dotycząca wymiany pieców.

Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił nabór otwarty do programu „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni”. W ramach programu, gminy mogą wystąpić w imieniu mieszkańców o pomoc finansową w formie dotacji. W związku z powyższym, w przypadku zainteresowania mieszkańców programem, Gmina Lesznowola złoży zbiorczy wniosek o dotację:

I. Rodzaj przedsięwzięcia – modernizacja indywidualnych źródeł ciepła tj.:
* wymiana pieca węglowego na piec gazowy
* lub pieca gazowego wyprodukowanego przed 2006 r. na piec gazowy o wyższej sprawności wytwarzania ciepła.

II. Wysokość dotacji
* do 75% kosztów kwalifikowanych, jednakże nie więcej, niż 5 000 zł (brutto) dla jednego gospodarstwa domowego (min. 25% kosztów kwalifikowanych i 100% kosztów niekwalifikowanych pokrywa Mieszkaniec – zobowiązanie mieszkańca na podstawie podpisanej umowy z gminą).

III. Rodzaje kosztów:
Koszty kwalifikowane (koszty objęte dotacją) obejmują wyłącznie:
* koszt zakupu kotła z elementami dodatkowymi tj. zasobnikiem c.w.u., koszt czujnika tlenku węgla (czadu).
Koszty niekwalifikowane (koszty nieobjęte dotacją, po stronie mieszkańca):
* opinia kominiarska dotycząca przystosowania kotłowni i przewodu kominowego do instalacji pieca gazowego,
* koszt przygotowania dokumentacji technicznej stanowiącej element realizacji inwestycji,
* demontaż starej instalacji źródła ciepła,
* zakup i montaż nowej instalacji technologicznej kotłowni wraz z niezbędną aparaturą kontrolno-pomiarową, instalacją elektryczną w obrębie kotłowni oraz zbiornikami na paliwo,
* wkład kominowy,
* roboty instalacyjne wewnątrz obiektów – modernizacja instalacji c.o. i c.w.u.,
* koszt przyłącza do sieci,
* rozruch technologiczny instalacji i urządzeń,
* koszt nadzoru nad realizacją inwestycji.

IV. Warunki uczestnictwa w programie:
* program dotyczy osób fizycznych posiadających tytuł prawny do lokalu.
* program obejmuje wymianę pieca węglowego na gazowy, lub pieca gazowego wyprodukowanego przed 2006 r. na piec gazowy o wyższej sprawności wytwarzania ciepła.
* na posesji musi znajdować się przyłącze gazowe.
* modernizowane źródło ciepła jest jedynym zasobnikiem ciepła w gospodarstwie domowym.
Program nie dotyczy:
* modernizacji źródeł cierpła w nieruchomościach wykorzystywanych sezonowo (domki letniskowe),
* lokalizacji, w których prowadzona jest działalność gospodarcza.
Trwałość projektu wynosi 5 lat.

V. Wymagane dokumenty:
1. Deklaracje uczestnictwa mieszkańca w projekcie należy składać do dnia 6 lutego 2017 r. w kancelarii Urzędu Gminy Lesznowola: poniedziałek w godz. 9:30-17:30, wtorek-piątek w godz. 8:00-16:00.

VI. Działania po stronie gminy
* złożenie wniosku do WFOŚiGW w Warszawie o dotację na wymianę pieców dla mieszkańców (planowany termin złożenia wniosku przez gminę: 14 luty 2017 r.).
* w przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku (otrzymania dotacji) podejmowane są działania:
- podpisanie przez gminę z WFOŚiGW w Warszawie umowy o przyznanie dotacji,
- podpisanie przez gminę umowy z mieszkańcem,
- ogłoszenie przez gminę przetargu na zakup i dostawę pieców gazowych (na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych) – piece gazowe zakupuje dla mieszkańców gmina zgodnie z parametrami wskazanymi w deklaracji.

VII. Zobowiązania mieszkańca
* finansowane tj. pokrycie przez mieszkańca:
> części kosztów kwalifikowanych zgodnie z przyznaną dotacją z WFOŚiGW,
> oraz w całości kosztów niekwalifikowanych.
* Montaż pieca gazowego – najpóźniej w terminie do 20.10.2017 r.
* Nie dokonywanie modernizacji pieca w okresie 5 lat (trwałość projektu).
* Podpisanie przez mieszkańców z Inspektorem Nadzoru końcowego protokołu odbioru inwestycji.

VIII. Dokumentacja techniczna
1. Warunki przyłączenia – „Gazownia” PGNiG Sp. z o.o.
2. Akt własności
3. Projekt budowlany budynku
4. Mapa geodezyjna do celów projektowych
5. Projekt budowlany instalacji gazowej (4 egzemplarze)
6. Decyzja pozwolenia na budowę
7. Opinia kominiarska
8. Wykonanie instalacji wg projektu
9. Oświadczenie z próby szczelności (wykonawca)
10. Umowa o dostarczenie gazu z PGNiG Sp. z o.o. „Gazownia”

Harmonogram
30.01.2017 r. Spotkanie z Mieszkańcami dotyczące dotacji na wymianę pieców.
31.01 – 06.02.2017 r. Termin składania deklaracji uczestnictwa w projekcie do kancelarii Urzędu Gminy Lesznowola
14.02.2017 r. Złożenie przez Gminę Lesznowola wniosku do WFOŚiGW w Warszawie

Kontakt:
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa
te. 22 708-91-28, 22 708-92-08
ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 05-506 Lesznowola.

PODPISANIE UMOWY Z GMINĄ JEST WIĄŻĄCE
Warto dodać mieszkańcom, że podpisanie umowy na wymianę pieca z Gminą Lesznowola jest wiążące. Nie będzie już możliwości wycofania się z podpisanej umowy. Jest to o tyle ważne, że mieszkaniec podpisując umowę z gminą na wymianę kotła nie ma pewności jakiej marki będzie nowy piec. Gmina dopiero będzie przeprowadzać przetarg na postawie Ustawy o Zamówieniach Publicznych. Według zapewnień wicewójt Iwony Pajewskiej-Iszczyńskiej cena nie będzie jedynym kryterium tego przetarg – Przed przetargiem nie możemy pani powiedzieć jakiej marki to będzie piec. Do zamówienia wpiszemy różne parametry, punktację. Cena nie będzie jedynym warunkiem. Będzie też jakość, gwarancja, obsługa – podkreśliła wicewójt.

KRÓTKI TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW
W sprawie składania wniosków o dofinansowanie na wymianę pieców, dziwi krótki termin jaki zaproponowała Gmina Lesznowola mieszkańcom. Postanowiłem zbadać tą sprawę i skierowałem się na strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Otóż nabór na zadanie – Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni, nr zadania 2017-OA-8 obowiązuje od dnia 9 stycznia 2017 r. do wyczerpania alokacji – nie później niż do 29 września 2017 r….Stąd dziwi pośpiech Gminy Lesznowola w tej sprawie. Zbyt krótki czas możliwości składania wniosków o dofinansowanie spowoduje na pewno złożenie mniejszej ilości deklaracji na wymianę pieców na nowe. W Warszawie mieszkańcy mają zdecydowanie dłuższy termin na składanie wniosków o dofinansowanie do wymiany pieców. Od 12 stycznia 2017 r. mieszkańcy Warszawy mogą składać wnioski o dofinansowanie wymiany starych pieców węglowych na nowoczesne źródła ciepła opalane gazem. Warszawiacy będą mogli otrzymać od ratusza 7 tys. zł (dla gospodarstw domowych) dopłaty. – Jeśli mieszkańcy chcą ubiegać się o dofinansowanie w tym roku, muszą złożyć wniosek do 31 marca 2017 r. Jednak program jest wieloletni – to dopiero początek.

W PRZYSZŁYM ROKU BĘDZIE TAKŻE MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINASOWANIE
Według zapewnień na spotkaniu w Mysiadle w przyszłym roku Gmina Lesznowola także przystąpi do programu – Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni WFOŚiGW. Także jeśli Państwu nie uda się spełnić wszystkich kryteriów w tym roku. To warto przygotować pełną dokumentację na przyszły rok. Do Gminy Lesznowola kierujemy apel, aby w przyszłym roku został wydłużony czas możliwości składania wniosków o dofinansowanie na wymianę kotłów do 30 dni.

Autor: Kamil Myszyński

Piecyk już działa

Łazy: Bez bankomatu…

Mieszkańcy Łaz mają wyjątkowego pecha…W dniu 18 listopada 2016 roku zamknięto placówkę Banku Spółdzielczego w Tarczynie w miejscowości Łazy…A teraz na początku 2017 roku zniknął jedyny bankomat w miejscowości Łazy. Według informacji banku najbliższy bankomat Banku Spółdzielczego w Tarczynie znajduje się teraz w Wólce Kosowskiej w Chiński Centrum Handlowym ul. Nadrzeczna 14A, hala VI lok. D. Mieszkańcom Łaz pozostaje wybierać pieniądze w Lesznowoli, Wólce Kosowskiej, Jabłonowie, bądź Mrokowie. Jedna z największych miejscowości Gminy Lesznowola została bez bankomatu i filii banku…To bardzo zła wiadomość dla naszej społeczności!

007 małe zdjęcie

Powiat Piaseczyński: Nie proś świata aby się zmienił – - to Ty zmień się pierwszy

Podczas tegorocznej zimy ciągłe słyszymy następujące komunikaty – Zaleca się unikanie lub ograniczenie do minimum czasu przebywania na powietrzu, zwłaszcza przez kobiety w ciąży, dzieci i osoby starsze oraz przez osoby z astmą, chorobami alergicznymi skóry, oczu i chorobami krążenia. Należy unikać dużych wysiłków fizycznych na otwartym powietrzu i zaniechać palenia papierosów. W przypadku pogorszenia stanu zdrowia należy skontaktować się z lekarzem. Takie ostrzeżenia są zamieszczane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, samorządy lokalne czy też media. Wszystko po to, aby uchronić nas przed szkodliwymi pyłami zawieszonymi PM2,5 i PM10.
Tylko w styczniu było już kilkanaście sygnałów ze stacji pomiarowych o przekroczonych normach pyłów zawieszonych w powietrzu. Rekord padł w dniu 8 stycznia 2017 r. w stacji pomiarowej w Otwocku. Tego dnia normy pyłów drobnych 2,5 były przekroczone o 1184%! Stąd takie ostrzeżenia kierowane przez władze rządowe i samorządowe są dla mieszkańców na wagę złota i ich życia! Co ciekawe mieszkańcy podwarszawskich miejscowości mają zdecydowanie gorszą jakość powietrza od mieszkańców stolicy…

NAJWIĘKSZE ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA POD WARSZAWĄ…
Często chwalimy się naszym znajomym z Warszawy jakie to w powiecie piaseczyńskim mamy czyste powietrze, piękną naturę, Parki Krajobrazowe…Jednak przez kilkanaście dni w roku, walczymy w naszym powiecie ze smogiem. Czym jest smog? Według Wikipedii to nienaturalne zjawisko atmosferyczne polegające na współwystępowaniu zanieczyszczenia powietrza wskutek działalności człowieka oraz niekorzystnych zjawisk naturalnych: znacznego zamglenia i bezwietrznej pogody.
W okresie zimowym wiele gospodarstw domowych szukając oszczędności pali w swoich piecach właściwie czym popadnie: miał węglowy, malowane drewno, śmieci, plastiki, opony, gazety…Przez to wiele domów w okresie zimowym staje się drobnymi przedsiębiorstwami, w których utylizuje się wszystko, co zbędne i szybko się spali. Żeby nie być w tej kwestii gołosłownym wystarczy spojrzeć na jakość powietrza w Konstancinie-Jeziornej. Odkąd na początku stycznia 2017 roku, została zainstalowana stacja pomiarowa przy ul. Wierzejewskiego. Mamy dokładne odczyty stanu powietrza w powiecie piaseczyńskim. Ku zdumieniu wielu jego jakość pozostawia wiele do życzenia…Mimo tego, że Konstancin-Jeziorna ma status jedynego uzdrowiska na terenie województwa mazowieckiego! W dniu 28 stycznia 2017 roku o godz. 6:00 rano w Konstancinie odnotowano przekroczenie występowania pyłów drobnych PM2,5 o 520%!

JAKIE DZIAŁANIA PODEJMUJĄ GMINY?
Gminy powiatu piaseczyńskiego bardzo dobrze zdają sobie sprawę z zagrożeń jakie niesie dla mieszkańców smog. Dlatego podejmują wiele lokalnych działań. Przede wszystkim są to alerty udostępniane na gminnych stronach, a także poprzez gminny system sms, to edukacja i programy proekologiczne zachęcające młodzież do większej dbałości o czyste środowisko, a przede wszystkim dopłaty dla mieszkańców do wymiany starych pieców na nowe, bardziej ekologiczne spełniające wymagania 5 klasy emisji. Zapytaliśmy sześć gmin powiatu piaseczyńskiego o ich programy walki ze smogiem:

GMINA KONSTANCIN-JEZIORNA
Na terenie Gminy Konstancina-Jeziorny w dniu 9 stycznia 2017 roku została zainstalowana nowoczesna stacja pomiaru powietrza. Stacja została włączona do systemu monitoringu jakości powietrza prowadzonego przez Mazowiecki Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Dostępna jest także aplikacja – „Jakość powietrza w Polsce”, którą każdy zainteresowany może pobrać z Google Play lub App Store. Bieżące dane pomiarowe można także śledzić na stronie: www.konstancinjeziorna.pl w zakładce – „Czyste Powietrze”. Podjęto też konkretne działania dotyczące wymiany starych niskosprawnych i nieekologicznych kotłów i pieców węglowych zlokalizowanych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna na następujące, nowe źródła energii: kotły gazowe, olejowe i elektryczne. Dotacja będzie wypłacana ze środków budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna. Dofinansowanie będzie wynosić 50% poniesionych kosztów. Jednak nie więcej, niż 4 tys. zł brutto. Była też prowadzona akcja informacyjna dla mieszkańców odnośnie niekorzystnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie mieszkańców.

GMINA LESZNOWOLA
W marcu 2016 roku i w styczniu 2017 roku Wójt Gminy Lesznowola wystosowała apel do mieszkańców w sprawie zakazu i szkodliwości palenia węglem kamiennym i jego pochodnymi, takim jak koks i miał węglowy. Podjęto działania związane z ograniczeniem ilości dwutlenku węgla CO2, pyłów PM2,5 i PM10. Gmina zamierza także przystąpić do programu – „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni”. W ramach tego programu mieszkańcy zamieszkujący na terenie Gminy Lesznowola będą mogli otrzymać 75% dotacji na wymianę starego pieca na nowy. Jednak nie więcej, niż 5 tys. zł. Dotacją mogą być objęte przedsięwzięcia polegające na modernizacji indywidualnych źródeł ciepła tj. wymianie kotłów lub palenisk węglowych na gazowe, olejowe lub wymianie pieca gazowego na piec kondensacyjny o wyższej sprawności spalania. Szczegóły tego programu zamieszczone są na stronie – www.wfosigw.pl .
Gmina Lesznowola zamierza aplikować o w/w dotację. Aktualnie jest sporządzana dokładna lista mieszkańców zainteresowana tym projektem. Do Urzędu Gminy Lesznowola wpłynęło, aż 110 zgłoszeń od mieszkańców zainteresowanych otrzymaniem dotacji. Urząd prowadzi systematycznie akcje informacyjne dotyczące ochrony środowiska. W tym akcje edukacyjne dla młodzieży i mieszkańców w latach (2015-2016) jak: „As-y adepci segregacji”, czy „Dbamy o środowisko naturalne”. Gmina także na przełomie 2016/2017 zorganizowała dla mieszkańców spotkania dotyczące Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) i możliwości ich montażu we własnym gospodarstwie domowym.

GMINA PIASECZNO
Gmina Piaseczno podaje do publicznej wiadomości informacje o występującym na terenie gminy zanieczyszczeniu powietrza zarówno na stronie gminy – www.piaseczno.eu jak i na profilu na portalu społecznościowym facebook. Jeśli chodzi o wymianę starych pieców węglowych na bardziej ekologiczne, to istnieje możliwość uzyskania dotacji celowej na likwidację niskiej emisji w Gminie Piaseczno poprzez wymianę pieca. W celu likwidacji już istniejących emitorów od 2014 roku udzielana jest z budżetu gminy dotacja, dzięki której beneficjenci mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości 50% ceny kotłów gazowych, gazowo-olejowych lub olejowych. Natomiast w przypadku urządzeń grzewczych elektrycznych dotacja wynosi 60% ceny. W roku 2016 do wymiany pieca zakwalifikowało się 19 osób, w roku 2017 (na dzień dzisiejszy) nie wpłynęły jeszcze wnioski o udzielenie dotacji. Gmina Piaseczno informowała także o niekorzystnym wpływie zanieczyszczenia powietrza na zdrowie mieszkańców.

GMINA PRAŻMÓW
Gmina regularnie informuje mieszkańców o Alertach wydawanych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na stronach urzędu – www.prazmow.pl . W ostatnich dniach w związku z przekroczeniem poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10 poinformowano mieszkańców o czasie obowiązywania Alertu Poziom III, wysokości stężenia i jakości powietrza. W tym celu wykorzystano także gminny system sms. Skróconą informację wysłano do 1516 mieszkańców i sołtysów. Gmina Prażmów stara się także zwiększać świadomość ekologiczną mieszkańców. W latach (2013-2015) prowadzono trzy kampanie społeczne połączone z nagrodami dla najmłodszych: 2013 – Gminny Konkurs Ekologiczny „Czysta Gmina – czysty świat”; 2014 – Kampania edukacyjna „Czyste jutro w naszej gminie”; 2015 – Konkurs Ekologiczny „Czysta Gmina – czysty świat”. W zakresie działań dla mieszkańców dotyczących wymiany pieców węglowych na gazowe Gmina nie prowadziła własnych projektów, wspierała projekt gazyfikacji Gminy, w 2016 roku ubiegała się o dofinansowanie z RPO Województwa Mazowieckiego (Działanie 4.1 . Odnawialne źródła energii) montażu instalacji fotowoltaicznych lub powietrznych pomp ciepła dla grupy 52 gospodarstw domowych i Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego.

GMINA TARCZYN
Urząd Miejski w Tarczynie nie informuje mieszkańców o występującym na terenie gminy dużym zanieczyszczeniu powietrza (niniejsze informacje są dostępne na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska). Trwają prace związane z realizacją dofinansowania wymiany starych pieców węglowych. Urząd Miejski w Tarczynie nie przeprowadzał akcji informacyjnych dla mieszkańców odnośnie niekorzystnego wpływu powietrza na zdrowie mieszkańców.

GMINA GÓRA KALWARIA – brak odpowiedzi.

Warto dodać, że we wszystkich gminach powiatu piaseczyńskiego w których jest komunikacja miejska ze względu na występujący smog mieszkańcy mieli darmowe przejazdy komunikacją podmiejską w dniach: 15 grudnia 2016 roku i 9 stycznia 2017 roku.

W obecnych czasach gdy coraz częściej słyszy się o większych i mniejszych katastrofach ekologicznych, a zwłaszcza gdy dotyczą one najbliższego otoczenia, edukacja ekologiczna nabiera coraz to większego znaczenia. Zaczynamy kształtować postawy najmłodszych, zmieniać przyzwyczajenia dorosłych „czyniąc” ich świadomymi użytkownikami środowiska naturalnego. Nie proś świata aby się zmienił – - to Ty zmień się pierwszy – Ojciec Anthony de Mello.

Autor: Kamil Myszyński

006 małe zdjęcie

Piaseczno: Przywrócić powagę polskiej polityce!

Kukiz’15 powstał po to, żeby przywrócić polskiej polityce powagę. Żeby wreszcie przestać mówić na tematy zastępcze i odbudować dialog społeczny. Czas zacząć mówić – Dlaczego 2,5 mln Polaków wyjechało z Polski? Dlaczego ludzie czekają miesiącami na najprostszą wizytę u specjalisty? Dlaczego Państwo chociaż pobiera podatki nie jest wstanie zapewnić podstawowej infrastruktury i usług na przyzwoitym poziomie? Dlaczego mamy wymiar niesprawiedliwości od lat? Dlaczego akceptujemy sytuację w której oni wszyscy mówią, że bronią demokracji – ta histeryczna opozycja, ale ja powtarzam my nie mamy demokracji, tylko partiokrację. Państwo zawłaszczone przez partię polityczne – dodał wicemarszałek Tyszka. Tak w skrócie można przedstawić spotkanie wicemarszałka Sejmu RP Stanisława Tyszki z mieszkańcami powiatu piaseczyńskiego. Była to pierwsza taka możliwość od wyborów parlamentarnych, aby porozmawiać z wicemarszałkiem Sejmu RP Stanisławem Tyszką, posłem RP ziemi piaseczyńskiej.

JOWy nadal ważne dla Kukiz’15
Jak bumerang na spotkaniu powrócił temat JOW-ów. Jak mówimy o jednomandatowych okręgach wyborczych to mówimy właśnie o zmianie istoty mandatu, żeby poseł był odpowiedzialny przed ludźmi, którzy mu ten mandat powierzyli, to są jego pracodawcy – podkreślił wicemarszałek Sejmu RP. Aktualnie jest tak, że posłowie wielkich klubów nie wiele mogą zdziałać w Sejmie RP ze swoim mandatem. Dostają od swojej partii politycznej wytyczne jak mają głosować na sali posiedzeń – Nie mamy czegoś takiego jak przekazy dnia. Oni wszyscy dostają przekazy dnia. Mają kartkę, dwie kartki i chodzą po mediach i mówią to samo. Później dochodzi do głosowań i też mają rozpiskę. Czasami jest tam napisane: za, przeciw, wstrzymać się lub ewentualnie patrzeć na posła, który siedzi w pierwszym rzędzie – zauważył wicemarszałek Tyszka. W klubie Kukiz’15 nie ma dyscypliny. Każdy ma swój rozum, swoje sumienie i każdy ma swoich wyborców przed, którymi odpowiada.

Co może klub Kukiz’15 w Sejmie RP?
System jest taki, że my niestety nie wiele możemy. Największym przełom jaki powstał dzięki Pawłowi Kukizowi to jest przełom na poziomie debaty publicznej. Nagle to co mówiliśmy gdzieś tam prywatnie, możemy mówić publicznie – zauważył wicemarszałek Tyszka. Jednak to nie jest tak, że klub Kukiz’15 nie ma możliwości podejmowania działań nawet w ramach obowiązującego systemu. Dzięki inicjatywie klubu poselskiego Kukiz’15 udało się przyjąć uchwałę upamiętniającą ludobójstwo na Wołyniu. Pierwszy raz powiedziano prawdę – podkreślił wicemarszałek Tyszka. Dużą siłę rażenia klubowi Kukiz’15 i Pawłowi Kukizowi daje internet. Dzięki portalom społecznościowym udaje się zachować stały kontakt z wyborcami, a także poznać ich opinię na bieżące tematy polityczne – Przychodzimy w wakacje…posłowie mają dostać miesięcznie po 2,5 tys. zł na rękę podwyżki. Paweł wrzuca wpis koryto+ i robi się afera…oni chyłkiem się wycofują…Później miałem tą sprawę z tą premią dla marszałków. Przychodzi jeden z wicemarszałków i mówi – niech Pan spojrzy na konto. Patrzę na konto nagroda roczna 13 tysięcy złotych. Ja ją odesłałem i napisałem – zwrot na rzecz polskich podatników. Też nagłośniło się tą sprawę przez internet. Prezes Kaczyński poprosił na dywanik wicemarszałków Sejmu, Senatu i kazał wszystkim przekazać pieniądze na cele charytatywne – to są dla mnie bardzo ważne rzeczy – podkreślił wicemarszałek Tyszka.

Umowa CETA
Klub Kukiz’15 raz wyszedł na ulicę w sprawie przyjęcia przez Polskę umowy CETA. Jest to umowa handlowa między Unią Europejską, a Kanadą. Dlaczego to jest dla Polski tak istotne? – Dlatego, że wyprzedano polski handel, wyprzedano polski przemysł i sektorem w którym my nadal jesteśmy mocni to cały czas sektor rolno – spożywczy. Jeżeli my w tym momencie wpuścimy na rynek na nierównych zasadach wielkie korporacje to one zjedzą tych naszych lokalnych i średnich przedsiębiorców – zauważył wicemarszałek Tyszka. Mimo tego zgodzono się na tymczasowe stosowanie umowy CETA na terenie całej Unii Europejskiej.

Najbardziej pracowity klub w Sejmie
Składamy regularnie projekty ustaw. W ogóle jesteśmy najbardziej pracowitym klubem w Sejmie w liczbach: mnóstwo interpelacji, koło 40 projektów ustaw w tej chwili. Oczywiście żaden z tych projektów raczej nie wejdzie, bo nawet jak są projekty, które by odpowiadały Prawu i Sprawiedliwości to oni w tej swojej partyjnej logice nie mogą się zgodzić żebyśmy my mieli jakiś sukces. Złożyliśmy projekt likwidacji gabinetów politycznych, czyli gabinety polityczne w rządzie i stanowiska doradców, asystentów w samorządzie w całej Polsce. Jest to do 10 tysięcy stanowisk. Na zlikwidowaniu gabinetów politycznych można by zaoszczędzić 500 milionów złotych! Pomimo że już rok temu złożyliśmy projekt uchwały, nic się o tamtego czasu nie wydarzyło…Paru naszych posłów jest zaangażowanych w legalizację medycznej marihuany. W większości państw zachodniej Europy jest zalegalizowana. W Polsce głosy w tej sprawie są podzielone na ile jest lecznicza, a na ile przynosi ulgę w chorobie. Dopiero teraz po śmierci byłego rzecznika SLD Tomka Kality rząd zapowiedział dalsze prace nad legalizacją medycznej marihuany.

Poniedziałek wolności
Jakiś miesiąc temu uruchomiłem akcję pt. „poniedziałek wolności”w czasie, której przedstawiamy projekty o charakterze „deregulacyjnym” – upraszczającym prawo. Złożyliśmy już trzy projekty: obniżenie VAT-u na książki elektroniczne do poziomu papierowych, likwidacja Polskiej Organizacji Turystycznej (duże biuro podróży dla urzędników), projekt uproszczający deklarację podatkową VAT.

Brak miejsca do integracji dla seniorów w Piasecznie
Zdaniem zebranych gości brakuje odpowiedniego miejsca dla seniorów w Piasecznie. Takiego gdzie mogli by się spotkać, zintegrować, spokojnie porozmawiać we własnym gronie. Jedyny kącik dla emerytów i rencistów jest przy ul. Szkolnej 6 w Piasecznie. Dwa razy w tygodniu po trzy godziny, to jest wszystko. Emeryci są zepchnięci na dalszy plan – dodała uczestniczka spotkania.

JOWy w samorządach lokalnych, a JOWy w wyborach do Sejmu i Senatu
W polityce nie chodzi o stołki, o personalia, tylko o idee. Gdyby były JOWy do Sejmu to nas – Kukiz’15 by nie było. Prawdopodobnie tylko Paweł Kukiz dostałby mandat jeżeli miałby dobry okręg wyborczy, bo jest osobą znaną, lubianą i popularną. Tylko to jest myślenie o polityce w kategoriach strategicznych lub długofalowych. Wszystkie partie polityczne myślą taktycznie o przyszłej kadencji. My również tutaj chcemy zmienić polską politykę. Oczywiście na początku nas nie będzie, tylko PiS i PO, ale PiS i PO natychmiast zacznie się zmieniać. To będzie zupełnie, co innego. Oczywiście system jednomandatowych okręgów wyborczych dąży do dwupartyjności, ale są to zupełnie inne partie. Dlatego, że podmiotowość posła jest dużo dużo razy wyższa!

Wybory samorządowe – pospolite ruszenie
Ja uważam, że nie mamy innego wyjścia, niż żeby to było swojego rodzaju pospolite ruszenie. Otwarta formuła na mnóstwo lokalnych inicjatyw. Szczerze mówiąc na tym mi zależy – powiedział wicemarszałek Tyszka. Kukiz’15 ma dość luźną formułę, otwartą. W ramach samego Ruchu Kukiz’15 powstają różne stowarzyszenia: Stowarzyszenie na rzecz nowej Konstytucji Kukiz’15, Stowarzyszenie Endecja, jest wiele ruchów wolnościowych. Siłą rzeczy jeśli chodzi o samorządy, to będziemy chcieli nawiązać współpracę z inicjatywami lokalnymi.

Na spotkaniu z wicemarszałkiem RP Stanisławem Tyszką z Kukiz’15 przywrócono powagę debacie publicznej. Wszystkie poruszane kwestie w ciągu całości spotkania były bardzo ważne i istotne dla lokalnej społeczności. Nie zabrakło tematów ważnych jak wprowadzenie umowy CETA, czy też powracająca kwestia wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych. Nie zabrakło kultury i wzajemnego szacunku wobec każdego rozmówcy. W końcu wypowiedzenie własnej opinii jest równoznaczne z możliwością pokazania siebie, bycia widzianym i słyszanym przez innych.

Autor: Kamil Myszyński

009
Wicemarszałek Sejmu RP Stanisław Tyszka (Kukiz’15) z wieloletnim społecznikiem Henrykiem Pudełko.

Powiat Piaseczynski: Uwaga wysokie stezenie pylow PM 2.5 i PM 10 !

Dzisiaj unikajmy wychodzenia na dwór i spacery. Na Ursynowie i w całym okręgu podwarszawskim są przekroczone normy pyłu 2,5 i 10. Zaleca się unikanie lub ograniczenie do minimum czasu przebywania na powietrzu, zwłaszcza przez kobiety w ciąży, dzieci i osoby starsze oraz przez osoby z astmą, chorobami alergicznymi skóry, oczu i chorobami krążenia. Należy unikać dużych wysiłków fizycznych na otwartym powietrzu i zaniechać palenia papierosów. W przypadku pogorszenia stanu zdrowia należy skontaktować się z lekarzem.received_1266139953453790

 Page 1 of 35  1  2  3  4  5 » ...  Last »